Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 về tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán nhà nước, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 27/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Sơn La, ngày 27 tháng 03 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM TRONG CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC, QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ TỐ CÁO ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH

Trong những năm qua công tác thanh tra kinh tế - xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Kết quả thanh tra kinh tế xã hội, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có những tác động tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần quan trọng vào hoạt động quản lý, điều hành của UBND các cấp, tạo tiền đề giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, việc chỉ đạo và thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán nhà nước, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chậm, chưa triệt để, chưa nghiêm, tỷ lệ thu hồi sai phạm về kinh tế đạt thấp, việc xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm theo kết luận thanh tra chưa thỏa đáng…Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế nêu trên là do cấp ủy và người đứng đầu ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến việc thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán nhà nước, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo; việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán nhà nước, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo còn hạn chế.

Để thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán nhà nước, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1.Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

1.1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 02 tháng 5 năm 2015 của Tỉnh ủy Sơn La về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị. Tham mưu thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân. Phân loại, xử lý đơn kịp thời, đúng quy định; giải quyết dứt điểm, có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

1.2. Chỉ đạo cơ quan thanh tra cùng cấp thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế khuyết điểm qua Kết luận kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Sơn La của Đoàn công tác số 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

1.3. Chỉ đạo cơ quan thanh tra tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan, thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, trọng tâm là phấn đấu xử lý, thu hồi triệt để về kinh tế; thường xuyên đôn đốc việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân tương xứng với khuyết điểm, sai phạm; kịp thời báo cáo, đề nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân, người đứng đầu thực hiện không nghiêm kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán nhà nước, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo. Định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả chỉ đạo và thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán nhà nước, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

2. Thanh tra tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán nhà nước, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo trên địa bàn toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC, MH (60b).

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 về tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán nhà nước, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


324
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33