Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 03/KH-BCĐ130/TP thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015 do Ban Chỉ đạo 130/TP ban hành

Số hiệu: 03/KH-BCĐ130/TP Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 09/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TP HÀ NỘI
BAN CHỈ ĐẠO 130/TP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/KH-BCĐ 130/TP

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

Ngày 18/8/2011, Thtướng Chính phủ có đã Quyết định số 1427/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người (gọi tt là Chương trình 130/CP) giai đoạn 2011 - 2015. Tiếp đó ngày 26/10/2011, Ban chỉ đạo 130/CP của Chính phủ có kế hoạch số 191/KH-BCĐ 130/CP triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình 130/CP của Chính phủ về phòng, chống tội phạm mua bán người trên địa bàn Thủ đô trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 130/TP của thành phHà Nội có kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chng tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn Thành phHà Nội với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ CHỈ TIÊU CỦA CÁC ĐỀ ÁN:

1. Mục tiêu, yêu cầu:

- Tchức nghiên cứu và phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Chương trình hành động phòng, chng tội phạm mua bán người từ nay đến năm 2015 đến các sở, ban, ngành, đoàn thể và qun chúng nhân dân để tạo ra sự chuyn biến cơ bản vnhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống mua bán người nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, giảm cơ bản tội phạm mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trvề.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp, phát huy mọi khả năng để phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người, từng bước kiềm chế và làm giảm cơ bản tội phạm mua bán người vào năm 2015, kiên quyết không để xảy ra bt ngờ.

- Quá trình thực hiện phải tập trung chđạo, triển khai thực hiện một cách quyết liệt, thiết thực, phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ gia các Đề án của Chương trình và giữa các ngành chc năng có liên quan đtạo thế đng bộ, hiệu quả, triệt đ trong đu tranh phòng, chng tội phạm mua bán người.

2. Các Đề án cụ thể:

2.1. Đề án 1: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và knăng phòng, chống tội phạm mua bán người trong toàn xã hội. Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

a. Chỉ tiêu cụ thể:

- Đến năm 2013 đạt 85% và năm 2015 đạt 100% các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chng tội phạm mua bán người được chuyển tải thành tài liệu tuyên truyền tới xã, phường, thị trn.

- Đến năm 2013 đạt 75% và năm 2015 đạt 100% cán bộ cấp xã chuyên trách có kiến thc chỉ đạo, hướng dn về chính sách pháp luật phòng, chng tội phạm mua bán người.

- Đến năm 2013, 100% cấp thành phố có ít nht 10 báo cáo viên, cp quận, huyện, thị xã có ít nht 05 báo cáo viên cấp xã có ít nhất 10 tuyên truyền viên.

- Đến năm 2013 đạt 70% và năm 2015 đạt 85% người dân hiểu biết về phương thức, thủ đoạn, hậu qu và cách thức phòng, chng tội phạm mua bán người cũng như chính sách pháp luật có liên quan.

- 100% phóng viên các cơ quan truyền thông đại chúng từ Trung ương đến địa phương theo dõi mảng nội chính có kiến thúc, knăng viết và đưa tin về phòng, chống mua bán người.

- Hàng năm, tỷ lệ svụ người dân trình báo với cơ quan Công an, y ban nhân dân cấp xã, hoặc bất kỳ cơ quan, tổ chức nào về các trường hợp có dấu hiệu phạm tội mua bán người tăng ít nhất 10% so với năm trước.

b. Các Tiu Đ án:

- Tiu Đề án 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống tội phạm mua bán người thông qua các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương. Cơ quan ch trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Tiu Đề án 2: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống tội phạm mua bán người qua các hoạt động tuyên truyền tại cộng đng. Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố.

2.2. Đ án 2: Nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tội phạm mua bán người. Cơ quan chủ trì thực hiện: Công an Thành phố Hà Nội.

a. Chỉ tiêu cụ thể:

- 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chn.

- Hàng năm, 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại và 100% trưng hợp có dấu hiệu tội phạm được xác minh làm rõ theo luật định.

- Hàng năm, tỷ lệ phát hiện, điều tra, truy tcác vụ án mua bán người tăng ít nhất 2%.

- Hàng năm, tỷ lệ xét xvụ án mua bán người đạt 95% trên tng số vụ án phải đưa ra xét xử.

- Hàng năm, 100% bản án tuyên phạt tội phạm mua bán người có hiệu lực đảm bảo nghiêm minh và không oan sai.

b. Các Tiu Đ án:

- Tiểu đề án 1: Nâng cao hiệu qu đu tranh chống tội phạm mua bán người khu vực nội địa. Cơ quan chủ trì thực hiện: Công an Thành phHà Nội.

- Tiểu đề án 2: Nâng cao hiệu quđấu tranh chng tội phạm mua bán người khu vực biên giới, biển và hải đảo.

- Tiểu đề án 3: Nâng cao hiệu quả công tác truy tvà xét xử tội phạm mua bán người. Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội.

2.3. Đ án 3: Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Cơ quan chủ trì thực hiện: SLao động - Thương binh và Xã hội.

a. Chỉ tiêu cụ thể:

- 100% các trường hợp đã tiếp nhận phi được tiến hành các thủ tục đ xác minh, xác định nạn nhân theo quy đnh của pháp luật.

- 100% các trường hợp sau khi xác định là nạn nhân được hỗ trợ chế độ theo quy định.

- 100% nạn nhân có nhu cầu được cung cp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước.

- Đến năm 2015, các tỉnh, thành phố trọng điểm đảm bảo cơ sở vật chất cho việc tiếp nhận và htrợ nạn nhân theo quy định của pháp luật.

b. Các Tiu Đ án:

- Tiểu Đ án 1: Tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân. Cơ quan chủ trì thực hiện; Công an Thành phHà Nội.

- Tiu Đ án 2: Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trvề. Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.4. Đ án 4: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống mua bán người. Cơ quan chủ trì: Công an Thành phố Hà Nội.

Chỉ tiêu cthể:

- 100% các văn bản hưng dn phải được ban hành và thực hiện sau khi Luật Phòng, chống mua bán người có hiệu lực thi hành.

- Đến năm 2012 hoàn thành hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chng mua bán người; rà soát, kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- 100% các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người đã ban hành được theo dõi và đánh giá hiệu quả thi hành.

- Hoàn thiện các thủ tục trình cp có thẩm quyền phê chuẩn và tổ chc triển khai thực hiện Công ước của Liên hợp quc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghđịnh thư về phòng ngừa, trấn áp và trừng trị tội phạm mua bán người bổ sung cho Công ước.

2.5. Đ án 5: Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người. Cơ quan chủ trì: Công an Thành phố Hà Nội.

Chỉ tiêu cụ th:

- 100% các điều ước quốc tế liên quan đến phòng, chống mua bán người mà Việt Nam là thành viên được tổ chc triển khai thực hiện và có cơ chế theo dõi giám sát.

- Hàng năm, tăng ít nhất 5% tỷ lệ phối hợp giải quyết các vụ việc mua bán người với các nước, các tchức quốc tế theo quy định của pháp luật.

- 100% các dự án hợp tác quốc tế tài trợ hoặc hỗ trợ đảm bảo thực hiện đúng mục đích, yêu cầu và kế hoạch đề ra.

- Đến năm 2013 xây dựng, đàm phán và ký kết hiệp định hợp tác song phương vphòng, chống tội phạm mua bán người ít nhất với 02 nước và đến năm 2015 với 05 nước.

II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong toàn xã hội, với các tầng lp nhân dân về phòng, chống tội phạm mua bán người bng nhiều hình thức thiết thực, đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với mọi lứa tuổi, vùng, miền hiệu qu nhm nâng cao nhận thức về phòng chng tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là những người có nguy cơ cao bị mua bán. Lồng ghép nội dung Chương trình 130/CP với các chương trình phát triển kinh tế, xã hội địa phương, nhất là thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình 138/CP, Chthị số 48/CT-TW ca Bộ chính trị v"Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đi với công tác phòng, chng tội phạm trong tình hình mới ”, cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đi sổng văn hóa ở khu dân cư", xây dựng văn hóa người Hà Nội, phong trào “toàn dân tham gia tố giác tội phạm ”...

2. Tiến hành đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, điều tra khám phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người, nhất là tội phạm có tổ chức, liên quan nước ngoài. Coi trọng các biện pháp phòng ngừa xã hội xác định các địa bàn trọng điểm và tổ chức tốt việc nắm tình hình, kể ccác khu vực biên giới và các tnh có liên quan. Tổ chức điều tra cơ bản, rà soát tình hình phụ nữ, trẻ em bị mua bán và số đối tượng có liên quan đến tội phạm mua bán người để xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đu tranh sát hợp. Phát hiện kịp thời, điều tra, xử lý triệt để tội phạm mua bán người xảy ra trên địa bàn thành phố. Không để hình thành các đường dây, ổ nhóm tội phạm lớn về mua bán người.

3. Tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ có hiệu quvới những phụ n, trẻ em hồi hương tái hòa nhập cộng đồng. Nghiên cứu, đề xuất kịp thời việc bổ sung, hoàn thiện các chế độ, chính sách, quy định về tiếp đón, hỗ trợ, tạo công ăn việc làm giúp đ nhng nạn nhân nhanh chóng ổn đnh cuộc sống.

4. Tổ chức nghiên cu, kiến nghị, b sung các văn bn có tính pháp quy về phòng, chng mua bán người; thường xuyên t chc tập huấn, nâng cao năng lực cán bộ các cơ quan hành pháp và tư pháp về công tác phòng ngừa, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người.

5. Tổ chức chỉ đạo triển khai có hiệu quả các Hiệp định hợp tác song phương giữa Việt Nam với các nước trong khu vực, nht là Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an Thành phố Hà Nội: (là cơ quan thường trực thực hiện Chương trình 130/CP và chủ trì triển khai thực hiện)

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo Chương trình 130/TP của Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người của Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015 đến các sở, ban, ngành có liên quan. Trong từng giai đoạn sẽ có kế hoạch chỉ đạo cụ thể và tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn I (2011 - 2013) và triển khai giai đoạn II (2014 - 2015) vào cuối năm 2013, tổ chức tng kết Chương trình vào cuối năm 2015.

- Tham mưu cho UBND Thành phố tchức kiện toàn Ban chỉ đạo 130/TP của Thành phố Hà Nội để đảm bảo Ban chỉ đạo hoạt động có hiệu quả.

- Phi hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan, các quận, huyện, thị xã chủ trì thực hiện Đ án 2 “Nâng cao hiệu quả đấu tranh chng tội phạm mua bán người”, Đề án 4 "Xây dng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chổng mua bán người", Đ án 5 "Tăng cưng hợp tác quc tế trong phòng, chống mua bán người

- Trực tiếp xây dựng và tchức triển khai thực hiện Tiểu Đề án 1 thuộc Đ án 2 “Nâng cao hiệu quả đấu tranh chng tội phạm mua bán người khu vực nội địa”, Tiu Đán 1 thuộc Đ án 3 “Tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân".

- Coi trng các biện pháp phòng ngừa, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quc, tích cực, tự giác tham gia tgiác tội phạm. Xác định các tuyến, địa bàn trng điểm và tổ chức tt công tác nm tình hình, điều tra cơ bản. Hàng năm m đt cao điểm tn công trn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn toàn thành phố, để tập trung sự chỉ đạo và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm mua bán người. Tổ chức đu tranh, triệt phá các đối tượng phạm tội mua bán người; tổ chức tiếp nhận, giải cứu, bo vệ nạn nhân trong các vụ án mua bán người.

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhm tăng cường hiệu qu công tác phòng, chng mua bán người.

- Trao đổi thông tin, chia s kinh nghiệm, tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người.

3. Sở Thông tin và truyền thông:

- Phi hợp với các ban, ngành, đoàn thquận, huyện, thị xã và các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chủ trì thực hiện Đ án 1 “Đẩy mạnh thông tin, truyền thông, phbiến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chng tội phạm mua bán người trong toàn xã hội’’.

- Trực tiếp xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Tiểu Đề án 1 thuộc Đề án 1 "Tun truyền nâng cao nhận thức phòng, chng tội phạm mua bán người thông qua các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương”.

- Kịp thời tuyên truyền, phổ biến về pháp luật phòng, chng tội phạm mua bán người; các phương thức, thủ đoạn và hậu quả, tác hại của tội phạm mua bán người; các biện pháp phòng ngừa; kết quả công tác phòng, chng tội phạm mua bán người; các gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả...

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã và các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chủ trì thực hiện Đ án 3 "Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và htrợ nạn nhân bị mua bán trở v”.

- Trực tiếp xây dng và tổ chức triển khai thực hiện Tiểu Đán 2 thuộc Đ án 3 "Htrợ nạn nhân bị mua bán trở về”.

- Chđạo việc lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và qun lý, hướng dn, kiểm tra công tác giới thiệu việc làm, đi lao động tại nước ngoài..., nhằm phòng, chng việc lợi dụng các hoạt động để mua bán người.

- Hàng năm phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chc điu tra, thng kê, khảo sát số nạn nhân bị mua bán (kể cả con nạn nhân) đthực hiện các chính sách hỗ trợ nạn nhân theo quy định của pháp luật.

5. Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố: Trực tiếp xây dựng và tchức triển khai thực hiện Tiểu Đán 2 thuộc Đ án 1 “Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống tội phạm mua bán người qua các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng”. Phổ biến, giáo dục, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mua bán người với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: xây dựng các hình truyn thông; gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp; cung cấp tài liệu; thông qua hoạt động tại cơ sgiáo dục; hoạt động văn hóa, du lịch…. Xây dựng, củng cố và mở rộng mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên về phòng, chng mua bán người. Xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng ngừa tại các địa bàn trọng điểm vmua bán người.

6. Sở Tư pháp: phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng và tchức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình 130/CP. Xây dựng thi hành pháp luật, phbiến giáo dục pháp luật v phòng, chng mua bán người và hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân. Quản lý, hướng dn, kiểm tra hoạt động htrợ kết hôn, cho, nhận con nuôi nhằm phòng, chống việc lợi dụng các hoạt động này đmua bán người. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bsung các quy định của pháp luật phòng, chống mua bán người cho phù hợp với yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chng mua bán người.

7. Sở Tài chính: chtrì phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình 130/CP theo cơ chế tài chính chương trình mục tiêu quốc gia. Hàng năm hướng dn các đơn vị lập dự toán kinh phí, tổng hợp nhu cầu đề xuất bố trí nguồn kinh phí, báo cáo Ban chỉ đạo 130/TP đtrình UBND Thành phố phê duyệt.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư: chtrì, phối hp với S Tài chính btrí kinh phí thực hiện Chương trình 130/CP theo cơ chế tài chính chương trình mục tiêu quốc gia.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo: chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan ph biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chng mua bán người; lồng ghép kiến thức về phòng, chống mua bán người vào các chương trình học tập nội, ngoại khóa phù hợp với yêu cầu của từng cấp, từng ngành học.

10. Sở Y tế: Phối hp với các cơ quan có liên quan quan tâm, khám chữa bệnh cho các nạn nhân b mua bán nhm thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, htrợ, tái hòa nhập cộng đồng n định, bn vững.

11. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người. Lồng ghép nội dung tuyên truyền này vào các chương trình văn hóa, du lịch; quản lý, hướng dn, kiểm tra hoạt động du lịch, dịch vụ văn hóa nhằm phòng, chống việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người.

12. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố: Trực tiếp xây dựng và tổ chc trin khai thực hiện Tiểu Đề án 3 thuộc Đề án 2 "Nâng cao hiệu quả công tác truy t và xét xử tội phạm mua bán người Phi hợp chặt chẽ với các ngành nội chính trong việc thực hiện quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát các vụ án mua bán người. Tổ chc xét xử lưu động, án điểm các vụ án mua bán người để giáo dục, răn đe tội phạm. Nghiên cu xây dựng cơ sở dữ liệu về thống kê ti phạm mua bán người.

13. Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố: phối hp Viện kim sát và các Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an thành phố Hà Nội làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử điểm các vụ án mua bán người.

14. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy:

- Chđạo các các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền nội dung Chương trình 130/CP giai đoạn 2011 - 2015.

- Đưa nội dung của Chương trình 130/CP giai đoạn 2011 - 2015 vào chương trình tập hun kiến thc về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người cho các đng chí cấp ủy, Trưởng, phó ban tuyên giáo, cán bộ phụ trách công tác khoa giáo của quận, huyện ủy, các s, ngành Thành ph, các Đng bộ khối trc thuộc, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên báo, đài của TW và Hà Nội để nâng cao nhận thc về công tác đấu tranh phòng, chng tội phạm mua bán người.

15. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

- Chđộng xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức trin khai, quán triệt việc thực hiện Chương trình 130/CP giai đoạn 2011 - 2015.

- Chỉ đo các Phòng, Ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng chức năng và Ủy ban nhân dân các phường, xã thị trấn triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này nhằm nâng cao hiệu quả công tác hợp tác phòng, chống mua bán người trong thời gian tới.

V. KINH PHÍ

- Sử dụng từ nguồn ngân sách của Trung ương, đa phương và các nguồn kinh phí khác theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ cho Chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người.

- Việc lập dự toán, qun lý, sử dụng và thanh, quyết toán đi với kinh phí của Đán, Chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán được thực hiện theo hướng dẫn của BCĐ 130/CP, Bộ Công an, S Tài chính và S Kế hoạch - Đầu tư.

- Cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình 130/CP được thực hiện theo cơ chế tài chính của Chương trình mục tiêu quốc gia ban hành theo Quyết định s135/QĐ-TTg ngày 4/11/2009 của Thtướng Chính phủ.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công đề nghị các s, ban, ngành đoàn thể của Thành phUBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

2. Các sở, ban, ngành đoàn thể của Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ: sáu tháng đầu năm, cả năm và đột xuất về tình hình, kết quthực hiện Chương trình 130/CP, gửi về Ban chỉ đạo 130/TP của Thành ph(qua Công an Thành phố Hà Nội - Văn phòng) để tổng hợp báo cáo BCĐ 130/CP, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TTPCTP và ma tuý, TCVI (BCA);
- Đ.c Chtịch UBND TP (để b/cáo);
- Các Đ.c PCT UBND TP;
- Các S, Ban, ngành, đoàn thể thành viên BCĐ;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PVP Phạm Chí Công;
- Phòng LĐCSXH, VH-KG, K.T, NC, TH;
- Lưu: VT, LĐCS.

TM. BAN CHỈ ĐẠO 130/TP
TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Vũ Hồng Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 03/KH-BCĐ130/TP thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015 do Ban Chỉ đạo 130/TP ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.432
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202