Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/2008/CT-UBND về tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính do tỉnh Hải Dương ban hành

Số hiệu: 12/2008/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Phan Nhật Bình
Ngày ban hành: 16/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2008/CT-UBND

Hải Dương, ngày 16 tháng 6 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày 17 tháng 9 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Nghị quyết, chương trình, đề án để lãnh đạo, chỉ đạo; các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân câc huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đã nghiêm túc triển khai thực hiện và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính còn nhiều hạn chế, yếu kém; việc rà soát quy định, thủ tục hành chính chưa được tiến hành thường xuyên; cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” còn biểu hiện tính hình thức; thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp chưa được giải quyết theo cơ chế “một cửa”, một đầu mối; vẫn còn hiện tượng cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, còn biểu hiện gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp, công dân và chưa có cơ chế giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, yếu kém trên là do người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ cải cách hành chính và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ chưa đáp ứng với yêu cầu đặt ra; cơ chế chính sách bảo đảm cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính còn nhiều bất cập.

Để tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước; tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung đề án “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý nhà nước và cải cách tài chính công giai đoạn 2007-2010”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Tổ chức học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhằm nhận thức đầy đủ mục tiêu, chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước về công tác cải cách hành chính;

- Tập trung rà soát các thủ tục hành chính, kịp thời sửa đổi, bổ sung và đề xuất bãi bỏ những thủ tục, những quy định không còn phù hợp và không đúng thẩm quyền. Nâng cao chất lượng giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”; mở rộng cơ chế “một cửa liên thông” đối với những lĩnh vực có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; công khai các thủ tục, quy trình, phí và lệ phí theo quy định và rút ngắn thời gian giải quyết công việc nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc; bố trí cán bộ, công chức có năng lực và phẩm chất đạo đức thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính;

- Sắp xếp hợp lý cơ cấu tổ chức trong nội bộ cơ quan theo hướng giảm đầu mối, bỏ trung gian, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ, nhằm từng bước nâng cao trách nhiệm của từng bộ phận và cá nhân trong thực hiện công việc;

- Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền; tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách thuộc các lĩnh vực được phân công;

- Xây dựng và quy chế thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý biên chế, kinh phí đối với các cơ quan hành chính nhà nước; quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định liên quan đến chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, về chức trách, đạo đức công vụ và xử lý những vi phạm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý.

2. Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính; phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện tuyên truyền, công khai minh bạch các thủ tục hành chính đang áp dụng thực hiện trên địa bàn tỉnh.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, có ý nghĩa thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và là tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của mỗi cơ quan, đơn vị. Do vậy, mỗi cấp, mỗi ngành và cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch tổ chức thực hiện hàng năm để bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhận được Chỉ thị này, các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, Ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
­- Trung tâm Công báo;
- Lưu VT,Vn (90B).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phan Nhật Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/2008/CT-UBND về tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính do tỉnh Hải Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.183

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201