Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 956/QĐ-TTg 2020 Thành lập Hội đồng đánh giá năng lực hành nghề Y

Số hiệu: 956/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 06/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 956/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG Y KHOA QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia

Thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia (sau đây gọi tắt là Hội đồng) có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh theo Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới để đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao chất lượng nhân lực y tế.

Hội đồng có con dấu, có tài khoản riêng và trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Hội đồng hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng

1. Hội đồng gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên (sau đây gọi chung là thành viên Hội đồng) là các chuyên gia trong lĩnh vực y tế đạt tiêu chuẩn về uy tín, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn của Hội đồng. Trong đó:

a) Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Y tế kiêm nhiệm; có 01 Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hoạt động chuyên trách. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng.

b) Ủy viên Hội đồng có từ 27 đến 29 thành viên, trong đó có đại diện Tổng Hội y học Việt Nam và một số hội chuyên ngành y tế; một số cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe; một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, một số Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế về đào tạo, khám bệnh, chữa bệnh, pháp chế; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ủy viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm Uỷ viên Hội đồng.

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng được quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng.

2. Ban chuyên môn của Hội đồng giúp Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Thành viên của Ban chuyên môn là thành viên Hội đồng và chuyên gia đạt tiêu chuẩn về uy tín, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của mỗi Ban, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của các Ban chuyên môn và quy định tiêu chuẩn thành viên của Ban chuyên môn.

3. Văn phòng Hội đồng giúp việc cho Hội đồng trong triển khai các hoạt động hành chính, tổ chức, nhân sự, tài chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng. Nhân lực của Văn phòng Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm hoặc biệt phái từ các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ Y tế, đại diện các hội nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế, cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia quyết định thành lập, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng.

Điều 3. Nhiệm vụ của Hội đồng

1. Xây dựng chuẩn năng lực nghề nghiệp cho các chức danh hành nghề khám bệnh, chữa bệnh để đơn vị chức năng thuộc Bộ Y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; tham gia giám sát, đánh giá việc tuân thủ chuẩn năng lực nghề nghiệp của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước về y tế và theo quy định của pháp luật.

2. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật: xây dựng và thử nghiệm Bộ ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực hành nghề; xây dựng tiêu chuẩn của cơ sở tổ chức đánh giá năng lực hành nghề; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu quốc gia về đánh giá năng lực hành nghề.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Y tế:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các Phó Chủ tịch Hội đồng.

b) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các ủy viên Hội đồng.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các vụ: TCCV, PL, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 956/QD-TTg

Hanoi, July 6, 2020

 

DECISION

ESTABLISHMENT OF NATIONAL MEDICAL COUNCIL

PRIME MINISTER

Pursuant to Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 of the Government on functions, tasks, powers, and organizational structure of the Ministry of Health;

Pursuant to Resolution No. 139/NQ-CP dated December 31, 2017 of the Government on Action program of the Government in implementation of Resolution No. 20/NQ-TW dated October 25, 2017 of the 6th meeting of the 12th Central Executive Committee on enhancing people’s health protection, care and improvement in modern time;

At the request of Minister of Health;

HEREBY DECIDES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Establish National Medical Council (hereinafter referred to as “Council”) to assist the Prime Minister in satisfying necessary requirements for assessing medical examination and treatment capacity according to Resolution No. 20/NQ-TW dated October 25, 2017 of the 6th meeting of the 12th Central Executive Committee on enhancing people’s health protection, care and improvement in modern time to meet the demand for developing medical personnel capacity.

The Council shall have separate stamps, account and head office based in Hanoi City.

The Council shall operate in accordance with Regulations on organization and operation prescribed by the Prime Minister.

Article 2. Organizational structure of the Council

1. The Council consists of a Chairperson, Vice Chairpersons and Councilors (hereinafter referred to as “Council members”) who are experts in the medical field accredited for credibility, experience and specialized knowledge satisfactory to functions, tasks and specialized fields of the Council. In which:

a) The Chairperson title shall be held by Minister of Health; 1 Standing Vice Chairperson of the Council must work full-time.  Assignment and dismissal of the Chairperson and Vice Chairpersons of the Council shall be performed by the Prime Minister.

b) Number of Councilors shall range from 27 to 29 members, which includes representatives of the Vietnam Medical Association and other medical associations; health training facilities; medical examination and treatment establishments; Agencies and Departments affiliated to the Ministry of Health specialized in training, medical examination, medical treatment and legal affairs; representatives of Ministry of Education and Training. Councilors of the Council shall follow part-time working principle. Assignment and dismissal of Councilors shall be performed by the Minister of Health.

Standards of Council members shall be elaborated under Regulations on organization and operation of the Council.

2. Specialized boards of the Council shall perform tasks in specific fields.  Members of the specialized boards are Council members and experts accredited for credibility, experience and professional knowledge satisfactory to specialized medical fields of each board and shall follow part-time working principle. The Chairperson of the National Medical Council shall decide on establishment of specialized boards, promulgate Regulations on operation of specialized boards and prescribe eligibility of members of the specialized boards.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Tasks of the Council

1. Develop practice standards for medical examination and treatment titles to enable entities affiliated to the Ministry of Health to propose the Minister of Health; participate in monitoring and assessing compliance with practice standards of the medical examination and treatment practitioners who have been issued with medical license at request of medical regulatory agencies and as per the law.

2. Prepare necessary requirements to organize assessment of medical examination and treatment capacity as per the law: developing and testing question bank for assessing practice capacity; developing standards of medical practice accreditation institutions; developing national information systems and databases on medical practice capacity assessment.

3. Conduct other tasks assigned by the Prime Minister and as per the law.

Article 4. Entry into force

This Decision comes into effect from the date of signing.

Article 5. Responsibilities for implementation

1. Minister of Health:

a) Requesting the Prime Minister to decide on assignment and dismissal of the Chairperson and Vice Chairpersons of the Council.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, heads of Governmental agencies and heads of relevant agencies, organizations and individuals are responsible for implementation of this Decision./.

 

 

GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 956/QD-TTg dated July 6, 2020 on Establishment of National Medical Council

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.667

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!