Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Văn Minh
Ngày ban hành: 23/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 12 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị số 01- CT/TU ngày 16/11/2020 của Ban Thường vụ Tnh ủy Quảng Ngãi về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết tháng 6 năm 2021, là cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng của Nhân dân, là sự kiện chính trị lớn của cnước nói chung và của tỉnh ta nói riêng, nhằm lựa chọn và trực tiếp bầu những đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, làm cơ sở cho việc kiện toàn, xây dựng bộ máy cơ quan quyền lực và cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương thật sự là của dân, do dân và vì dân; góp phần quyết định thắng lợi trong sự nghiệp đi mới của đất nước và của tnh nhà.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tchức trên địa bàn tỉnh bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu những đại biểu ưu tú, có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân cnước tại Quc hội và các đại biểu đại diện cho Nhân dân địa phương mình ở Hội đồng nhân dân các cấp. Ủy ban nhân dân tỉnh chthị:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch triển khai, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tn, báo chí tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tng lớp Nhân dân vý nghĩa, tm quan trọng của cuộc bầu c; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; các nội dung cơ bản của Luật Bu cđại biu Quc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015; Luật Tổ chức Quốc hội ngày 20/11/2014 và Luật sửa đi, bsung một sđiều của Luật Tchức Quốc hội ngày 19/6/2020; Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và sa đổi, bsung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019, làm cho mọi tầng lp Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích, nội dung và yêu cầu của cuộc bầu cử lần này, về cơ cấu, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong cuộc bầu cử, đ Nhân dân nhận thc đúng về quyền và nghĩa vụ của mình, tự giác tham gia đi bầu cử đạt tlệ cao nhất.

2. S Văn hóa - Ththao và Du lịch, Sở Tư pháp lập kế hoạch, chương trình, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền, cổ động bằng nhiều hình thức phù hợp phục vụ cho cuộc bầu c.

3. Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Viễn thông Quảng Ngãi, Công ty điện lực Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch, phương án cụ th, bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc và lưới điện thông suốt phục vụ tốt công tác bầu cử ở địa phương.

4. SY tế chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, gii pháp phòng chống dịch Covid-19; chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra ở một số khu vực trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

5. SNông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các phương án chủ động đi phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và ngày bu cử (Chủ Nhật, ngày 23/5/2021).

6. Thanh tra tnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kim soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyn hạn trong cơ quan, tchức, đơn vị; tchức việc kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định tại Điều 37 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; đặc biệt chú trọng hướng dẫn việc kê khai tài sản đi với người được giới thiệu ng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đng nhân dân các cấp ở địa phương. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nht là các vụ việc đông người, phức tạp, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh trước và trong thời gian diễn ra bầu cử.

7. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, có trách nhiệm giúp Ủy ban bầu cử tỉnh xây dựng kế hoạch bầu cử, tập huấn nghiệp vụ công tác bu ccho các địa phương, cơ quan, đơn vị, các tổ chức phụ trách công tác bầu cử; hướng dn, kim tra, nm tình hình; dự toán kinh phí, in ấn các loại tài liệu, biểu mẫu phục vụ cho cuộc bầu cử theo kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh; thực hiện chế độ thông tin báo cáo và tng hợp phản ánh kịp thời tình hình thực hiện công tác bầu cử của các ngành, các cấp về Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Trung ương theo quy định.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban bầu cử tnh về việc chuẩn bị và phân bổ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử; bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, yêu cầu, tiết kiệm và hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

8. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh, những khu vực dễ xảy ra cháy nổ; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng quân đội, công an tham gia cuộc bầu cử theo quy định của pháp luật.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Luật Bầu cử đại biu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các quy định của Trung ương, của Tnh về công tác bầu cử; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực y ban Mặt trận T quc Việt Nam cùng cp đlãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện tt các bước của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biu Hội đng nhân dân các cp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở địa phương; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác bầu cử ở cơ sở, nht là việc lập và niêm yết danh sách ctri, xác định hợp lý các khu vực bỏ phiếu, lựa chọn người có uy tín, chuyên môn, thạo việc để thành lập các tổ chức phụ trách công tác bầu cử, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

10. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vcông tác chỉ đạo, tổ chức, thực hiện công tác bu cử theo quy định của Luật Bu cđại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và quy định hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về công tác bầu cử.

11. Các tổ chức phụ trách công tác bu cở các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác bu cvà dự kiến, đphòng những tình hung phức tạp, đột xuất có thể xảy ra trong ngày bầu cử (Chủ Nhật, ngày 23/5/2021), nhằm đảm bảo cho cuộc bầu cđại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được diễn ra đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp./.

 


Nơi nhận:
- Hội đồng bầu cử Quc gia;
-
Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Th tướng Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận T quốc Việt Nam;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tnh;
- CT, PCT UBND tnh;
- Thường trực Ủy ban MTTQVN tnh;
- Các S, ban, ngành tnh;
- Các cơ quan đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Báo Qung Ngãi;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi;
- Tng trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng nghiên cứu, CBTH;
-
Lưu: VT, NCvi954.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


157

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177