Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 10/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Văn Thanh
Ngày ban hành: 21/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 8 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

Trong thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh đã được các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo; có sự tham gia, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, công tác PBGDPL đã đi vào nề nếp, từng bước ổn định và có những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trong tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn những hạn chế, như: Chưa có hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp, hiệu quả đối với một số nhóm đối tượng; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có lúc, có nơi thiếu tính thường xuyên, liên tục; việc chấp hành pháp luật trong một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa nghiêm. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật một cách đồng bộ, có hiệu quả, khắc phục những hạn chế nêu trên; huy động sức mạnh của các cấp, các ngành, từ đó tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện tốt các nội dung sau:

a) Tổ chức quán triệt nội dung Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết luận số 04-KT/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Quan tâm bảo đảm về tổ chức, cán bộ, cơ sở vật chất và phương tiện cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng và tạo điều kiện để đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hoạt động hiệu quả; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đội ngũ này theo quy định.

c) Triển khai thực hiện nghiêm túc "Ngày pháp luật" tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định tại Quyết định số 2672/QĐ-UBND , ngày 14/12/2010 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện "Ngày pháp luật" tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và “Ngày pháp luật” của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) theo sự hướng dẫn của cơ quan tư pháp các cấp.

d) Áp dụng hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, lĩnh vực và địa bàn. Bảo đảm triển khai công tác PBGDPL đồng bộ, thường xuyên, liên tục, không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật cho cán bộ, nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

đ) Thường xuyên kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các đơn vị trực thuộc và của cơ quan, địa phương mình.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác pháp chế theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP , ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ; tăng cường vai trò của cán bộ pháp chế trong thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Thủ trưởng các cơ quan chủ trì các đề án phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 04-KL/TW, ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) ban hành kèm theo Quyết định số 2054/QĐ-UBND , ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh, tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, mục tiêu và yêu cầu của đề án; việc triển khai có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ đối tượng và phạm vi thực hiện để tránh chồng chéo, góp phần đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật một cách toàn diện trên các mặt và các nhóm đối tượng.

4. Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn và xây dựng Quy chế hoạt động của hội đồng cấp mình theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phát huy vai trò, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan là thành viên theo từng lĩnh vực.

5. Sở Tư pháp là cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm:

a) Làm tốt vai trò của mình, tham mưu, hướng dẫn các hoạt động về PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt Quyết định số 1133/QĐ-UBND, ngày 18/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước từ năm 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh; quản lý, theo dõi triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về PBGDPL đã được UBND tỉnh phê duyệt.

c) Nâng cao, tăng cường hơn nữa công tác PBGDPL thông qua các hoạt động: Trợ giúp pháp lý; quản lý khai thác tủ sách pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác hoà giải cơ sở; bản tin tư pháp ...

d) Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư Liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường; trong đó, tập trung thực hiện tốt các hoạt động: Tổ chức dạy và học kiến thức pháp luật phù hợp ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ làm công tác PBGDPL; đổi mới, nâng cao chất lượng các hình thức PBGDPL.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục về pháp luật; đa dạng hoá các hình thức PBGDPL; có kế hoạch phát triển và nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên viết về pháp luật, bảo đảm đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

8. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện công tác PBGDPL từ nguồn ngân sách hàng năm theo phân cấp và từ các nguồn huy động hợp pháp khác; quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

9. Đề nghị Toà án nhân dân các cấp thông qua công tác xét xử, lựa chọn những vụ án điển hình, có tính răn đe, giáo dục cao để tổ chức xét xử lưu động nhằm ngăn ngừa tội phạm, đồng thời PBGDPL cho nhân dân; cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý quán triệt.

10. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức PBGDPL cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan PBGDPL cho nhân dân; vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia và hỗ trợ hoạt động PBGDPL; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về PBGDPL.

11. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Sáu tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng PBGDPL tỉnh) tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.972
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25