Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chương trình số 150/SGTCC-TCCB về việc cải cách hành chính giai đoạn 2008-2010 của Sở Giao thông – Công chính do Sở Giao thông – Công chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 150/SGTCC-TCCB Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Quang Phượng
Ngày ban hành: 29/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIAO THÔNG - CÔNG CHÍNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 150/SGTCC-TCCB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2008

 

CHƯƠNG TRÌNH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2008-2010 CỦA SỞ GIAO THÔNG – CÔNG CHÍNH

Trong giai đoạn 2008-2010 tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố giai đoạn 2008-2010, Sở Giao thông – Công chính xây dựng chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2008-2010 như sau :

1/ Cải cách thể chế và thủ tục hành chính :

a) Rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và thành phố )kể cả Sở Giao thông – Công chính) ban hành theo định kỳ nhằm phát hiện những nội dung không còn phù hợp, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành.

b) Kiểm tra tính pháp lý các văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, quy chế, quy định, quy trình về ngành, lĩnh vực giao thông công chính.

c) Tham gia kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy trình và thủ tục hành chính có liên quan đến ngành, lĩnh vực giao thông công chính và hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức để sửa đổi, bổ sung thay thế kịp thời nhằm phục vụ hoạt động quản lý nhà nước của Sở Giao thông – Công chính.

d) Triển khai thực hiện kế hoạch Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 6/6/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố; Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010.

e) Công khai quy trình, thủ tục hành chính trên các phương tiện như bảng niêm yết, website, tivi, ….

2/ Tổ chức bộ máy và xây dựng, nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức :

2.1 Về tổ chức bộ máy :

a) Giúp Giám đốc Sở thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xác định cụ thể chức năng, nhiệm vụ chi tiết của các Phòng thuộc sở và các đơn vị trực thuộc, sau khi Ủy ban nhân dân thành phố kết luận chỉ đạo thực hiện.

b) Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/207/NĐ-CP của Chính phủ, tham mưu thực hiện chính sách xã hội hóa các lĩnh vực nhằm góp phần thực hiện chính sách cải cách tiền lương trong thời gian tới.

c) Tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn về công tác quy hoạch gắn liền với cơ chế, chính sách, quy trình và giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau sau 2020.

2.2 Về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức :

a) Nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại công chức, viên chức; thực hiện tốt việc kê khai – minh bạch tài sản theo quy định hiện hành.

b) Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

c) Việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự xuất phát từ yêu cầu công việc, theo tiêu chí công khai, trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo nguồn nhân lực hiện tại và tương lai. Việc tuyển dụng gắn với tinh giản biên chế theo hướng đổi mới về chất, thay thế những người không đáp ứng được yêu cầu thực thi công vụ trong nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

d) Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát được các đầu mối công việc trong nội bộ cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc, kể cả trách nhiệm người đứng đầu nhằm ngăn chặn, phát hiện kịp thời các nguy cơ dẫn đến tiêu cực, quan liêu và tham nhũng.

e) Xây dựng thái độ ứng xử trong quan hệ tiếp dân, với đồng nghiệp, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

f) Chuẩn hóa đội ngũ công chức cơ quan Sở và các chức danh công chức làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở như : Đăng kiểm viên, Thanh tra viên …

3/ Cải cách tài chính công :

3.1. Kinh phí thường xuyên:

3.1.1. 100% các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông-Công chính phải được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tài chính, nhằm phát huy mọi khả năng của đơn vị trong việc thực hiện các hoạt động theo quy định của pháp luật.

3.1.2. Để chủ động sử dụng nguồn kinh phí đã được giao tự chủ đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Hàng năm các đơn vị có trách nhiệm xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trên nguyên tắc quy chế phải được thảo luận rộng rãi, công khai dân chủ và phải được sự thống nhất của công đoàn đơn vị. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị phải kiện toàn, hoàn chỉnh nội dung xây dựng Quy chế nhằm đảm bảo mục đích tạo quyền chủ động trong quản lý, công bằng trong đơn vị, khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, thu hút và giữ được những người có năng lực trong đơn vị.

3.2. Kinh phí duy tu và xây dựng cơ bản:

Trên cơ sở dự toán được duyệt, hợp đồng và biên bản nghiệm thu,… đơn vị thi công và chủ đầu tư tiến hành việc thanh, quyết toán, chuyển đơn vị kiểm toán độc lập (nếu có), nộp cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán đúng hạn và đúng quy định.

3.3. Về trợ giá xe buýt:

Đối với các đơn vị vận tải phải lập và nộp hồ sơ thanh, quyết toán tiền trợ giá xe buýt đúng và kịp thời. Đối với Trung tâm Quản lý & Điều hành vận tải hành khách công cộng phải thực hiện tốt việc kiểm tra giám sát và thanh toán kịp thời cho các đơn vị.

4/ Cơ sở vật chất phục vụ cải cách hành chính :

a) Nâng cấp, mở rộng phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại 63 Lý Tự Trọng, quận 1.

b/ Mở thêm địa điểm tiếp nhận và trả hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

c) Đảm bảo trang thiết bị, phương tiện và điều kiện làm việc phù hợp với tính chất, đặc thù của từng công việc.

d) Thực hiện văn minh công sở.

5/ Hiện đại hoá nền hành chính :

a) Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế hành chính “một cửa” tại cơ quan Sở Giao thông – Công chính; triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, mọi công việc. Quy trình giải quyết công việc phải được kiểm soát.

b)  Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

c) Khai thác tối đa công năng việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động trong nội bộ, trong giao dịch giữa cơ quan Sở với công dân, doanh nghiệp và thí điểm thực hiện một cửa liên thông.

d) Năm 2008 và những năm tiếp theo mở rộng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 901 : 2000. Trong quý 2/2008 mở rộng thêm các sản phẩm có đủ điều kiện áp dụng như :

+ Cấp phù hiệu xe chạy hợp đồng

+ Thẩm định thiết kế cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

+ Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật vào bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.

Tiếp tục nghiên cứu đưa vào ứng dụng ISO trong quý 3/2008 thêm 02 sản phẩm :

+ Cấp phép lưu hành đặc biệt

+ Cấp phép xe chạy vào đường cấm.

6/ Tổ chức thực hiện :

6.1 Thành lập tổ công tác, do đồng chí Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - lao động làm Tổ trưởng tham mưu cho Giám đốc Sở, triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính năm 2008 của Sở. Định kỳ tổ chức họp để đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại yếu kém nhằm đưa ra biện pháp triển khai có hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

6.2 Giao cho tổ công tác cải các hành chính Sở tổ chức kiểm tra đánh giá tình hình kết quả thực hiện; qua đó kiến nghị các biện pháp thực hiện để khắc phục những tồn tại, yếu kém. Định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố theo quy định.

6.3 Phòng Pháp chế chủ trì phối hợp với tổ công tác cải cách hành chính thực hiện nội dung 1.

6.4 Phòng Tổ chức Cán bộ - Lao động thực hiện nội dung 2.

6.5 Phòng Tài chính Sở phối hợp các đơn vị trực thuộc Sở hướng dẫn thực hiện nội dung 3.

6.6 Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Ban Biên tập Website Sở và các Phòng, Ban có liên quan thực hiện nội dung 4, 5.

6.7 Yêu cầu Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở trực tiếp chỉ đạo công việc cải cách hành chính tại từng đơn vị, báo cáo hàng tháng về Sở Giao thông – Công chính.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- UBND.TP;
- VPHĐND&UBND.TP;
- Ban Giám đốc Sở;
- Đảng ủy, Công đoàn, Thanh niên Sở;
- Các Phòng, Ban Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC Sở;
- Lưu VP, TCCB.

GIÁM ĐỐC
Trần Quang Phượng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chương trình số 150/SGTCC-TCCB về việc cải cách hành chính giai đoạn 2008-2010 của Sở Giao thông – Công chính do Sở Giao thông – Công chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.553

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55