Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 09/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 20/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2006/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 27 tháng 12 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2006 và thay thế Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch.

Nhằm triển khai thực hiện các quy định mới của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý và đăng ký hộ tịch trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của công dân; Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ thị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân và tập huấn cho cán bộ công chức các quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch:

a. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố và các quận - huyện, Sở Văn hoá và Thông tin, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, Đài Truyền hình thành phố, Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Hội Nông dân thành phố thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của công dân. Trọng tâm mở đợt tuyên truyền cao điểm từ nay đến hết năm 2006.

Giao Sở Tư pháp biên soạn đủ tài liệu tuyên truyền dưới dạng hỏi đáp và tờ gấp nội dung ngắn gọn, dễ hiểu cấp phát cho báo cáo viên, cán bộ tư pháp - hộ tịch phường - xã, thị trấn.

b. Giám đốc Sở Tư pháp lập kế hoạch tổ chức tập huấn cho các đối tượng sau:

- Lãnh đạo các sở - ngành, đoàn thể, báo cáo viên pháp luật thành phố, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân quận - huyện nhằm quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.

- Trưởng phòng tư pháp, Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) phường - xã, thị trấn, cán bộ tư pháp - hộ tịch quận - huyện, phường - xã nhằm mục đích nắm vững các quy định của Nghị định mới về quản lý và đăng ký hộ tịch, để có thể vận dụng một cách thành thạo trong quá trình giải quyết công việc.

Thời gian thực hiện: Trong tháng 3 năm 2006.

c. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố tổ chức phổ biến các quy định mới về quản lý và đăng ký hộ tịch cho đội ngũ cộng tác viên; tổ chức trợ giúp pháp lý rộng rãi cho các đối tượng chính sách; tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã ngoại thành.

Thời gian thực hiện: Từ nay đến hết năm 2006.

2. Thực hiện việc quản lý và đăng ký hộ tịch theo quy định mới:

a. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn và Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm triển khai việc đăng ký hộ tịch theo quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 thực hiện thống nhất từ ngày 01 tháng 4 năm 2006.

b. Giám đốc Sở Tư pháp lập kế hoạch cụ thể để tổ chức chuyển giao những sổ hộ tịch đăng ký tại Uỷ ban nhân dân phường - xã, thị trấn từ năm 1989 đến năm 2004 hiện do Sở Tư pháp lưu trữ về lưu tại Uỷ ban nhân dân quận - huyện quản lý theo quy định.

Uỷ ban nhân dân phường - xã, thị trấn chuyển giao sổ hộ tịch đăng ký năm 2005 (01 quyển) về lưu tại Uỷ ban nhân dân quận - huyện.

c. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận - huyện có kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí cho việc lưu trữ sổ bộ do Sở Tư pháp chuyển giao.

d. Giám đốc Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Thủ trưởng các Sở - ngành có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo việc triển khai thực hiện các quy định về quản lý và đăng ký hộ tịch theo quy định thuộc thẩm quyền của các đơn vị do mình quản lý.

e. Giám đốc Sở Tài chính đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố cấp kinh phí tổ chức việc tập huấn và chuyển giao sổ hộ tịch về quận, huyện theo điểm a, b khoản 1, điểm b khoản 2 Chỉ thị này.

g. Giám đốc Đài Truyền hình thành phố, Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân thành phố có trách nhiệm chỉ đạo việc tiếp nhận và thông báo miễn phí tìm cha mẹ đẻ của trẻ sơ sinh, trẻ em bị bỏ rơi theo quy định của Điều 16 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.

3. Tổ chức rà soát, đánh giá, bố trí đội ngũ cán bộ phụ trách công tác hộ tịch của quận - huyện, phường - xã, thị trấn:

a. Uỷ ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn tổ chức rà soát lại đội ngũ cán bộ tư pháp - hộ tịch (chuyên trách và kiêm nhiệm) để quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư pháp - hộ tịch, đáp ứng tiêu chuẩn về nghiệp vụ chuyên môn và phẩm chất đạo đức, bố trí sử dụng cán bộ ổn định lâu dài. Đối với các nơi còn thiếu cán bộ hộ tịch chuyên trách, Uỷ ban nhân dân các quận - huyện khẩn trương chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các phường - xã, thị trấn bố trí đủ cán bộ để đảm bảo việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ hộ tịch theo thẩm quyền.

b. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và Uỷ ban nhân dân quận - huyện xác định biên chế cần thiết cho Phòng Tư pháp quận - huyện; có kế hoạch tổ chức đào tạo chuyên môn cho số cán bộ hộ tịch chưa đạt tiêu chuẩn, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố có chỉ đạo trong quý 2/2006.

4. Thực hiện tin học hoá công tác đăng ký và quản lý hộ tịch:

Sở Tư pháp triển khai cài đặt chương trình phần mềm ứng dụng tin học trong công tác quản lý và đăng ký hộ tịch cho Uỷ ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn nhằm phục vụ công tác quản lý và giải quyết nhanh chóng, thuận lợi việc đăng ký hộ tịch cho nhân dân; sớm hoàn thành việc nối mạng liên thông từ phường - xã, thị trấn đến quận - huyện và Sở Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Từ nay đến hết năm 2006.

5. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra công tác quản lý và đăng ký hộ tịch:

a. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo và kiểm tra Uỷ ban nhân dân phường - xã, thị trấn thực hiện việc quản lý và đăng ký hộ tịch.

b. Giám đốc Sở Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác quản lý và đăng ký hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn.

6. Tổ chức thực hiện:

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, các đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo chí có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/2006/CT-UBND ngày 20/03/2006 triển khai thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.254

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!