Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Directive No. 09/2005/CT-TTg of April 5, 2005, on further stepping up the administrative reform

Số hiệu: 09/2005/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 05/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2005/CT-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2005

 

CHỈ THỊ

VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Năm 2004, công tác cải cách hành chính tiếp tục là khâu trọng tâm và ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã có bước tiến rõ nét hơn và thu được một số kết quả tích cực trên cả 4 nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010, nhất là về xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế và hành chính phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, so với yêu cầu và mục tiêu đề ra, nhìn chung công tác cải cách hành chính vẫn còn bộc lộ nhiều khuyết điểm, yếu kém, tiến độ cải cách còn chậm, hiệu quả thấp, chưa đồng bộ. Tình trạng quy định và thực hiện các thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong quan hệ với dân và doanh nghiệp vẫn còn phức tạp, phiền hà, chậm được khắc phục cơ bản. Công tác quản lý, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa có chuyển biến đáng kể. Việc triển khai phân cấp cụ thể trên từng ngành, lĩnh vực và công tác xã hội hoá thực hiện chậm và còn nhiều yếu kém. Yêu cầu về điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả chưa được tuân thủ nghiêm túc cả ở trung ương và địa phương, số lượng các đầu mối trực thuộc tăng lên. Đổi mới quản lý tài chính công chưa theo kịp với cải cách trên các lĩnh vực khác.

Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên đây là công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính ở các cấp, các ngành chưa tập trung và thật sự quyết liệt; chưa đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, nhất là trong việc thanh tra, kiểm tra thi hành công vụ, xiết chặt và duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính trong bộ máy.

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, sâu rộng và có hiệu quả hơn trên các lĩnh vực, mà trọng tâm và yêu cầu cấp bách là tập trung vào cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo cho được chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính với dân và doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính được Chính phủ quyết định tại Nghị quyết số 01/2005/NQ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2005, đồng thời từ nay đến hết năm 2005 thực hiện tốt một số công việc cụ thể sau đây:

1. Tổng rà soát và sửa đổi, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được phân công. Tập trung trước hết đối với một số lĩnh vực đang có nhiều bức xúc là: đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, cấp phép xây dựng, thi tuyển cán bộ, công chức, đăng ký kinh doanh, thuế, hải quan.

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải đích thân trực tiếp chỉ đạo sâu sát, quyết liệt công tác rà soát, sửa đổi các thủ tục hành chính và coi đây là trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành của mình trong năm 2005. Đối với những lĩnh vực có nhiều bức xúc nói trên, các bộ, ngành cần ưu tiên tập trung lực lượng cán bộ có trình độ, năng lực, thành lập các nhóm công tác để tiến hành.

Các bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát, tự loại bỏ, sửa đổi thủ tục hành chính trước tháng 9 năm 2005. Những thủ tục hành chính cần loại bỏ hoặc sửa đổi thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì các bộ, ngành xây dựng đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chậm nhất là tháng 12 năm 2005.

Việc sửa đổi cũng như quy định mới về thủ tục hành chính phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện đối với dân và doanh nghiệp; loại bỏ những khâu trung gian, những giấy tờ không cần thiết, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện. Các thủ tục tự đặt ra không đúng thẩm quyền phải được huỷ bỏ; xử lý trách nhiệm đối với người ban hành. Các thủ tục hành chính trên từng ngành, lĩnh vực được hệ thống hóa hoặc được quy định tập trung thống nhất vào một văn bản. Việc thực hiện thủ tục hành chính phải bảo đảm công khai, minh bạch; đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận và xử lý công việc của dân và doanh nghiệp.

b) Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành xử lý các vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp về thủ tục hành chính được thành lập theo Quyết định số 23/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương xúc tiến các công việc cụ thể của Tổ công tác này tại một số địa phương.

Chủ tịch ủy ban nhân dân các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu huy động lực lượng cán bộ có trình độ, năng lực từ các sở, ban, ngành của địa phương tham gia và phối hợp với Tổ công tác rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của địa phương không còn phù hợp, gây vướng mắc đối với các hoạt động của doanh nghiệp.

Từ kết quả xử lý những vướng mắc và kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp, Tổ công tác kịp thời đề xuất, kiến nghị với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ những sửa đổi, bổ sung về cơ chế, chính sách, thể chế quản lý vĩ mô có liên quan nhằm tháo gỡ những vướng mắc, rào cản về thủ tục hành chính đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư.

c) Văn phòng Chính phủ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với báo chí phát hiện và lựa chọn một số vụ việc điển hình về thủ tục hành chính gây phiền hà cho dân và doanh nghiệp; cử đoàn công tác đến tận nơi kiểm tra, làm rõ bản chất sự việc, kiến nghị các biện pháp khắc phục và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, gây nhũng nhiễu, phiền hà, đồng thời nghiên cứu, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những sửa đổi, bổ sung về cơ chế, chính sách có liên quan.

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, chính quyền địa phương thực hiện các công việc trên đây; hàng quý có báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện tốt cơ chế "một cửa" theo Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; sơ kết, rút kinh nghiệm, hoàn thiện và phát huy hiệu quả, tác dụng thực chất của cơ chế này ở cấp tỉnh và cấp huyện; triển khai áp dụng rộng khắp tại cấp xã.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiến hành sơ kết việc thực hiện Quyết định trên đây của Thủ tướng Chính phủ trước tháng 9 năm 2005.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trong quý II năm 2005 nghiên cứu, đề xuất lựa chọn một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để xây dựng và thực hiện đề án áp dụng cơ chế "một cửa" trong giải quyết công việc.

3. Căn cứ Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ, các bộ, ngành trong quý II năm 2005 phải khẩn trương hoàn thành và trình Chính phủ các đề án phân cấp quản lý nhà nước cho địa phương trên các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi được phân công.

Trên cơ sở những nội dung quản lý nhà nước được Chính phủ quyết định phân cấp cho chính quyền địa phương trên từng ngành, lĩnh vực, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quý IV năm 2005 rà soát những nhiệm vụ đã phân cấp và quyết định thực hiện phân cấp những công việc thuộc phạm vi quản lý của mình cho cấp huyện, cấp xã.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể công việc này.

4. Đẩy mạnh và kiên quyết thực hiện chủ trương xã hội hóa, chuyển hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công sang cơ chế dịch vụ phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

a) Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa - thông tin, thể dục thể thao thay thế Nghị quyết số 90/CP ngày 21 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ, trình Chính phủ ban hành trong tháng 4 năm 2005.

b) Trong tháng 4 năm 2005, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉnh lý, trình Chính phủ các nghị định về thực hiện cơ chế tự chủ đối với bệnh viện, trường đại học, cao đẳng và dạy nghề và viện nghiên cứu khoa học.

c) Bộ Tài chính trong tháng 5 năm 2005 trình Chính phủ ban hành các nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 và Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002.

5. Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phổ biến, hướng dẫn việc chuyển xếp lương mới; phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành xong các thông tư hướng dẫn chế độ tiền lương mới; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện lương mới trong quý II năm 2005, điều chỉnh tiền lương tối thiểu trong quý III năm 2005.

6. Ban hành đồng bộ khuôn khổ thể chế và thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ; tiếp tục chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ở các cấp.

Trong tháng 4 năm 2005, Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành Nghị định về thanh tra công vụ; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Các bộ, ngành và chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra công vụ theo phạm vi lĩnh vực và đối tượng được phân công, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất; cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; đăng kiểm, cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông; cấp phép đầu tư cho các dự án, đăng ký kinh doanh; thủ tục hải quan, xuất nhập khẩu; quy trình, thủ tục quản lý thuế; đăng ký hộ tịch, hộ khẩu; công chứng, chứng thực. Việc thanh tra, kiểm tra công vụ phải làm rõ được trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xẩy ra những vụ việc vi phạm kỷ luật hành chính, tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, kiến nghị các biện pháp xử lý nghiêm minh; đồng thời phát hiện và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những cơ chế, chính sách, thể chế có liên quan.

7. Các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng kết và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện giai đoạn I Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 trước tháng 8 năm 2005.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công việc này.

Trong tháng 10 năm 2005, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ báo cáo Chính phủ về tổng kết tình hình và kết quả thực hiện giai đoạn I và nội dung, kế hoạch triển khai giai đoạn II (2006 - 2010) Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.

8. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và hợp tác chặt chẽ với báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp trong việc thực hiện những nội dung công việc liên quan thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này ở các bộ, ngành, địa phương.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

PRIME MINISTER

-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 09/2005/CT-TTg

Hanoi, April 5, 2005

 

DIRECTIVE BY PRIME MINISTER

ON FURTHER STEPPING UP THE ADMINISTRATIVE REFORM

In 2004, the administrative reform continued to be a pivotal task and the top priority in the Government's and Prime Minister's direction and administration; marked progresses were made and some positive achievements were recorded in all the four contents of the general program on State administrative reform in the 2001-2010 period, especially the building and perfection of economic and administrative institutions compatible with the socialist-oriented market mechanism, thus greatly contributing to the successful accomplishment of the national socio-economic development tasks. However, compared with the set requirements and targets, the administrative reform, in general, still reveals many shortcomings and weaknesses, and the reform has progressed slowly, with low and unequal efficiency. Administrative procedures, which are prescribed and applied in many domains, particularly in relations between the State and people and enterprises, remain complicated, troublesome and slow to be substantially improved. The management, building and raising of quality of the contingents of officials and public employees saw no considerable improvement. The specific responsibility decentralization in each branch or domain and the socialization proceeded at snail's pace and saw many shortcomings. The requirement on organizational restructuring along the direction of organizing neat, effective and efficient apparatuses has not been seriously observed at both central and local levels, with increasing numbers of attached units. The public finance management reform has not been at a par with reforms in other domains.

The above-said situation is attributable mainly to unconcentrated and irresolute direction and administration over administrative' reforms by authorities at all levels and branches; to the failure to heighten the personal responsibility of unit heads, especially in inspection and examination of performance of public duties, tightening and maintenance of administrative discipline in the apparatuses.

In order to further step up the administrative reform in a more synchronous, intensive and efficient manner in all domains, focusing on the urgent requirement of vigorous reform of administrative procedures, thus creating a substantial improvement in relations between administrative agencies and people and enterprises, with a view to promoting socio- economic development, the Prime Minister hereby requests the ministers, the heads of the ministerial- level agencies, the heads of the Government- attached agencies and the presidents of the People's Committees of the provinces or centrally- run cities to fully grasp and organize serious application. of solutions to step up the administrative reform decided by the Government in its Resolution No. 01/2005/NQ-CP of January 14, 2005, and in the period from now till the end of 2005 well perform the following specific tasks:

1 . To make a general review of, and modify and simplify, administrative procedures in domains within their assigned management scope. To concentrate efforts first of all on some domains currently seeing many burring issues such as: civil status and household registration, notary public, grant of land use right or dwelling house ownership certificates, construction licensing, examinations for recruitment of public employees, business registration, taxation and customs.

a/ The ministers, the heads of the ministerial- level agencies, the heads of the Government- attached agencies and the presidents of the People's Committees of the provinces or centrally- run cities should personally direct in a cl0se and drastic manner the work of reviewing and modifying administrative procedures, cons1dering it the key task in their direction and administration activities in 2005. For the above-said domains where exist many burning issues, the ministries and'. branches should rally qualified and capable officials to set up working groups to perform the task.

The ministries, branches and localities shall report to the Prime Minister on the review results, and abrogate and amend administrative procedures by themselves before September 2005. For administrative procedures which need to be abrogated or amended under the competence of the Government or the Prime Minister, the concerned ministries and branches shall work out and submit their schemes to the Government or the Prime Minister for decision by December 2005 at the latest.

The amended administrative procedures as well as newly promulgated ones must be simple, easy to understand and observe by people and enterprises; intermediary processes and unnecessary papers must be removed, with a view to minimizing the time for procedure clearance.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Directive No. 09/2005/CT-TTg ngày 05/04/2005 of April 5, 2005, on further stepping up the administrative reform

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


939

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.239.91