Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 04/2009/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Hà Ban
Ngày ban hành: 30/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2009/CT-UBND

Kon Tum, ngày 30 tháng 7 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỰ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2008, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2009 thay thế Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004. Đây là một trong những văn bản luật quạn trọng chứa đựng nhiều nội dung mới, thể hiện chủ trương cải cách tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự và xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để triển khai thi hành tốt Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội về việc thi hành Luật này; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chức năng trong công tác thi hành án dân sự nhằm tạo chuyển biến cơ bản, gắn công tác thi hành án dân sự với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ của mình tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân, nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể về việc phối hợp tổ chức thi hành án dân sự, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về Thi hành án dân sự của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Thi hành án dân sự tỉnh: chuẩn bị các điều kiện, tổ chức thực hiện tốt việc chuyển đổi các cơ quan Thi hành án dân sự hiện nay sang mô hình tổ chức theo quy định của Luật Thi hành án dân sự; xây dựng đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế, cán bộ của các cơ quan thi hành án dân sự phù hợp với mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động mới; xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành dứt điểm, đúng pháp luật các vụ, việc có điều kiện thi hành, giải quyết căn bản tình trạng án dân sự tồn đọng, tạo chuyển biến mới trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Công an tỉnh: chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, Công an các xã, phường, thị trấn tích cực hỗ trợ cơ quan Thi hành án dân sự trong quá trình tổ chức kê biên, cưỡng chế thi hành án, bảo đảm an toàn, đạt kết quả; phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm đối với các trường hợp cản trở hoặc chống đối việc thi hành án dân sự. Chỉ đạo cơ quan được giao theo dõi, quản lý người đang chấp hành án hình sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành có hiệu quả phần nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải, Cục thuế tỉnh cử cán bộ có trình độ chuyên môn và hỗ trợ công cụ, phương tiện kỹ thuật cần thiết nhằm phối hợp, phục vụ tốt cho công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum xây dựng chuyên mục tổ chức tuyên truyền rộng rãi Luật thi hành án dân sự, chú trọng những nội dung mới và những quy định gắn liền với nhu cầu tìm hiểu của người dân. Tổ chức đưa tin, bài phản ảnh về hoạt động thi hành án dân sự kịp thời, bảo đảm chính xác, khách quan nhằm tạo ảnh hưởng tích cực trong xã hội và nhân dân.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự cho thành viên; phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự động viên, giáo dục, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án dân sự.

7. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình thường xuyên phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự và các ngành chức năng có liên quan kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự, không để xảy ra tình trạng có quan điểm khác nhau giữa các cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Thi hành án dân sự về nội dung bản án, quyết định dân đến chậm trễ trong việc tổ chức thi hành án.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong công tác thi hành án dân sự theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, chú trọng đến công tác chỉ đạo tổ chức cưỡng chế những vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tăng cường chỉ đạo các phòng, ban và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cùng cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện, thành phố trong việc tổ chức thi hành án dân sự. Cân đối ngân sách, hỗ trợ một phần kinh phí tạo điều kiện để các cơ quan Thi hành án dân sự huyện, thành phố triển khai thi hành có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Chấp hành viên, cơ quan Thi hành án dân sự trong việc thông báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án trên địa bàn.

- Khẩn trương bố trí quỹ đất, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và lập thủ tục giao đất xây dựng trụ sở làm việc, kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự theo đúng mô hình thiết kế của Bộ Tư pháp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu công tác của các cơ quan thi hành án dân sự.

9. Các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh; Kho bạc Nhà nước Bảo hiểm xã hội xác định đúng trách nhiệm của mình đối với công tác thi hành án dân sự theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về tiền, tài sản của người phải thi hành án theo đề nghị của Chấp hành viên, cơ quan Thi hành án dân sự nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thi hành án dân sự đạt kết quả.

10. Các Ban đền bù, giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp, tạo điều kiện để Chấp hành viên, cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức thi hành các vụ việc có liên quan đến tài sản của người phải thi hành án là đối tượng được đền bù, giải tỏa.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai, thực hiện. Giao Thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện, định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh,
- Các sở, ban, ngành; đoàn thể;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo KonTum;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các ngân hàng, Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh;
- Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh;
- Cơ quan THDS các huyện, thành phố;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- TAND, VKSND các huyện, thành phố;
- Đ/c CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC(Dung).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Hà Ban

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/2009/CT-UBND ngày 30/07/2009 về tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác Thi hành án dân sự do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


257

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.31.255