Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2016 về nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 08/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 7 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ HÀNH VI THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Qua tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng nhận thấy công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; việc triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã đi dần vào nền nếp, nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện ở các cấp, các ngành. Tuy nhiên, công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, một số biện pháp phòng ngừa thực hiện còn hình thức, chưa phát huy hiệu quả, số vụ việc tham nhũng phát hiện còn ít, việc điều tra, xử lý một số vụ việc còn kéo dài, việc thu hồi tài sản do vi phạm pháp luật còn thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế, yếu kém trong công tác phòng, chống tham nhũng trước hết là do người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa làm hết trách nhiệm; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; quy định của pháp luật chưa hoàn thiện, chưa sát thực tiễn; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra chưa ngang tầm, hiệu quả chưa cao; sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng chưa chặt chẽ; vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, Mặt trận, đoàn thể các cấp và cơ quan truyền thông trong tỉnh chưa phát huy hiệu quả đúng mức; chưa phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 14/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trong thời gian đến trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

a) Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng: Trước hết phải thực hiện nghiêm túc việc nêu gương; nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện kế hoạch nội dung công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm, theo đó phải thể hiện rõ quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo đặc điểm, đặc thù công việc của ngành, cơ quan, địa phương đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Kế hoạch số 2562/KH-UBND ngày 25/5/2016 về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 14/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thiết lập, công bố đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý nghiêm, kịp thời các phn ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật, tình trạng nhũng nhiễu trong việc thực hiện thủ tục hành chính có liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

b) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch số 549/KH-UBND ngày 02/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2012-2016”; các sở, ngành liên quan và các đơn vị trường học phải nâng cao hiệu quả việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 3425/VPCP-V.I ngày 13/5/2016 của Văn phòng Chính phủ về sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học (2013-2014).

Thủ trưởng các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị phải thường xuyên, kịp thời triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục; nâng cao nhận thức về pháp luật phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức của ngành, địa phương, đơn vị mình gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước hết, phải tăng cường giáo dục văn hóa giao tiếp ứng xử, đạo đức công vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; có tư duy độc lập, sáng tạo, chủ động, khoa học; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp.

c) Tập trung tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính theo Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh đảm bảo nội dung, tiến độ; thực hiện nghiêm việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức; nâng cao năng lực quản lý và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước và các cấp chính quyền theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; chủ động cung cấp thông tin cho truyền thông chính thức của nhà nước để biểu dương gương người tốt, gương việc tốt; giải quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị của nhân dân liên quan đến các thủ tục hành chính của người dân, tổ chức.

d) Có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan thanh tra cùng cấp; chú trọng công tác đôn đốc xử lý sau thanh tra và tự rà soát các cuộc thanh tra đã có kết luận; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, tạo điều kiện đúng mức cho Ban thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị hoạt động nhằm kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật. Phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông tham gia giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

đ) Thủ trưởng các sở ngành tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh theo Quyết định 1426/QĐ-TTCP ngày 06/6/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

2. Thanh tra tỉnh

a) Phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng đội ngũ thanh tra viên, công chức làm nhiệm vụ thanh tra có phẩm chất, đạo đức công vụ tốt, có bản lĩnh chính trị, có kiến thức chuyên môn sâu, kỹ năng làm việc khoa học, hiệu quả, gắn với từng vị trí việc làm, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp. Kiên quyết xử lý nghiêm công chức thanh tra có biểu hiện bao che trong quá trình thanh tra, thiếu kiên quyết trong việc kiến nghị xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật, có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với tổ chức, công dân và doanh nghiệp trong việc thực thi công vụ.

b) Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh: tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chủ động xác định những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao để xây dựng chương trình công tác thanh tra hàng năm, chỉ đạo toàn ngành thanh tra tỉnh kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng; phối hợp với các ngành liên quan thực hiện công tác tổng kết việc thi hành Luật Tố cáo để có cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Tố cáo.

c) Có biện pháp cụ thể để thúc đẩy, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra để phòng ngừa có hiệu quả, kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng để xử lý, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, kiểm tra rà soát việc thực hiện Kết luận thanh tra, Quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra tỉnh và của Chủ tịch UBND tỉnh để tham mưu chỉ đạo xử lý; phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra. Kịp thời áp dụng các biện pháp phù hợp để thu hồi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng được phát hiện trong quá trình thanh tra. Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra các cấp để kiến nghị xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, của đảng viên có vi phạm theo quy định của Đảng.

d) Thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Phối hợp với các cơ quan liên quan để mở rộng việc tiếp nhận thông tin về phòng, chống tham nhũng; tiếp nhận, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời đơn tố cáo tham nhũng theo quy định của pháp luật.

đ) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành kịp thời tham mưu UBND tỉnh thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh theo Quyết định 1426/QĐ- TTCP ngày 06/6/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

3. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng các sở ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và cơ quan thanh tra trong phát hiện, điều tra, xử lý kịp thời vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh tế và tham nhũng. Thông báo kịp thời kết quả xử lý cho cơ quan chuyển hồ sơ.

b) Nâng cao chất lượng công tác trinh sát, điều tra phát hiện dấu hiệu tham nhũng; tiếp nhận và xử lý kịp thời các tin báo, tố giác tội phạm về kinh tế và tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan có biện pháp bảo vệ người tố cáo tội phạm.

c) Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc phòng ngừa, phát hiện và tố giác hành vi tham nhũng; kịp thời xử lý nghiêm minh người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng, bao che hành vi tham nhũng.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì tham mưu thực hiện đầy đủ, kịp thời Quyết định 916/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

b) Chỉ đạo các cơ quan truyền thông thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; nâng cao chỉ số minh bạch của tỉnh.

c) Tăng cường truyền thông công khai kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao tính giáo dục, răn đe.

5. Sở Nội vụ

a) Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng.

b) Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức; thực hiện luân chuyển cán bộ theo đúng quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng cụ thể hóa và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần phòng ngừa, tố cáo tham nhũng.

c) Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra công vụ theo thẩm quyền.

6. Tổ chức thực hiện

a) Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Định kỳ hàng năm phải đánh giá kết quả thực hiện trong Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng định kỳ của ngành, địa phương, đơn vị cho UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) theo quy định.

b) Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2016 về nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


791
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.92.22