Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2015 thực hiện Nghị quyết 890/NQ-UBTVQH13 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Thầy để thành lập huyện Ia H’drai, tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Hữu Hải
Ngày ban hành: 07/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KONTUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Kon Tum, ngày 07 tháng 04 năm 2015

 

CHỈ THỊ

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 890/NQ-UBTVQH13 NGÀY 11/3/2015 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN SA THẦY ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN IA H’DRAI, TỈNH KON TUM

Căn cứ Nghị quyết 890/NQ-UBTVQH13 ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Thầy để thành lập huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Thông báo 840-TB/TU ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum về việc triển khai một số công tác chuẩn bị chia tách huyện Sa Thầy và thành lập huyện Ia H’Drai;

Căn cứ Thông báo 849-TB/TU ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương điều chuyển biên chế công chức về huyện Ia H’Drai;

Để đưa huyện Ia H’Drai đi vào hoạt động theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

I. Sở Nội vụ

- Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch chi tiết Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập huyện mới và ra mắt huyện mới Ia H’Drai (thời gian cụ thể theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy, huyện Ia H’Drai xây dựng Phương án số lượng, cơ cấu tổ chức, biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện mới trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Chỉ định Ủy ban nhân dân lâm thời huyện Ia H’Drai sau khi cấp có thẩm quyền quyết định về nhân sự.

+ Điều chuyển biên chế hành chính nhà nước bố trí cho huyện mới theo phương án đã được cấp có thẩm quyền thống nhất.

- Điều động công chức về công tác tại huyện mới theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức hiện hành và phương án được cấp có thẩm quyền thống nhất.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Sa Thầy và Ia H’Drai bàn giao địa giới hành chính theo Nghị quyết số 890/NQ-UBTVQH13 ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai lập mới bộ hồ sơ, bản đồ, cắm mốc địa giới hành chính các huyện, xã có liên quan theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

II. Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy

- Phổ biến Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập huyện mới Ia H’Drai đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn; chú trọng công tác tư tưởng, quán triệt sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với địa phương; vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

- Xây dựng Phương án số lượng, cơ cấu tổ chức, biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện mới trình cấp có thẩm quyền quyết định (trong đó, có dự kiến phương án điều chuyển từ huyện Sa Thầy).

- Tăng cường quản lý địa bàn khu vực huyện mới đến khi bàn giao cho đơn vị mới, nhất là quản lý đất đai, xây dựng, lâm sản, khoáng sản... Khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính huyện mới, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Bàn giao theo nguyên trạng địa giới hành chính, diện tích, dân số, đất đai, trụ sở làm việc, cơ sở kinh tế, xã hội, thiết chế văn hóa, cán bộ, công chức, viên chức... cho huyện Ia H’Drai theo Nghị quyết số 890/NQ-UBTVQH13 ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất và đúng quy định của pháp luật.

III. Các sở, ngành có liên quan

1. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Viễn thông Kon Tum... triển khai bố trí tổ chức, bộ máy và phương tiện làm việc của đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện mới, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và hoạt động của huyện mới được thông suốt. Tham mưu cơ quan chủ quản sớm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để ổn định công tác.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, điều chỉnh, bổ sung ngân sách cho huyện mới Ia H’Drai; trước mắt, tạm ứng kinh phí để chi hoạt động bộ máy và các nhiệm vụ cần thiết khác đảm bảo huyện Ia H’Drai đi vào hoạt động theo quy định.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương bổ sung kế hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum năm 2015 phù hợp với số lượng đơn vị hành chính của tỉnh và đúng quy định của Nhà nước.

3. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền:

- Chủ động triển khai nhiệm vụ công tác liên quan đến huyện mới, đặc biệt là các ngành có đơn vị trực thuộc đặt tại cấp huyện (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế...) sớm bố trí tổ chức bộ máy, lực lượng triển khai nhiệm vụ tại địa bàn.

- Tích cực giải quyết các đề nghị của huyện Sa Thầy và huyện Ia H’Drai, đặc biệt là các đề nghị về giải quyết đất đai, quy hoạch, xây dựng... trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy theo chức năng theo nhiệm vụ được phân công xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung trên, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ) trước ngày 20/4/2015 để theo dõi.

(Gửi kèm theo bản phô tô Nghị quyết số 890/NQ-UBTVQH13 ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để các đơn vị triển khai).

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy, huyện Ia H’Drai và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Pháp luật của QH (báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Nội vụ (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cơ quan Trung ương đứng chân trên địa bàn;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các đơn vị: Điện lực, Viễn thông Kon Tum;
- VPUB: + CVP, các PCVP,
+ Các Phòng Nghiên cứu, Tổng hợp;
- Lưu: Văn thư, TH1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2015 thực hiện Nghị quyết 890/NQ-UBTVQH13 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Thầy để thành lập huyện Ia H’drai, tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.604

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17