Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1327/HD-BNV Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 19/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1327/HD-BNV

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

TRÌNH TỰ TỔ CHỨC BỎ PHIẾU, NỘI QUY, TRANG TRÍ PHÒNG BỎ PHIẾU BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011 - 2016

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2001/QH10;
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu HĐND năm 2003;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2010;
Căn cứ Nghị quyết số 1018/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 21 tháng 01 năm 2011 về Công bố ngày bầu cử và thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016;
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐBC ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Hội đồng bầu cử về “Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016”; Kết luận số 70/HĐBC ngày 08 tháng 4 năm 2011 tại phiên họp thứ 3 của Hội đồng bầu cử;
Để đảm bảo sự thống nhất chung và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc tổ chức bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016;
Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

I. TRÌNH TỰ TỔ CHỨC BỎ PHIẾU

1. Khai mạc cuộc bầu cử

a) Thành phần:

- Các thành viên Tổ bầu cử; những người có nhiệm vụ liên quan đến bầu cử;

-  Mời đại diện Chi ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể thuộc khu vực bỏ phiếu;

- Mời đại diện cử tri cao tuổi và một số cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu.

b) Nội dung:

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Tổ trưởng Tổ bầu cử đọc diễn văn khai mạc;

- Đọc nội quy phòng bỏ phiếu và thể thức bỏ phiếu;

- Kiểm tra hòm phiếu và niêm phong hòm phiếu có sự chứng kiến của 02 cử tri.

Lưu ý: Phần khai mạc ngắn gọn, đúng trình tự và thể thức, trang nghiêm; thời gian tổ chức khoảng 15 đến 20 phút vào trước giờ bỏ phiếu.

2. Thể thức bỏ phiếu

- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu sớm hơn nhưng không được trước năm giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá mười giờ đêm;

- Khi vào phòng bỏ phiếu, mỗi cử tri được hướng dẫn và nhận phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở mỗi cấp; cử tri phải tự mình đi bầu, không được nhờ người khác bầu thay; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri;

- Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải đảm bảo bí mật phiếu bầu của cử tri; nếu cử tri vì tàn tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, tàn tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri để cử tri nhận phiếu và bầu;

- Khi cử tri không tín nhiệm ứng cử viên nào thì gạch đè lên hết hàng chữ họ và tên ứng cử viên đó; không ghi tên người ngoài danh sách ứng cử; không bầu quá số đại biểu được ấn định trong đơn vị bầu cử; không được sử dụng phiếu bầu không có dấu của Tổ bầu cử;

- Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử. Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác;

- Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “ĐÃ BỎ PHIẾU” vào thẻ cử tri;

- Mọi người đều phải tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu; không ai được vận động bầu cử tại nơi bỏ phiếu;

- Khi đã hết giờ bỏ phiếu, nếu còn cử tri có mặt tại phòng bỏ phiếu mà chưa kịp bỏ phiếu thì chỉ sau khi số cử tri này bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử mới được tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu;

- Trong ngày bầu cử việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trong trường hợp có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu, thì tổ bầu cử phải lập tức niêm phong hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cáo cho Ban bầu cử biết, đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục.

3. Tổ chức bỏ phiếu

- Mời các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu và cử tri cao tuổi có mặt bỏ phiếu trước;

- Các cử tri thực hiện việc bỏ phiếu theo hướng dẫn của Tổ bầu cử;

- Tổ bầu cử thường xuyên thông báo nội quy, thể thức bỏ phiếu, tình hình bỏ phiếu, đôn đốc và nhắc nhở cử tri tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình;

- Phát thanh trên loa, đài các bài viết tuyên truyền, chương trình văn nghệ… tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân;

- Hết giờ bỏ phiếu theo luật định, Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu;

- Tổ bầu cử lập biên bản và niêm phong số phiếu bầu còn dư và không sử dụng đến, kể cả các phiếu bầu bị viết hỏng;

- Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu có sự chứng kiến của 02 cử tri và lập biên bản kiểm phiếu.

II. NỘI QUY PHÒNG BỎ PHIẾU

1. Khi vào phòng bỏ phiếu, mọi người phải tuyệt đối chấp hành đúng thể thức bỏ phiếu.

2. Thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử, những người có nhiệm vụ phục vụ bầu cử đều phải đeo phù hiệu theo mẫu quy định.

3. Không ai được tuyên truyền vận động bầu cử tại nơi bỏ phiếu.

4. Phải giữ trật tự, không bàn tán gây ồn ào, xếp lần lượt để thực hiện việc bỏ phiếu.

5. Ai cần việc gì liên quan đến việc bỏ phiếu, thì gặp trực tiếp thành viên của Tổ bầu cử (người đeo phù hiệu Tổ bầu cử) để được giải đáp;

6. Không ai được mang vũ khí, chất nổ, vật dễ cháy… vào khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu;

7. Khi kết thúc việc bỏ phiếu và trong quá trình kiểm phiếu, những người không có nhiệm vụ hoặc không được pháp luật quy định chứng kiến việc kiểm phiếu thì không được có mặt trong phòng bỏ phiếu.

III. TRANG TRÍ KHU VỰC BỎ PHIẾU

1. Bên ngoài phòng bỏ phiếu

a) Cổng bào khu vực bỏ phiếu treo cờ tổ quốc, cờ trang trí (cờ chuối có màu hồng, xanh, tím… không dùng màu đen và trắng); có băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền, biển báo “Khu vực bỏ phiếu không phận sự miễn vào” (nơi không dựng cổng ra vào khu vực bỏ phiếu thì treo cờ như sơ đồ mẫu 01 nêu ở điểm b khoản này);

b) Bên ngoài phòng bỏ phiếu có niêm yết danh sách cử tri, nội quy phòng bỏ phiếu, thể thức bỏ phiếu, danh sách và tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp ở vị trí thích hợp, thuận tiện để cử tri đọc, nghiên cứu và thực hiện; phía trên cửa ra vào phòng bỏ phiếu có ghi: “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016” (theo sơ đồ mẫu 01 ban hành kèm theo Hướng dẫn này).

2. Trong phòng bỏ phiếu

Phòng bỏ phiếu phải được thiết kế và tổ chức trang nghiêm, thuận tiện cho cử tri đến bỏ phiếu; có đầy đủ bàn, ghế, bút, mực và cả các vật dụng khác phục vụ cho việc bỏ phiếu; có người bảo vệ và chỉ dẫn để cử tri bỏ phiếu. Trong phòng bỏ phiếu được thiết kế và bố trí như sau:

a) Phông chính:

- Phông chính có màu trang nhã, một màu, không hoa văn (không dùng màu đen và trắng);

- Phía trên cùng là khẩu hiệu “NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM !”;

- Phía bên trái phông có cờ tổ quốc, ảnh hoặc tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Phần trung tâm của phông có các hàng chữ: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; ngày 22 tháng 5 năm 2011; Khu vực bầu cử số…; xã (phường, thị trấn)…, huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)…, tỉnh (thành phố thuộc trung ương);

b) Sơ đồ bố trí trong phòng bỏ phiếu (theo sơ đồ mẫu 02 ban hành kèm theo Hướng dẫn này):

- Ở dưới, chính giữa phía trước phông đặt hòm phiếu trên bàn. Mặt phía trước hòm phiếu có biểu tượng quốc huy ở trên dòng chữ “HÒM PHIẾU”;

- Hai bên tường phòng bỏ phiếu có treo khẩu hiệu tuyên truyền với nội dung:

+ Khẩu hiệu 01: “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân !”;

+ Khẩu hiệu 02: “Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu có đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 !”;

- Có tăng âm, loa đài để phục vụ việc bỏ phiếu;

- Phía lối vào, có bàn để Tổ bầu cử hướng dẫn và phát phiếu bầu; bàn để cử tri lựa chọn đại biểu và viết phiếu bầu;

- Phía lối ra, có bàn để Tổ bầu cử đóng dấu “ĐÃ BỎ PHIẾU” vào thẻ cử tri của cử tri đã bỏ phiếu bầu.

Trên đây là hướng dẫn một số nội dung về trình tự tổ chức bỏ phiếu, nội quy và trang trí khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu.

Căn cứ hướng dẫn chung này, Ủy ban bầu cử cấp tỉnh hướng dẫn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương để chỉ đạo và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Hội đồng Bầu cử Trung ương;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu Quốc hội;
- Ủy ban Bầu cử các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, Vụ CQĐP (2b).

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

SƠ ĐỒ

TRANG TRÍ BÊN NGOÀI PHÒNG BỎ PHIẾU
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số: 1327/HD-BNV ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Mẫu: 01

 

SƠ ĐỒ

TRANG TRÍ BÊN TRONG PHÒNG BỎ PHIẾU
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số: 1327/HD-BNV ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Mẫu: 02

* Nội dung Khẩu hiệu 01: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân !

* Nội dung Khẩu hiệu 02: Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu có đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016!

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 1327/HD-BNV ngày 19/04/2011 về trình tự tổ chức bỏ phiếu, nội quy, trang trí phòng bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Bộ nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


28.447

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!