Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 09/KH-UBND 2021 theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 09/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Võ Văn Hưng
Ngày ban hành: 19/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/KH-UBND

Quảng Trị, ngày 19 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ; Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; thực trạng thi hành pháp luật, từ đó có cơ sở thực tiễn để xem xét, giải quyết, hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; kiến nghị các giải pháp nạng cao hiệu quả của công tác theo dõi thi hành pháp luật; góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP , Nghị định 32/2020/NĐ-CP , Thông tư số 14/2014/TT-BTP và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Việc thực hiện Kế hoạch phải được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sự tham gia, phi hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật

a. Lĩnh vực trọng tâm:

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất.

b. Đối với các lĩnh vực còn lại không thuộc lĩnh vực trọng tâm nêu tại đim a khoản 1 Mục này, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp.

2. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a. Xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ; tính thống nhất, đồng bộ và tính khả thi của việc ban hành văn bản quy định chi tiết.

b. Xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

c. Xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền và mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a. Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động:

+ Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động từ các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.

+ Xử lý theo thm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP .

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021

b. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động: Tổ chức kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính và một số cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất.

Dự kiến kiểm tra các huyện: Triệu Phong, thị xã Quảng Trị, Cam Lộ, Đakrông và một số địa phương khác.

+ Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cp huyện; cấp xã tổ chức, thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Qúy III, IV năm 2021

c. Điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật.

Nội dung hoạt động: Thực hiện theo quy đnh tại Điều 13 Nghị định s59/2012/NĐ-CP và Điều 9 Thông tư số 14/2014/TT-BTP .

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp chủ trì xây dựng kế hoạch lựa chọn đối tượng, nội dung, lĩnh vực khảo sát phù hợp với hình thức theo quy định pháp luật.

+ Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức điu tra, khảo sát vtình hình thi hành pháp luật thuộc ngành, địa phương mình.

- Thời gian thực hiện: Qúy III, IV năm 2021

d. Xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động: Căn cứ kết quả thu thập thông tin, kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật nếu phát hiện khó khăn vướng mắc xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tchức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

- Chủ trì, phi hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất.

- Tổng hợp kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn, xây dựng dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Trong phạm vi quản lý nhà nước được giao xây dựng, ban hành và thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị mình. Kế hoạch gửi về Sở Tư pháp trước ngày 31/01/2021 để theo dõi, tổng hợp.

- Phi hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực công tác theo dõi thi hành pháp luật. Khi có yêu cầu, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành theo nội dung kế hoạch.

- Chỉ đạo, đôn đốc, kim tra các đơn vị thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Trên cơ sở Kế hoạch này và tình hình thực tế địa phương xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 để triển khai thực hiện. Kế hoạch gửi về Sở Tư pháp trước ngày 31/01/2021 để theo dõi, tổng hợp.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực Kế hoạch này.

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

- B trí cán bộ, kinh phí và các điu kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi thi hành pháp luật tại địa phương.

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND và UBND cấp dưới trong việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật tại địa phương.

4. Chế độ báo cáo.

- Trước ngày 05/12/2021 hoặc đột xut theo yêu cu của cơ quan có thm quyền, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn quản lý gửi về Sở Tư pháp tổng hp, xây dựng trình UBND tỉnh xem xét báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

- Kỳ báo cáo và thời điểm lấy số liệu thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 17, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (được sa đổi bổ sung tại Khoản 8, Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP) và Điều 3 Thông tư s16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Trên đây là Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND t
nh;
- UBND các huy
n, thành phố, th xã;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 09/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật ngày 19/01/2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


476

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.101.84
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!