Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/2010/CT-UBND về đổi mới công tác lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và 5 năm (2011 - 2015) tỉnh An Giang

Số hiệu: 06/2010/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lâm Minh Chiếu
Ngày ban hành: 13/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2010/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 13 tháng 4 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2011 VÀ 5 NĂM (2011 - 2015) TỈNH AN GIANG

Công tác xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm của tỉnh cũng như Kế hoạch phát triển ngành là hết sức quan trọng, đó là việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành và đơn vị điều hành và quản lý phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, trong thời gian qua việc lập kế hoạch của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung được thực hiện theo phương pháp truyền thống, mang tính chủ quan, dự báo thiếu chính xác, thiếu thông tin phản hồi, ít quan tâm đến những bên liên quan, khó kiểm soát, nên tính khả thi của kế hoạch chưa cao; từ đó chưa tận dụng và phát huy hết được những tiềm năng, lợi thế sẵn có của huyện, thị, thành nói riêng và của tỉnh nói chung.

Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, đòi hỏi việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch ngành phải có những thay đổi cho phù hợp, nhất là tiếp cận phương pháp lập kế hoạch khoa học, hiện đại để nâng cao trách nhiệm và tính minh bạch trong việc điều hành kinh tế - xã hội; giúp các cơ quan điều hành kế hoạch dễ dàng, chủ động thực hiện các mục tiêu đề ra. Hiện nay, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành trung ương và các địa phương thay đổi dần phương pháp tính toán, lập kế hoạch truyền thống sang phương pháp tính toán, lập kế hoạch hiện đại hơn, đó là phương pháp lập kế hoạch dựa trên kết quả đầu vào - đầu ra theo Quyết định số 555/2007/QĐ-BKH ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) và gần đây là Công văn số 233/BKH-LĐVX ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ xây dựng kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các Kế hoạch ngành có ưu tiên vấn đề trẻ em. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 751/CT-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2009 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015).

Phương pháp xây dựng kế hoạch mới mang tính khoa học cao, xác định tính logic từng vấn đề cụ thể để giải quyết; có tính đến sự tham gia của các bên liên quan nhằm cùng nhau xác định mục tiêu, mục đích, các kết quả dự kiến đạt được và cách thức tổ chức thực hiện kế hoạch; có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, có giới hạn về thời gian để dễ kiểm tra, theo dõi; đã được nhiều nước trên thế giới sử dụng và được Ngân hàng Thế giới khuyến cáo sử dụng. Đặc biệt tỉnh ta là một trong 04 tỉnh được Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UNICEF chọn làm thí điểm trong công tác lập kế hoạch theo phương pháp mới, để từ đó nhân rộng ra cả nước. Theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kể từ năm 2011 trở về sau các Bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước phải xây dựng kế hoạch theo phương pháp mới.

Xuất phát từ yêu cầu nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là huyện) có trách nhiệm tham gia cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư áp dụng phương pháp mới trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và năm 2011 của toàn tỉnh. Riêng đối với các Sở ngành, đơn vị thực hiện thí điểm của tỉnh: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội và 04 huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, An Phú, Phú Tân tiến hành thí điểm áp dụng phương pháp mới trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và năm 2011 của ngành và đơn vị.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các thành viên Tổ công tác Hỗ trợ quá trình đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo phương pháp mới, nhằm bước đầu giúp đỡ và hướng dẫn các Sở, ngành và cấp huyện xây dựng kế hoạch theo phương pháp mới.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch của các Sở, ngành và các huyện theo phương pháp mới, báo cáo Ủy ban nhân tỉnh để biểu dương những Sở, ngành và huyện thực hiện tốt việc lập kế hoạch theo phương pháp mới; đồng thời phê bình những Sở, ngành và huyện thực hiện chưa đạt yêu cầu. Sở Nội vụ căn cứ vào đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để xét danh hiệu thi đua của các Sở, ngành và huyện trong thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch theo phương pháp mới.

4. Về lộ trình và thời gian thực hiện lập kế hoạch theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 164/KHĐT-THQH ngày 10 tháng 3 năm 2010 về việc xây dựng Kế hoạch 5 năm (2011-2015) và Kế hoạch năm 2011, Công văn số 204/KHĐT-ĐTXD ngày 29 tháng 3 năm 2010 về xây dựng Kế hoạch đầu tư 5 năm (2011-2015) và Kế hoạch năm 2011 và Công văn số 229/KHĐT-THQH ngày 05 tháng 4 năm 2010 về việc xây dựng Kế hoạch 5 năm (2011-2015) và Kế hoạch năm 2011.

Thủ trưởng các Sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để được giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Các phòng: KT, XDCB, VHXH, NC;
- Lưu: VT, TT.Công báo

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lâm Minh Chiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/2010/CT-UBND về đổi mới công tác lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và 5 năm (2011 - 2015) tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.120
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202