Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2017 đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 03/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 06/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Quảng Trị, ngày 06 tháng 3 năm 2017

 

CHỈ THỊ

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Qua hơn 6 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, đến nay tỉnh Quảng Trị đã đạt được một số kết quả khá quan trọng, thu nhập và đời sống của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao; bộ mặt nông thôn được đổi mới, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được cải thiện và nâng cấp rõ rệt; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, đến nay đã có 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 26,5% số xã của tỉnh), số tiêu chí đạt bình quân toàn tỉnh là 13,35 tiêu chí/xã. Phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” đã trở thành một trong những phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, thường xuyên trong toàn tỉnh, huy động cả hệ thống chính trị và người dân đồng lòng, quyết tâm, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh ta vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Công tác quy hoạch còn nhiều bất cập, chất lượng chưa cao; kết quả xây dựng nông thôn mới có sự chênh lệch giữa khu vực miền núi và khu vực đồng bằng; giữa các địa phương trong một vùng; một số địa phương; vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước; các xã đạt chuẩn nông thôn mới đang ở mức đạt chuẩn tối thiểu và thiếu bền vững; công tác lồng ghép các chương trình, dự án, thực hiện cơ chế đặc thù và huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới từ các đối tượng như doanh nghiệp, Hợp tác xã, người dân, con em xa quê.v.v. vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong đợi; phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp chưa tạo được chuyển biến rõ nét; công tác xây dựng đời sống văn hóa và bảo vệ môi trường chưa được chú trọng đúng mức; cơ cấu kinh tế nông thôn chưa có sự thay đổi lớn; các mô hình hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2012 hướng đến việc liên doanh, liên kết và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn nhiều hạn chế; công tác dồn điền, đổi thửa để thực hiện sản xuất tập trung với quy mô vừa và lớn chưa có nhiều chuyển biến tích cực; việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp chưa cao; năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp còn thấp, chưa tạo được những sản phẩm có thương hiệu và giá trị gia tăng cao; Phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” ở một số nơi vẫn chưa được triển khai thường xuyên và duy trì đều đặn, các hoạt động còn mang tính hình thức, chưa thực sự phát huy được vai trò chủ thể của người dân.

Để tăng cường và triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020 có hiệu quả, phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững, đảm bảo mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh có 40-50% số xã đạt chuẩn, có ít nhất 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, không còn huyện chưa có xã đạt chuẩn, không có xã đạt dưới 10 tiêu chí; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Nâng cao hơn nữa nhận thức vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục phát huy và nâng cao vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, nhà nước chỉ có trách nhiệm định hướng, hỗ trợ thực hiện.

2. Các đơn vị, địa phương phải cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới trong kế hoạch hàng năm; phân công rõ trách nhiệm theo từng cấp, từng tổ chức, cá nhân cụ thể; chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế thời gian qua. Trong đó tập trung thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và các văn bản của UBND tỉnh, gồm: Quyết định số 3539/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 về việc Ban hành quy chế công tác thi đua khen thưởng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 5969/KH-UBND ngày 20/12/2016 về ban hành kế hoạch Truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 10/2/2017 về việc ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020.

3. Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh tổ chức rà soát, thực hiện lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án khác để ưu tiên hỗ trợ, đỡ đầu nhằm giúp các xã đăng ký đạt chuẩn hàng năm về đích đúng kế hoạch.

4. Các cấp, các ngành và địa phương liên quan tổ chức thực hiện việc đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nghiêm túc, đảm bảo thực chất, không hạ thấp tiêu chí so với giai đoạn 2011 - 2015; không chạy theo thành tích, không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, huy động quá sức dân và đảm bảo sự hài lòng của người dân nông thôn. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2014-2016, cần tập trung rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững nhằm tiếp tục phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

5. Xây dựng kế hoạch, cơ chế, chính sách hỗ trợ 02 huyện phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2016 - 2020 (huyện Cam Lộ và huyện Vĩnh Linh), đồng thời giúp huyện Đakrông đảm bảo mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

6. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020; phối hợp, lồng ghép, triển khai đồng bộ, có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới với chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

7. Triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; phát huy mọi nguồn lực để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của từng vùng trên cơ sở đổi mới hình thức sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực nhằm tạo sự đột phá về năng suất, chất lượng các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Chú trọng phát triển các hình thức sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến, tiêu thụ nông sản; có phương án nhằm thúc đẩy gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp và dịch vụ với sản xuất nông nghiệp; nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh ban hành các chính sách nhằm khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn.

8. Triển khai thực hiện Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 để đảm bảo triển khai chương trình có hiệu quả.

9. Tiếp tục phân cấp, trao quyền cho cấp xã, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân và cộng đồng thực sự làm chủ trong việc triển khai xây dựng nông thôn mới theo cơ chế đầu tư đặc thù; bảo đảm tính công khai, minh bạch và trách nhiệm trong suốt quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới.

10. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng nông thôn mới. Định kỳ, tổ chức điều tra về sự hài lòng của người dân đối với tiến độ và kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

11. Tiếp tục phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” trong đó tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ; sơ kết, tổng kết, động viên, khen thưởng các đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan chủ trì Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới) nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay trong xây dựng nông thôn mới; tham mưu, xây dựng mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016 - 2020; Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan, UBND các huyện đề xuất UBND tỉnh giải pháp, cơ chế hỗ trợ 2 huyện Cam Lộ, Vĩnh Linh phấn đấu huyện đạt chuẩn giai đoạn 2016 - 2020; huyện Đakrông phấn đấu có ít nhất 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan tổng hợp các Chương trình MTQG) chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh trong công tác huy động sự hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức Chính phủ, Phi Chính phủ, đồng thời thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án khác để thực hiện đồng bộ hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 để đảm bảo triển khai chương trình đạt hiệu quả cao.

3. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức rà soát và đề xuất các chủ trương, cơ chế liên quan đến chương trình; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ nguồn lực để giúp các địa phương đăng ký đạt chuẩn hàng năm về đích đúng kế hoạch; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tham mưu, điều phối chương trình; tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới hàng năm, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chương trình theo định kỳ 6 tháng và hàng năm.

4. Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nhằm đảm bảo mục tiêu chung của tỉnh; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới theo lĩnh vực quản lý nhà nước của từng đơn vị và địa bàn được phân công phụ trách; định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để tổng hợp, báo cáo cáo UBND tỉnh.

5. UBND các huyện, thị xã:

Huy động và bố trí các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, tránh dàn trải gây lãng phí, thất thoát nguồn lực; xây dựng kế hoạch 05 năm, hàng năm, trong đó cần chú ý đề ra các mục tiêu và lộ trình cụ thể để thực hiện các mục tiêu; đề ra các giải pháp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện và các Phòng, Ban liên quan để tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục những tồn tại hạn chế thời gian qua để thực hiện việc xây dựng thành công nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020; báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để tổng hợp, báo cáo cáo UBND tỉnh theo quy định.

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan tăng cường giám sát, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lựa chọn những nội dung thiết thực để phối hợp vận động, khích lệ, động viên các tổ chức, cá nhân chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng đến công tác giám sát việc bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chính

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2017 đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


373
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.73.21