Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 16/CT-UBND tổ chức thực hiện việc xin lỗi cá nhân tổ chức theo 09/2015/QĐ-TTg Gia Lai 2016

Số hiệu: 16/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 27/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Gia Lai, ngày 27 tháng 6 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC XIN LỖI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2015/QĐ-TTG NGÀY 25/03/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 25/03/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg; về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, theo đó đã quy định: Cơ quan, tổ chức giải quyết hồ sơ làm quá hạn giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức phải thông báo bằng văn bản ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả và có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức. Trường hợp trả hồ (chưa đủ điều kiện giải quyết) mà do lỗi của công chức khi tiếp nhận hồ sơ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức. Đồng thời, tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/06/2015 về việc tăng cưng trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tư cách người đứng đầu quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết thủ tục hành chính hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức.

Đtiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi bằng văn bản đối với cá nhân, tổ chức theo đúng quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Nếu cơ quan, tổ chức giải quyết hồ sơ làm quá hạn giải quyết hồ sơ từ lần thứ hai trở lên đối với một hồ sơ, sự việc hoặc đối với cùng một cá nhân, tổ chức thì phải xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân làm quá hạn giải quyết và người đứng đầu sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện tốt công tác công bố, công khai, niêm yết thủ tục hành chính và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của cơ quan, đơn vị địa phương (kể cả các đơn vị thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý); công khai văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương; xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị công khai, niêm yết thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài việc xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức, nhân viên trực tiếp làm nhiệm vụ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cũng phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm.

3. Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tích hợp chức năng thống kê, đánh giá tình hình thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức trên các phần mềm dùng chung phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện; hoàn thành trong Quý III/2016.

4. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

a) Tổ chức thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công việc của cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị đkịp thời chấn chỉnh các vi phạm theo quy định;

b) Chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (tổng hợp chung vào báo cáo công tác cải cách hành chính của tỉnh).

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực TU;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- TT.Thành ủy, Thị ủy, huyện ủy;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- UBND xã, phường, thị trấn (UBND cấp huyện sao gửi);
- Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT, CNXD, NL, HCTC, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 27/06/2016 về tổ chức thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định tại Quyết định 09/2015/QĐ-TTg do tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.614

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!