Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Đồng Văn Lâm
Ngày ban hành: 15/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 05/CT-UBND

Trà Vinh, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và doanh nghiệp đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, từng bước góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Tuy nhiên, phong trào thi đua một snơi còn mang tính hình thức, chưa thực cht; công tác tuyên truyền chưa được chú trọng thường xuyên. Công tác khen thưởng, vừa qua có một số trường hợp trình khen thưởng không đảm bảo thời gian quy định; phong trào thi đua đnghị khen thưởng có tầm ảnh hưởng chưa rộng rãi, nổi bật; một số cá nhân, tập thể chưa thật sự đạt thành tích xuất sắc để khen thưởng; việc xem xét, công nhận đề tài/sáng kiến làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua đối với cá nhân còn mang tính hình thức nên một số tập thể, cá nhân được khen thưởng nhưng chưa thật sự tiêu biểu, nêu gương trong cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân; xét thi đua trong Khối, Cụm còn biểu hiện thay phiên để làm cơ sở khen cao; việc đề nghị khen thưởng theo chuyên đề (hoặc theo đợt) chưa đảm bảo quy định tại Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định hiện hành...

Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Trưởng các Cụm, Khối thi đua trong tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng; Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, trong đó chú ý các nội dung sau:

- Đối với khen thưởng các phong trào thi đua theo chuyên đề:

Khi tiến hành sơ, tổng kết đợt hoặc chuyên đề thi đua chủ yếu thực hiện hình thức khen thưởng của cấp phát động thi đua. Chỉ đề nghị Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh khen thưởng khi tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề có xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể và đăng ký thi đua với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Khi xét khen thưởng chuyên đề, chủ yếu khen tập thể nhỏ và cá nhân trực tiếp thực hiện chuyên đề. Đối với cán bộ lãnh đạo tham gia trong Ban Chỉ đạo hoặc Ban Tổ chức thì hạn chế xét khen thưởng (thành tích đạt được tính chung vào nhiệm vụ xét khen thưởng cuối năm).

- Không khen thưởng và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đối với việc triển khai thực hiện Luật, Pháp lệnh, Nghị định hoặc khen thưởng phục vụ hội nghị, hội thảo, diễn đàn và các chương trình phối hợp.

- Việc khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng đảm bảo đúng thời gian, quy trình được quy định tại Điều 22 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể về công tác thi đua, khen thưởng; đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng và phải chịu trách nhiệm về thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó:

- Công tác thi đua:

Triển khai các phong trào thi đua phải có nội dung cụ thể gắn với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng thực hiện tốt các chương trình đột phá nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; khuyến khích kêu gọi đầu tư, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vệ sinh môi trường...; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng gắn với lao động, sản xuất, học tập, công tác phù hợp với yêu cầu thực tế của ngành, địa phương; phong trào thi đua cần có sức lan tỏa và nêu gương, tránh phát động phong trào thi đua mang tính hình thức, gây lãng phí, tốn kém.

Đề ra các giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là các phong trào thi đua: "Vận động, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", "Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau". Coi trọng thi đua lao động sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong các đoàn thể gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, chào mừng kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh và Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Nhân rộng điển hình tiên tiến để phổ biến và nêu gương học tập.

Kể từ năm 2019 và những năm tiếp theo, Sở Nội vụ thường xuyên kiểm tra thực tế tại các đơn vị, địa phương về thực hiện nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; thông qua công tác này kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót và hướng dẫn khắc phục.

- Công tác khen thưởng:

Việc khen thưởng phải đảm bảo tính tiêu biểu, xuất sắc, phù hợp với thành tích, công lao đóng góp lớn, có mức độ phạm vi ảnh hưởng rộng; tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không đúng người, đúng việc. Chú trọng các điển hình là người trực tiếp lao động, sản xuất, có nhiều sáng tạo, các nhân tố điển hình ở cấp cơ sở, các lĩnh vực trọng yếu, khó khăn...

Đối với các phong trào thi đua do bộ, ban, ngành Trung ương phát động, khi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hiệp y (hoặc khen thưởng) phải có văn bản hướng dẫn xét khen thưởng của các bộ, ban, ngành Trung ương; hồ sơ hiệp y gửi đến Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) trước 10 ngày làm việc so với thời gian quy định tại văn bản hướng dẫn xét khen thưởng của các bộ, ban, ngành Trung ương.

Thực hiện nghiêm túc Bộ thủ tục hành chính được quy định tại Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp nâng cao chất lượng hoạt động, bố trí cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng phải có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao để đáp ứng được công tác tham mưu về thi đua, khen thưởng.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh phối hợp với Sở Nội vụ thường xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng và phổ biến, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua của tỉnh.

5. Giao Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh các quy định về thi đua, khen thưởng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đảm bảo theo đúng quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Khi thẩm định hồ sơ, thành tích cần tham khảo nhiều kênh thông tin để đảm bảo tính chính xác của thành tích đề nghị khen thưởng; khuyến khích việc lấy ý kiến rộng rãi về khen thưởng cho các tập thể, cá nhân để nắm bắt thông tin, dư luận trước khi tổng hp đề nghị khen thưởng và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về chất lượng công tác thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định về công tác thi đua, khen thưởng. Phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, giải quyết dứt điểm khen thưởng thành tích kháng chiến, đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Trưởng các Cụm, Khối thi đua trong tỉnh thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- UBMTTQVN t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Cụm, Khối thi đua
trong tỉnh;
- Các Hội đặc thù thuộc t
nh;
- Các đơn vị SN công lập trên địa bàn t
nh;
- Ban LĐVP;
- Lưu: VT, THNV.

CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


694

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69