Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/CT-UBND 2021 tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội quỹ xã hội Huế

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 26/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 3 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI, QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện đã được triển khai khá tốt trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện để các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng quy định của pháp luật, phát huy được vai trò tập hợp, đoàn kết và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, góp phần không nhỏ vào sự phát triển an sinh - xã hội của tỉnh nhà. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện vẫn còn bộc lộ một số tồn tại: Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các hội, quỹ trên địa bàn tỉnh chưa thường xuyên; Công tác tập huấn, bồi dưỡng cho người làm công tác hội và những người làm công tác quản lý nhà nước về hội trên địa bàn tỉnh thiếu thường xuyên; Việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về hội, quỹ cần tiếp tục được chú trọng, rà soát và hoàn thiện.

Để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ trong phạm vi địa phương theo đúng thẩm quyền quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ; Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Thông tư số 4/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

- Rà soát lại các hội có tính chất đặc thù đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù.

- Triển khai, thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng về công tác hội, quỹ: Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng; Thông báo số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW; Kết luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác hội; Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW ngày 13/4/2020 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Kết luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác hội.

- Xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ; thực hiện khoán kinh phí theo lộ trình từ năm 2022; quy định cụ thể cơ chế hỗ trợ đối với hội, quỹ có phạm vi hoạt động ở địa phương phù hợp với quy định.

- Triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, điều lệ đối với các hội, quỹ, đảm bảo các hội, quỹ hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; đối với các hội, quỹ không thực hiện đúng Điều lệ và quy định của pháp luật thì áp dụng chế tài phù hợp.

- Tăng cường quản lý việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; việc tiếp nhận dự án viện trợ từ nước ngoài của các tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, đảm bảo an ninh trật tự đối với các hội, quỹ trên địa bàn.

2. Các Sở, Ban, ngành, cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế phối hợp với Sở Nội vụ trong công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

3. Tổ chức thực hiện

- Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai nghiêm túc Chỉ thị này; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 01/11 hàng năm.

- Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 26/03/2021 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


535

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.146.28