Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/CT-UBND 2020 tăng cường chấn chỉnh chỉ đạo công tác văn thư Vĩnh Long

Số hiệu: 06/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 06/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CHẤN CHỈNH, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC VĂN THƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

Trong thời gian qua, công tác văn thư tại các cơ quan, đơn vị trên địa tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm bố trí nhân sự, kịp thời triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, đảm bảo hoạt động hành chính - văn phòng của các ngành các cấp đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác, đảm bảo thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành, bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, đơn vị; việc ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được các ngành và địa phương quan tâm thực hiện, bước đầu đạt được những kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy công các cải cách hành chính, sửa đỏi lối làm việc hoạt động chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Tuy nhiên, thời gian qua tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc gửi văn bản giấy không gửi kèm văn bản điện tử. Chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản chưa đảm bảo, vẫn còn sai về hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày; quy trình quản lý và xử lý văn bản đi, đến tại một số cơ quan, đơn vị chưa đúng quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác văn thư của cơ quan,đơn vị chưa thực sự hiệu quả.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan, tập trung triển khai, thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về công tác văn thư và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác văn thư nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho công chức, viên chức đối với công tác văn thư ở các ngành, các cấp.

b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quy chế công tác văn thư, lưu trữ và Danh mục mã hồ sơ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị cho cho phù hợp với quy định hiện hành về công tác văn thư, lưu trữ.

c) Sắp xếp, bố trí công chức, viên chức làm công tác văn thư, đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ theo quy định; các trường hợp đã bố trí nhưng chưa đúng chuyên ngành cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp để đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu của công chức, viên chức ngạch văn thư.

d) Đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

e) Thống nhất thực hiện ứng dụng Hệ thống quản lý Văn bản và điều hành của UBND tỉnh được quy định tại Quyết định số 910/QĐ-UBND, ngày 14/5/2018 và Quy chế gửi, nhận, xử lý, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, ban hành kèm theo Quyết định số 1123/QĐ-UBND, ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh để quản lý, khai thác, xử lý văn bản điện tử đi, đến, trình ký, phê duyệt văn bản, chỉ đạo, điều hành công việc, trong nội bộ cơ quan, đơn vị và gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan trong và ngoài tỉnh thông qua ứng dụng trên môi trường mạng.

2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ

a) Chủ trì, triển khai, hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện nghiêm Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

b) Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định thay thế Quy định công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức tỉnh Vĩnh Long, ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND, ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh, cho phù hợp với các quy định hiện hành về công tác văn thư, lưu trữ.

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ- CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan.

d) Chỉ đạo tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định hiện hành về công tác văn thư tại các cơ quan, đơn vị để kịp thời hướng dẫn, phối hợp xử lý vướng mắc, nhắc nhở chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chỉ thị này để chỉ đạo kịp thời.

3. Giao Giám đốc Sở Tài chính

Hướng dẫn các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố lập dự toán kinh phí và thẩm định trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí cho công tác văn thư trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định hiện hành.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời giải quyết./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 06/04/2020 về tăng cường chấn chỉnh, chỉ đạo công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.331

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.122.122