Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 349-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 10/06/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 349-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO TRUNG ƯƠNG.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Pháp lệnh về Đê điều ngày 9 tháng 11 năm 1989;
Căn cứ Nghị định số 168-HĐBT ngày 19-5-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về tổ chức, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương gồm có các đồng chí:

- Nguyễn Cảnh Dinh, Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi, Trưởng ban,

- Vũ Trọng Hồng, Thứ trưởng Bộ Thuỷ lợi, Phó Trưởng ban Thường trực,

- Lại Văn Cử, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng ban,

- Phạm Văn Trà, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban,

- Phan Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Phó Trưởng ban,

- Ngô Thế Dân, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Uỷ viên,

- Trần Sơn Thuỷ, Thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp, Uỷ viên,

- Võ Văn Trác, Thứ trưởng Bộ Thuỷ sản, Uỷ viên,

- Phan Quang Tuyến, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Uỷ viên,

- Đặng Văn Thân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Bưu điện, Uỷ viên,

- Nguyễn Đức Phan, Thứ trưởng Bộ Năng lượng, Uỷ viên,

- Phạm Sỹ Liêm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Uỷ viên,

- Trương Đình Tuyển, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Uỷ viên,

- Lê Thành, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân, Bộ Nội vụ, Uỷ viên,

- Nguyễn Văn Thưởng, Thứ trưởng Bộ Y tế, Uỷ viên,

- Tào Hữu Phùng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Uỷ viên,

- Trần Đình Khiển, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Uỷ viên,

- Lê Quý An, Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Uỷ viên,

- Nguyễn Đức Ngữ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn, Uỷ viên,

- Nguyễn Lương Trào, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ viên.

Điều 2.- Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương có nhiệm vụ giúp Chính phủ:

- Đôn đốc, kiểm tra các ngành, các địa phương lập và thực hiện các phương án, kế hoạch công tác phòng, chống lụt, bão hàng năm.

- Ra lệnh điều động nhân lực, phương tiện để ứng cứu kịp thời những tình huống cấp bách vượt quá khả năng xử lý của ngành và địa phương.

- Chỉ đạo các địa phương tổ chức khắc phục hậu quả do lũ, bão gây ra.

- Tổ chức tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão; phổ biến các kinh nghiệm và các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác phòng, chống lụt, bão cho các ngành và địa phương.

Điều 3.- Nhiệm vụ của các Phó trưởng ban và các Uỷ viên trong Ban do Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương phân công.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Quyết định số 287-TTg ngày 1-6-1994 về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương.

Điều 5.- Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Đức Lương

(Đã Ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No: 349-TTg

Hanoi, June 10, 1995

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE CENTRAL STEERING COMMITTEE FOR PREVENTION AND FIGHT AGAINST FLOODS AND STORMS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Pursuant to the Ordinance on Dikes on the 9th of November 1989;
Pursuant to Decree No.168-HDBT on the 19th of May 1990 of the Council of Ministers (now the Government) on the organization and tasks of the Central Steering Committee for Prevention and Fight Against Floods and Storms;
At the proposal of the Minister of Water Resources,

DECIDES:

Article 1.- To set up the Central Steering Committee for Prevention and Fight Against Floods and Storms composed of the following officials :

- Nguyen Canh Dinh, Minister of Water Resources, Chairman.

- Vu Trong Hong, Vice-Minister of Water Resources, Standing Vice-Chairman.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Phan Van Tra, Deputy Chief of General Staff of the Vietnam People's Army, Vice-Chairman.

- Phan Thanh Xuan, Vice Chairman of the Committee on Ethnic Groups and Mountainous Areas, Vice-Chairman.

- Ngo The Dan, Vice-Minister of Agriculture and Food Industry, Member.

- Tran Son Thuy, Vice-Minister of Forestry, Member.

- Vo Van Trac, Vice-Minister of Aquatic Resources, Member.

- Phan Quang Tuyen, Vice-Minister of Communications and Transport, Member.

- Dang Van Than, General Director of the General Post Office, Member.

- Nguyen Duc Phan, Vice-Minister of Energy, Member.

- Pham Si Liem, Vice-Minister of Construction, Member.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Le Thanh, Deputy General Director of the General People's Police Department, the Ministry of the Interior, Member.

- Nguyen Van Thuong, Vice-Minister of Health, Member.

- Tao Huu Phung, Vice-Minister of Finance, Member.

- Tran Dinh Khien, Vice-Chairman of the State Planning Committee, Member.

- Le Qui An, Vice-Minister of Science, Technology and Environment, Member.

- Nguyen Duc Ngu, General Director of the General Office of Meteorology and Hydrology, Member.

- Nguyen Luong Trao, Vice-Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, Member.

Article 2.- The Central Steering Committee for Prevention and Fight Against Floods and Storms has to assist the Government in:

- Supervising, inspecting the various branches and localities in drafting and carrying out annual projects and plans on prevention and fight against floods and storms.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Guiding the various localities to overcome consequences of floods and storms.

-Summarizing the work on prevention and fight against floods and storms; popularizing experiences and scientific, technical progress concerned among the branches and localities.

Article 3.- The tasks of the Vice-Chairmen and Members shall be assigned to them by the Chairman of the Central Steering Committee for prevention and fight against floods and storms.

Article 4.- This Decision takes effect from the date of its signing and replaces Decision No.287-TTg on the 1st of June 1994 concerning the addition of members to the Central Steering Committee for Prevention and Fight Against Floods and Storms.

Article 5.- The Chairman of the Central Steering Committee for Prevention and Fight Against Floods and Storms, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government; the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government and all the members of the Central Steering Committee for Prevention and Fight Against Floods and Storms shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Tran Duc Luong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 349-TTg ngày 10/06/1995 of June 10, 1995, on the establishment of the central steering committee for prevention and fight against floods and storms

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


769

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.118.80