Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 25/2001/CT-UB về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 25/2001/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 18/09/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 Số: 25/2001/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN TRƯỚC TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Thực hiện Chỉ thị số 107/CT/TW ngày 28 tháng 4 năm 1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, chuẩn bị cho thế hệ trẻ sẵn sàng làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc và các Nghị quyết số 02/NQ/TW ngày 30 tháng 7 năm 1987 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII) và Nghị quyết số 08/NQ-TU ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Thành ủy về lãnh đạo  thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh trên địa bàn thành phố ; thời gian qua, các Cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân các quận- huyện và các sở-ngành thành phố, các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp dạy nghề và phổ thông trung học trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện, đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn một số lãnh đạo đơn vị cơ sở chưa nhận thức và quan tâm đầy đủ về trách nhiệm  lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục quốc phòng toàn dân ; cơ chế tổ chức thực hiện thiếu thống nhất, chưa phối hợp đồng bộ giữa các sở-ngành chức năng và các đơn vị có liên quan.

Để thực hiện công tác giáo dục quốc phòng toàn dân sâu rộng, thường xuyên, có nền nếp, vững chắc, nhằm phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố trong thời gian tới ; đồng thời quán triệt thực hiện Chỉ thị số 62/CT/TW ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới và Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng ; Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị như sau :

1- Yêu cầu lãnh đạo các ngành, các cấp, các đơn vị trên địa bàn thành phố  thực hiện các biện pháp và hình thức giáo dục thích hợp các quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành và thanh niên, làm chuyển biến trong nhận thức cho mọi cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò quan trọng của việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thấy rõ trách nhiệm  của mỗi người, mỗi tổ chức trong việc  thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ Xã hội Chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia.

2- Việc quán triệt nhận thức công tác giáo dục quốc phòng toàn dân là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, việc phổ cập và tăng cường giáo dục quốc phòng toàn dân là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, phải được chỉ đạo, tổ chức thực hiện thống nhất từ thành phố đến cơ sở bằng các hình thức và nội dung phù hợp với từng đối tượng, kết hợp giáo dục thường xuyên với giáo dục tập trung có trọng điểm. Chú trọng giáo dục ý thức, tri thức và kỷ năng quân sự cần thiết cho toàn dân, kết hợp giáo dục lý thuyết với thực hành.

3- Ủy ban nhân dân thành phố giao trách nhiệm cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức Chính quyền, Sở Tài chánh-Vật giá và các sở-ngành có liên quan phối hợp hướng dẫn  thực hiện và giải thích những vướng mắc về giáo dục quốc phòng toàn dân ở các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, đảm bảo số lượng giáo viên và các quy định, chế độ học tập, cơ sở vật chất cho công tác giảng dạy và học tập. Đồng thời, phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, địa phương tổ chức  thực hiện và đảm bảo kinh phí cho giáo dục quốc phòng.

4- Sở Văn hóa và Thông tin có kế hoạch, biện pháp tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân trên các phương tiện truyền thông đại chúng từ thành phố đến cơ sở và chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên đối với cơ quan chuyên ngành ở cơ sở.

5- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và các tổ chức xã hội tham gia phối hợp thực hiện công tác giáo dục quốc phòng cho các đối tượng thuộc ngành mình.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị này.-

 

 

 

Nơi nhận :
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Các Ban Đảng Thành ủy
- Sở-Ngành thành phố
- UBND các Quận-Huyện
- VPHĐ-UB : CPVP,
- Các Tổ NCTH
- Lưu (NC)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 25/2001/CT-UB về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.942

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141