Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 142/2000/CT/BNN-VP Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 28/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 142/2000/CT/BNN-VP

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2000 

 

 CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Năm 2000 công tác chỉ đạo điều hành của Bộ đã có nhiều tiến bộ, góp phần đưa sản xuất nông nghiệp và nông thôn phát triển liên tục, bền vững. Tuy vậy, công tác quản lý nhà nước của ngành vẫn còn nhiều vấn đề bị buông lỏng, hiệu quả thấp. Năm 2001 là năm đầu thực hiện Kế hoạch 5 năm theo Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. Việc phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch nhà nước của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục cụ thể hoá và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ.

1. Các đơn vị căn cứ vào chương trình công tác của Bộ năm 2001, xây dựng chương trình công tác cụ thể của đơn vị, đề ra các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện cụ thể trong năm 2001 và các năm sau.

Đối với các Cục Vụ trực thuộc Bộ, phải tiến hành việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác quản lý nhà nước trong đơn vị, tập trung 6 nội dung chủ sau đây:

+ Xây dựng và tổ chứ thực hiện các văn bản pháp luật, tổ chức tuyên truyền pháp luật 1iên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị;

+ Xây dựng công tác kế hoạch, quy hoạch và tổ chức thực hiện các

chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị;

+ Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, tổng kết các chương trình tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới;

+ Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế có hiệu quả;

+ Công ác tổ chức cán bộ và đào tạo;

+Chương trình công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật của Nhà nước và các quy định thuộc phạm vi quản lý của ngành.

2 Chấp hành chế độ thông tin báo cáo hội họp và quy chế làm việc của Bộ thông tin trong các hoạt động điều hành; nối mạng thông tin với Bộ, nối mạng INTERNET và thực hiện đầy đủ các quy chế trao đổi thông tin, báo cáo qua mạng, tích cực khai thác các tài nguyên thông tin trên mạng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành công việc và nghiên cứu khoa học.

3 . Xây dựng quy chế công vụ bảo đảm cho các hoạt động của Bộ có hiệu

quả, phục vụ tốt cho công tác quản lý hành chính. Cần tập trung các công

việc sau đây:

+ Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức; xây dựng và hoàn thiện các quy chế làm việc của cơ quan, quy chế tổ chức hoạt động của đơn vị;

+ Thực hiện đầy đủ pháp luật về cán bộ, công chức ; quy chế dân chủ trong cơ quan; các quy định của Nhà nước về chính sách đối với cán bộ, công chức;

+ Tổ chức công sở khoa học, nghiêm túc, môi trường xanh - sạch -đẹp nhằm phục vụ tốt nhân dân và nâng cao hiệu suất công tác.

4. Các đơn vị phải đề cao trách nhiệm quản lý nhà nước, phát huy dân chủ, tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2001. Trên cơ sở kết quả thực hiện ở các Cục, Vụ trong năm 2001, Bộ sẽ tiến hành đánh giá 6 tháng và cả năm để làm cơ sở bình xét khen thưởng và rút kinh nghiệm chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành.

5 . Giao Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với một số Vụ chức năng liên quan xây dựng và trình Bộ phê duyệt các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý và điều hành của các đơn vị.

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với các đoàn thể tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này và báo cáo Chương trình công tác theo nội dung này trước ngày 15/1/2001.

 

 

Nơi nhận:
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ;
- Lãnh đạo Bộ;
-Đảng uỷ, CĐ ngành, CĐ Bộ;
- Lưu VT, PC.

BỘ TRUỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lê Huy Ngọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 142/2000/CT/BNN-VP ngày 28/12/2000 về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.896

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!