Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chương trình 4969/CTR-UBND năm 2013 khắc phục cơ bản tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, việc lạm thu và sử dụng không đúng mục đích, tiêu cực trong thi cử đối với ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Số hiệu: 4969/CTR-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Thành Trí
Ngày ban hành: 25/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4969/CTr-UBND

Đồng Nai, ngày 25 tháng 6 năm 2013

 

CHƯƠNG TRÌNH

KHẮC PHỤC CƠ BẢN TIÊU CỰC TRONG DẠY THÊM, HỌC THÊM, VIỆC LẠM THU VÀ SỬ DỤNG KHÔNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH, TIÊU CỰC TRONG THI CỬ ĐỐI VỚI NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình khắc phục cơ bản tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, việc lạm thu và sử dụng không đúng mục đích, tiêu cực trong thi cử đối với ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục cơ bản tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, việc lạm thu và sử dụng không đúng mục đích, tiêu cực trong thi cử đối với ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường sự quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, của các cơ quan chức năng; tham gia giám sát của các tổ chức, đoàn thể và toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đối với việc khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong ngành Giáo dục và Đào tạo.

2. Yêu cầu

Quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để nhận thức đúng đắn về chủ trương dạy thêm, học thêm, chủ trương huy động các nguồn lực xã hội chăm lo, phát triển giáo dục và đào tạo; xây dựng trật tự, kỷ cương trong thi cử nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành Trung ương, của Ủy ban nhân dân tỉnh về dạy thêm, học thêm, các khoản thu chi ngoài học phí, nguồn thu đóng góp, tài trợ giáo dục và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh về chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tập trung khắc phục tiêu cực trong dạy thêm, học thêm

Thực hiện nghiêm túc Quy định về dạy thêm, học thêm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (tại Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013) theo nội dung Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về dạy thêm, học thêm (sau đây gọi là Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT). Trong đó, cần lưu ý:

- Thực hiện đúng nguyên tắc dạy thêm, học thêm. Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm. Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.

- Không được dạy thêm đối với các trường hợp như đã được quy định tại Điều 4 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT.

- Tổ chức dạy thêm, học thêm theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về sĩ số học sinh trên lớp, thời khóa biểu, số tiết học thêm, số tiết dạy thêm của học sinh và giáo viên nhằm góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học, quá sức lao động của người dạy.

- Mức thu tiền học thêm phải được thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường, tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm. Mức thu tiền học thêm và mức chi các khoản phục vụ hoạt động dạy thêm, học thêm thực hiện theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đảm bảo đúng các yêu cầu đối với người dạy thêm, tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm, cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm, đảm bảo hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh không phát sinh tràn lan.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh các tiêu cực nảy sinh trong hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực.

Hàng năm, ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để có giải pháp tốt nhằm chấn chỉnh, đưa vào nề nếp hoạt động dạy thêm, học thêm.

2. Đẩy mạnh các biện pháp chấn chỉnh việc lạm thu và sử dụng nguồn thu không đúng mục đích

a) Đối với kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh

Việc thu, chi kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh. Trong đó, cần lưu ý:

- Ban Đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học:

+ Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện.

+ Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh như: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

- Việc thu kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh phải thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban Đại diện cha mẹ học sinh ở từng lớp; kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban Đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các Trưởng ban Ban Đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường.

- Việc thu, chi kinh phí của Ban Đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ. Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

b) Đối với các khoản đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân

Các khoản tài trợ cho giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy - học, hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch theo quy định tại Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ phải được công bố và niêm yết công khai trước khi tổ chức thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc để lấy ý kiến đóng góp của giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh và nhà tài trợ.

Quá trình thực hiện kế hoạch phải tuân thủ đúng mục đích đã đề ra, đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn, định mức quy định, tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng và mua sắm đấu thầu.

c) Đối với trường hợp tài trợ với mục đích trao học bổng, trợ cấp cho người học

Thực hiện theo đúng Thông tư số 35/2011/TT-BTGDĐT ngày 11/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

d) Đối với các khoản tài trợ đột xuất cho cơ sở giáo dục để khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, hỗ trợ cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo

Thực hiện theo Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

đ) Đối với các khoản thu để mua sắm phục vụ trực tiếp cho học sinh

Trong việc mua sắm áo quần đồng phục, quần áo thể dục - thể thao, phù hiệu học sinh, vở học tập mang tên trường,… các cơ sở giáo dục cần thống nhất chủ trương, kiểu mẫu với cha mẹ học sinh, cha mẹ học sinh tự lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức thực hiện cho thích hợp.

e) Đối với các khoản thu để thực hiện thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi, dạy học sinh

Về tiền ăn, tiền chăm sóc bán trú, tiền nước uống; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường,… yêu cầu cơ sở giáo dục phải thỏa thuận với cha mẹ học sinh về chủ trương, công khai mức thu, nội dung chi đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý và sử dụng các khoản đóng góp, tài trợ cho cơ sở giáo dục và đào tạo. Thành lập bộ phận tiếp nhận các khoản tài trợ của cơ sở giáo dục và đào tạo; phối hợp với nhà tài trợ tổ chức triển khai có hiệu quả các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục và đào tạo; có đầy đủ hồ sơ, sổ sách, chứng từ thu chi theo quy định; công khai thu chi theo đúng quy định; giải trình với cơ quan có chức năng giám sát, kiểm tra, thanh tra và ý kiến thắc mắc của giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh và nhà tài trợ.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính, thanh tra và các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các khoản thu, chi của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, kịp thời chấn chỉnh và xử lý những trường hợp sai phạm. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

Hàng năm, trước khi vào năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, nhắc lại việc thu, quản lý, sử dụng các khoản thu tại các cơ sở giáo dục và đào tạo theo đúng quy định hiện hành.

3. Tăng cường các biện pháp để khắc phục dứt điểm tiêu cực trong thi cử

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND ngày 24/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục để dạy tốt, học tốt đạt kết quả thực chất.

Các cơ quan quản lý giáo dục, cơ quan quản lý các cơ sở dạy nghề, cơ sở đào tạo, các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện nghiêm túc các Quy chế, Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành Trung ương về tổ chức các kỳ thi, các kỳ kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh, sinh viên. Quản lý chặt chẽ việc tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm gắn với biện pháp khắc phục tiêu cực trong thi cử, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý của cơ quan quản lý giáo dục trong việc thi cử, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh, sinh viên.

Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng dạy học, đổi mới phuơng pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng, đặc biệt là đề kiểm tra định kỳ phải bám sát chuẩn kiến thức và kỹ năng. Thực hiện học thực chất, thi thực chất; có biện pháp xử lý mạnh hơn đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm quy chế thi, quy định chấm thi. Tăng cường công tác giáo dục cho học sinh, sinh viên ý thức tự giác học tập, thực hiện nghiêm túc quy chế thi; bên cạnh đó, cần cụ thể hoá các biện pháp xử lý nhằm mục đích răn đe góp phần tích cực phòng, chống tiêu cực trong thi cử. Khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng những cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, những cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho việc chống tiêu cực trong các kỳ thi.

Các sở, ban, ngành có liên quan, tổ chức, đoàn thể, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai phối hợp với các cơ quan quản lý giáo dục tiếp tục tổ chức tuyên truyền, giám sát, kiểm tra, xử lý để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục triệt để các tiêu cực trong thi cử trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm, ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác thi cử, kiểm tra, đánh giá học sinh, sinh viên để có giải pháp tích cực, khả thi khắc phục các tiêu cực nảy sinh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền phổ biến

a) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành có chức năng quản lý các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức quán triệt các nhiệm vụ trong Chương trình khắc phục cơ bản tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, việc lạm thu và sử dụng không đúng mục đích, tiêu cực trong thi cử đối với ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến các đơn vị, cơ sở giáo dục và đào tạo trong phạm vi phân cấp quản lý.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các bậc cha mẹ học sinh nghiêm túc thực hiện, góp phần khắc phục dứt điểm các tiêu cực trong giáo dục và đào tạo.

c) Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo, định hướng nội dung hoạt động tuyên truyền của các cơ quan Báo, Đài đối với các nội dung của Chương trình này.

2. Triển khai Chương trình và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương

a) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành có chức năng quản lý các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Chương trình này xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung trong năm 2013, định hướng năm 2014 và 2015.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên và đại diện cha mẹ học sinh để biết và thực hiện tốt Chương trình này.

b) Trên cơ sở Chương trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt và khả thi các giải pháp để khắc phục cơ bản tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, việc lạm thu và sử dụng không đúng mục đích, tiêu cực trong thi cử; định kỳ 6 tháng và một năm có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo dõi kết quả triển khai thực hiện Chương trình này, tham mưu kịp thời và tổng hợp giúp Ủy ban nhân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo trong 6 tháng và trong năm.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần phải điều chỉnh, bổ sung Chương trình này, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động gửi văn bản đề xuất về Sở Giáo dục và Đào tạo để Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, thống nhất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chương trình 4969/CTR-UBND năm 2013 khắc phục cơ bản tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, việc lạm thu và sử dụng không đúng mục đích, tiêu cực trong thi cử đối với ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.273

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228