Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 20/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Sơn La, ngày 20 tháng 01 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (sau đây viết tắt là HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; theo đó, ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Ngày 14 tháng 01 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối quốc gia nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng. Đây là cuộc vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng của mọi tầng lớp Nhân dân trong tỉnh để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội khóa XV, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần trách nhiệm, tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử. Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác bầu cử.

2. Cục Thống kê cung cấp số liệu dân số toàn tỉnh, dân số của các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 để làm căn cứ tính số lượng đại biểu HĐND các cấp ở mỗi đơn vị hành chính. Hoàn thành chậm nhất ngày 22 tháng 01 năm 2021.

3. Sở Giao thông vận tải, Công ty điện lực, Công ty Cổ phần cấp nước Sơn La và Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Sơn La chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để đảm bảo giao thông, cung cấp điện, nước, chỉnh trang đường phố, vệ sinh môi trường trong quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.

4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh xây dựng phương án triển khai lực lượng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về an ninh quốc phòng; hướng dẫn các lực lượng quân đội, công an tham gia cuộc bầu cử.

5. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ kinh phí phục vụ kịp thời cho cuộc bầu cử; hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử, bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

6. Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19; xây dựng các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành cuộc bầu cử.

7. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn kê khai tài sản đối với người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử.

8. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh, có trách nhiệm tham mưu giúp UBND, Chủ tịch UBND tỉnh trong tổ chức, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác bầu cử; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh, UBND tỉnh về thực hiện công tác bầu cử; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử ở các địa phương để tổng hợp, báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh, UBND tỉnh theo tiến độ quy định của pháp luật về bầu cử.

9. UBND cấp huyện, cấp xã trong phạm vi, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện cuộc bầu cử theo đúng chỉ đạo của tỉnh; chủ động thực hiện và bảo đảm điều kiện, tiến độ cho cuộc bầu cử; công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu nhân sự; trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong, sau ngày bầu cử. Chủ động phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp, các cơ quan có liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử. Chỉ đạo các cơ quan công an, quân đội ở địa phương xây dựng các kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tại các khu vực bỏ phiếu; bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng pháp luật, xây dựng phương án dự phòng bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn.

10. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử ở địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo tiến độ triển khai từng giai đoạn của cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp./.

 

 

Nơi nhận:
- Hội đồng Bầu cử Quốc gia;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực tỉnh Ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban bầu cử tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP, CVCK;
- Lưu: VT, NC, Hiệp(120b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


69

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243