Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2009 về việc đẩy mạnh công tác, chỉ đạo thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 12/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 31/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 12/CT-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 (sau đây gọi là Đề án 30) được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá cải cách hành chính từ nay đến hết năm 2010. Việc thực hiện thành công Đề án này có ý nghĩa chính trị và kinh tế hết sức to lớn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp, bảo đảm công khai minh bạch trong giải quyết công việc của nhân dân, góp phần phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

Trong thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức thực hiện Đề án 30 một cách nghiêm túc và đã đạt kết quả bước đầu. Để tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án 30 trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành của thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc nghiêm túc thực hiện một số nội dung công việc sau đây:

1. Quán triệt sâu rộng trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện Đề án 30, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo, cán bộ thừa hành trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Giao Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Thành phố phối hợp chặt chẽ với Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí của thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về vai trò, ý nghĩa và yêu cầu thực hiện Đề án 30 trong công cuộc đổi mới và tình hình Hà Nội sau mở rộng địa giới hành chính.

2. Các Sở, ban, ngành (kể cả các ngành trực thuộc ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn thành phố), UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc, các xã, phường, thị trấn cần nghiêm túc thực hiện và hoàn thành việc thống kê, rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và do cơ quan, đơn vị mình đang thực hiện có liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống của nhân dân. Đồng thời, thực hiện việc rà soát, kiến nghị về các thủ tục hành chính đang được thực hiện ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn, yêu cầu của Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 thành phố. Việc thống kê, rà soát các thủ tục hành chính phải thực hiện xong trước tháng 5 năm 2009 và công bố công khai bộ thủ tục hành chính chung đang được thực hiện tại chính quyền cấp xã, cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tháng 6 năm 2009 trên Cổng thông tin điện tử thành phố.

Kết thúc giai đoạn thống kê, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc, các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tiếp tục thống kê các thủ tục hành chính còn thiếu, thủ tục hành chính mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung theo hướng dẫn của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 thành phố.

3. Chỉ đạo sát sao công tác thực hiện Đề án 30, định kỳ hàng tháng báo cáo Chủ tịch UBND thành phố kết quả thực hiện theo mẫu báo cáo của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 thành phố.

Giao Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, quận, huyện, thành phố trực thuộc; xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện Đề án 30; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố và Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

4. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 30 đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã do Chánh Văn phòng làm Tổ trưởng, lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính (ở các Sở), Phòng Nội vụ (ở các quận, huyện, thành phố trực thuộc) làm cơ quan thường trực và thành viên là đại diện lãnh đạo các phòng, ban có liên quan (ở cấp xã do cán bộ Văn phòng là Tổ trưởng, cán bộ Tư pháp là Tổ phó và thành viên là các cán bộ có liên quan) để triển khai thực hiện Đề án 30 theo yêu cầu, hướng dẫn của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 thành phố cho đến khi kết thúc Đề án; Đồng thời, bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí và điều kiện làm việc thích hợp đối với những cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ. Trước ngày 15/4/2009, các cơ quan, đơn vị lập danh sách Tổ công tác gửi về UBND thành phố (qua Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 thành phố bằng văn bản và qua địa chỉ email: maithienthanh_vpubtp@hanoi.gov.vn)

5. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Chánh Văn phòng UBND thành phố trong tháng 4 năm 2009 có văn bản hướng dẫn các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thành phố trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, đồng thời thông qua việc thực hiện Đề án 30 đánh giá công tác thi đua khen thưởng, tinh thần trách nhiệm và kỷ cương hành chính của cán bộ lãnh đạo và cán bộ, công chức thừa hành nhiệm vụ tại các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện thành phố trực thuộc, các xã, phường, thị trấn.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐNDTP(để báo cáo)
- CT, các PCT UBNDTP;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc;
- CVP/PVP UBND TP;
- NC, TH, HCTC;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu VT, Th.NC (2b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2009 về việc đẩy mạnh công tác, chỉ đạo thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.231
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.79.74