Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 19/2002/CT-UB về việc chấn chỉnh kỷ cương hành chính trong việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Trung ương và của Ủy ban nhân dân thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 19/2002/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 18/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2002/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2002 

 

CHỈ THỊ

VỀ CHẤN CHỈNH KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Sau hơn 3 năm thực hiện Luật khiếu nại - tố cáo, công tác giải quyết khiếu nại - tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có chuyển biến bước đầu. Nhận thức của cán bộ, công chức làm công tác giải quyết khiếu nại - tố cáo ở các ngành, các cấp đã được nâng lên, xác định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại - tố cáo ; công tác tiếp công dân đã được quan tâm chấn chỉnh và đi dần vào nề nếp.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo của các cấp, các ngành về tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Trung ương, của Ủy ban nhân dân thành phố, của sở-ngành và quận-huyện trong thời gian qua kết quả thực hiện chưa cao, một số đơn vị thực hiện chậm, dẫn đến tồn đọng (riêng thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực của Ủy ban nhân dân thành phố trong 9 tháng đầu năm 2002 chỉ đạt được 64,21%). Việc chậm thực hiện quyết định đã có hiệu lực pháp luật trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại - tố cáo có nhiều nguyên nhân, trong đó  nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, việc chấp hành kỷ luật hành chính chưa nghiêm, cán bộ, công chức có trách nhiệm thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại chưa đặt mình vào vị trí của công dân khi được thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của cấp có thẩm quyền.

Ngày 31 tháng 5 năm 2002, Văn phòng Chính phủ có Công văn số  2938/VPCP-VII truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc thực hiện kỷ luật hành chính trong lĩnh vực khiếu nại - tố cáo của công dân.  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra lại toàn bộ những vụ việc khiếu nại - tố cáo đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết của Thủ tướng Chính phủ, những vụ việc nào chưa tổ chức thực hiện thì phải tổ chức thực hiện ngay, báo cáo kết quả giải quyết lên

Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố phải tự kiểm tra lại các quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng, nếu các quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng không sát, không đúng pháp luật thì phải sửa, những quyết định giải quyết khiếu nại  cuối cùng đúng pháp luật thì phải có biện pháp kiên quyết thi hành, thông báo công khai cho công dân biết.

Để thực thi nghiêm kỷ luật hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khắc phục các khuyết điểm nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị như sau :

1- Thủ trưởng các sở - ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm tập trung chỉ đạo việc rà soát, thống kê, lập danh mục, phân tích rõ nguyên nhân, các quyết định giải quyết khiếu nại đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Bộ - Ngành Trung ương, của Ủy ban nhân dân thành phố, của cấp mình và báo cáo về Thanh tra thành phố, Văn phòng Tiếp dân thành phố và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố để tổng hợp trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố. Báo cáo phải thực hiện đúng và đủ theo các loại biểu mẫu, phụ lục đính kèm ; thời hạn hoàn thành và gởi báo cáo trước ngày 31 tháng 10 năm 2002.

2- Thủ trưởng các sở-ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có kế hoạch tổ chức thực hiện ngay những quyết định đã có hiệu lực pháp luật của cấp trên và của cấp mình, đồng thời chủ động rà soát thực hiện đúng thời hạn phúc tra theo quyết định hoặc văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền đối với các quyết định giải quyết khiếu nại đang được chỉ đạo phúc tra.

3- Việc tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố phải hoàn thành chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2002 cần phân các quyết định giải quyết khiếu nại ra làm hai loại : Loại không có vướng mắc trong việc thực hiện thì lên kế hoạch cho tổ chức thực hiện ngay, loại có khó khăn vướng mắc thì Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thực hiện phải chủ động báo cáo, đề xuất hướng tháo gỡ ngay với Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, nếu xét thấy cần có thể đề xuất cho bổ sung điều chỉnh, sửa đổi để quyết định mang tính khả thi. Các báo cáo đề xuất gởi trực tiếp cho Thanh tra thành phố để trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết ngay không để chậm trễ.

4- Giao Thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng Tiếp dân thành phố tham mưu, giúp Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố lập kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thi hành Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện chế độ báo cáo nhanh, báo cáo tháng và báo cáo sơ kết trong đợt công tác cao điểm này.

5- Yêu cầu Thủ trưởng các sở-ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện nghiêm túc và khẩn trương thực hiện Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố ; mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện phải kịp thời báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố./.

  

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ
- Văn phòng Chính phủ
- Tổng Thanh tra Nhà nước
- Bộ Tài Nguyên và Môi trường
- Bộ Xây dựng
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố
- Các Ban Đảng
- Các sở-ngành thành phố
- Quận Ủy, Huyện Ủy các quận-huyện
- UBND các quận - huyện
- VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NC TH
- Lưu (TH)
 Kèm các biểu mẫu và phụ lục số :
- Mẫu : 1, 1A, 1B, phụ lục số 1
- Mẫu 2, 2A, 2B, phụ lục số 2
- Mẫu 3, 3A, phụ lục số 2

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 19/2002/CT-UB về việc chấn chỉnh kỷ cương hành chính trong việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Trung ương và của Ủy ban nhân dân thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.865

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38