Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 01/KH-UBND 2018 tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại Thanh Hóa

Số hiệu: 01/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 02/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2018

Thực hiện Nghị định số 72/2015/NQ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công văn số 3616/BTTTT-TTĐN ngày 06/10/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2018; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai và thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh đến nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phục vụ tốt cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin đối ngoại; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền về biển đảo, phân giới cắm mốc; thông tin đối ngoại với Lào; đấu tranh phản bác lại các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh.

- Thông qua các hoạt động thông tin đối ngoại nhằm tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về hình ảnh đất và người xứ Thanh đến bạn bè trong nước và quốc tế; đẩy mạnh kêu gọi, vận động đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch và các vấn đề an ninh biên giới, lãnh thổ.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động thông tin đối ngoại phải bám sát vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành.

- Các đơn vị, địa phương chủ động triển khai công tác thông tin đối ngoại theo chức năng của ngành và phạm vi quản lý của địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng các văn bản pháp luật

- Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, ban hành Quy chế quản lý các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thay thế “Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh thanh Hóa” được ban hành kèm theo Quyết định số 1879/2013/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của UBND tỉnh.

- Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, các văn bản quản lý nhà nước về công tác thông tin đối ngoại.

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thông tin đối ngoại; cung cấp các thông tin liên quan đến vấn đề biên giới, lãnh thổ, biển đông cho lãnh đạo, cán bộ chuyên trách về thông tin đối ngoại và người phát ngôn của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Thông tin đối ngoại thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện.

3. Các hoạt động thông tin đối ngoại trong năm 2018

3.1. Sản xuất các chương trình truyền thông đối ngoại thông qua việc thực hiện ký kết với các cơ quan thông tấn báo chí trung ương xây dựng, sản xuất và phát sóng các phóng sự truyền thông tuyên truyền, quảng bá giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa trên các ấn phẩm báo chí, phát thanh truyền hình trong nước và quốc tế.

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thương mại và Du lịch và các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

3.2. Theo dõi, tổng hợp thông tin báo chí, dư luận xã hội về tình hình của tỉnh; phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp tài liệu cung cấp thông tin cho báo chí phản bác lại những thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh.

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan.

3.3. Đẩy mạnh công tác hướng dẫn tuyên truyền về biển, đảo; Tiếp tục tổ chức thành công các cuộc Triển lãm lưu động trưng bày các tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa tại các địa phương trong tỉnh.

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện.

3.4. Triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền, thông tin đối ngoại tại các khu vực biên giới, giai đoạn 2017-2020 trên cơ sở Biên bản ghi nhớ số 4422/GN-BTTTT-BTLBĐBP ngày 16/11/2017 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

- Biên tập, xây dựng các nội dung thông tin đăng tải trên Cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-BTTTT ngày 21/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Ngành Thông tin và Truyền thông”.

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan.

3.5. Tham gia, tổ chức các hội chợ, triển lãm, các hội nghị, hội thảo, các sự kiện xúc tiến đầu tư thương mại nhằm giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tỉnh ra cả nước và thế giới.

Tăng cường các hoạt động kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển thị trường; triển khai giới thiệu, quảng bá các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến thị trường mới.

Đơn vị thực hiện: Sở Công thương chủ trì, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và Du lịch và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.

3.6. Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành thực hiện chế độ bảo mật thông tin và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại. Phối hợp quản lý các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài vào hoạt động tại tỉnh. Theo dõi, đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc sự thật, các quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội, các thế lực thù địch.

Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh chủ trì, Sở Ngoại vụ và các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp.

3.7. Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tổ chức các Hội nghị, hội thảo quốc tế tại Thanh Hóa; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước, Bộ Ngoại giao thực hiện mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, kêu gọi thu hút đầu tư; đa dạng hóa các hoạt động đối ngoại nhằm giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của tỉnh đến bạn bè quốc tế; Hợp tác, hỗ trợ kiều bào, tổ chức quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí nước ngoài tuyên truyền, quảng bá về Thanh Hóa thông qua Hội nghị xúc tiến đầu tư, diễn đàn song phương, đa phương và công tác đoàn ra, đoàn vào, công tác vận động các tổ chức phi chính phủ, tổ chức nhân đạo và cá nhân trên thế giới; đón và hướng dẫn hoạt động của các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép hoạt động tại tỉnh; tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền về biên giới, chủ quyền biển đảo.

Đơn vị thực hiện: Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan.

3.8. Tổ chức các cuộc hội đàm, giao ban trao đổi thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho công dân biên giới ý thức tôn trọng pháp luật, chấp hành nghiêm quy chế biên giới; gắn kết chặt chẽ giữa công tác thông tin đối ngoại với công tác đối ngoại Biên phòng; hợp tác quốc phòng - an ninh giữa 02 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Tổ chức vận hành có hiệu quả theo đúng quy định tại Quyết định 3650/2016/ QĐ-UBND ngày 21/9/2016 ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành, cung cấp thông tin Cụm thông tin đối ngoại Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị thực hiện: Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

3.9. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch nhân các sự kiện chính trị lớn của tỉnh, các chương trình hợp tác hữu nghị, giao lưu, trao đổi song phương với các nước, các đoàn ra, đoàn vào. Thực hiện các nội dung tuyên truyền, quảng bá về di tích, danh thắng, du lịch xứ Thanh đến du khách trong và ngoài nước.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan.

3.10. Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu cung cấp các danh mục ưu tiên kêu gọi đầu tư cho các Tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan xúc tiến đầu tư quốc tế, các tập đoàn, doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài tra cứu và tìm cơ hội đầu tư vào tỉnh; cập nhật hệ thống tài liệu xúc tiến đầu tư; thông tin bằng tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc trên trang Website xúc tiến đầu tư do Trung tâm quản lý; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì thực hiện 02 chuyên mục: Thanh Hóa hội nhập và Phát triển và Du lịch Xứ Thanh trên sóng Truyền hình Thanh Hóa và thực hiện các Chương trình xúc tiến kêu gọi đầu tư trong năm;

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp và các đơn vị liên quan.

3.11. Xây dựng các chương trình, chuyên mục tuyên truyền, quảng bá hình ảnh con người, lịch sử, văn hóa xứ Thanh đến cộng đồng quốc tế; đồng thời, thông tin tình hình trong nước và quốc tế đến nhân dân các dân tộc trong tỉnh trên các ấn phẩm báo chí, phát thanh truyền hình của tỉnh; gắn kết giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, đưa thông tin về Thanh Hóa ra thế giới thông qua phiên bản tiếng Anh của Báo Thanh Hóa điện tử, bản tin tiếng Anh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa một cách sinh động có chọn lọc.

Tăng cường đưa tin bài bằng tiếng dân tộc với nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chính sách của tỉnh; nâng cao chất lượng dự báo, kịp thời định hướng dư luận, chủ động phản bác lại các thông tin sai lệch của các thế lực thù địch ảnh hưởng đến uy tín của đất nước và của tỉnh.

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan báo chí của tỉnh

3.12. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của các địa phương; cập nhật kịp thời các Quy hoạch phát triển, các Dự án kêu gọi xúc tiến đầu tư, các sản phẩm, điểm đến du lịch lên trang thông tin điện tử của các huyện; Đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá những sản phẩm tiêu biểu của địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế thông qua báo chí, hội chợ, triển lãm; chủ động cung cấp thông tin cho báo chí thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá về địa phương đồng thời chủ động xử lý, phản bác lại các thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đơn vị thực hiện: Các huyện, thị xã, thành phố.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Các đơn vị chủ động bố trí kinh phí thực hiện các nội dung nhiệm vụ trong định mức kinh phí thường xuyên của đơn vị để tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại.

- Đối với các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của tỉnh và Trung ương, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán chi tiết của các sở, ngành, địa phương; trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kinh phí để tổ chức thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch thông tin đối ngoại của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chức năng của ngành;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Triển khai và thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ của ngành và tình hình thực tế ở mỗi địa phương, đơn vị; đồng thời phối hợp thực hiện tốt các nội dung trong công tác thông tin đối ngoại liên quan đến chức năng và phạm vi quản lý;

- Chủ động theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài tỉnh phản ánh về các hoạt động của tỉnh, của ngành và của các địa phương; khi phát hiện hoặc nhận được thông tin, tài liệu, thông tin sai lệch đăng tải trên các ấn phẩm báo chí, kênh thông tin đại chúng gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh địa phương của các tổ chức, cá nhân, dư luận báo chí trong và ngoài nước phải báo cáo với UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông; đồng thời phải thông tin giải thích, làm rõ tới các cơ quan báo chí và đăng tải trên trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương.

Trên đây là nội dung Kế hoạch triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Thanh Hóa năm 2018, yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các nội dung triển khai, thực hiện./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 01/KH-UBND về tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại ngày 02/01/2018 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.204

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!