Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/2009/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010 trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 02/2009/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Hà Ban
Ngày ban hành: 13/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 02/2009/CT-UBND

Kon Tum, ngày 13 tháng 03 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2007- 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM.

Triển khai Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010 (sau đây gọi tắt là Đề án 30), Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh đã triển khai thực hiện việc thống kê, rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính đến các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, các cơ quan, địa phương của tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Đề án. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, địa phương triển khai còn chậm, mang tính hình thức, chất lượng thống kê, rà soát còn thấp, chưa quyết liệt làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chung của tỉnh. Nguyên nhân chính là do các cơ quan, địa phương chưa nhận thức đúng tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích của Đề án 30; công tác tuyên truyền, quán triệt về nhiệm vụ của Đề án chưa được triển khai đúng mức.

Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1223/VPCP-TCCV ngày 26/02/2009 của Văn phòng Chính phủ; Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tập trung thực hiện tốt các công việc sau:

1. Tổ chức quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, phương pháp thực hiện Đề án 30 trong ngành và địa phương mình. Nội dung quán triệt theo hướng dẫn của Tổ công tác Đề án 30 của tỉnh. Thời gian quán triệt phải hoàn thành trong tháng 3 năm 2009.

2. Đối với các ngành và địa phương (được chọn làm điểm) đã thống kê lập danh mục thủ tục hành chính; danh mục mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính; điền biểu mẫu 1 cần tiếp tục phối hợp với Tổ công tác Đề án 30 của tỉnh rà soát, bổ sung đầy đủ các thủ tục hành chính còn thiếu hoặc chưa đủ. Đối với các ngành và địa phương chưa triển khai công tác này phải phối hợp với Tổ công tác Đề án 30 của tỉnh để kịp thời triển khai công việc. Việc lập các danh mục và điền biểu mẫu 1 phải được các ngành và địa phương hoàn thành chậm nhất trước ngày 10/4/2009.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các ngành và địa phương phải thường xuyên báo cáo Tổ công tác Đề án 30 của tỉnh những thủ tục hành chính mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và những thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành để theo dõi.

3. Đề nghị các cơ quan thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh khi thực hiện các nội dung kê khai thủ tục hành chính theo yêu cầu của Tổ công tác thuộc Bộ, ngành chủ quản; đồng thời phải gửi báo cáo đến Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh để theo dõi (theo hướng dẫn tại Công văn số 6279/VPCP-TCCV , ngày 23/9/2008 của Văn phòng Chính phủ).

4. Sở Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Kon Tum phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh mở chuyên mục tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP , ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

Trong tháng 6 năm 2009, phối hợp với Tổ công tác Đề án 30 của tỉnh công bố bộ thủ tục hành chính chung đang thực hiện tại chính quyền cấp xã, huyện của tỉnh để công khai phục vụ nhân dân; thường xuyên cập nhật những thủ tục hành chính mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và loại bỏ những thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành ra khỏi bộ thủ tục hành chính chung.

Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Trang thông tin điện tử tỉnh Kon Tum, các tập san, bản tin chuyên ngành của tỉnh dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền, giới thiệu và kết quả triển khai Đề án 30 trên địa bàn tỉnh.

5. Các cơ quan có công chức hoạt động chuyên trách tại Tổ công tác Đề án 30 của tỉnh tạo điều kiện để công chức đó thực hiện tốt công việc tại Tổ công tác Đề án 30 của tỉnh; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Tổ công tác Đề án 30 của tỉnh vào kết quả công tác tại cơ quan của công chức được cử; có kế hoạch ưu tiên đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đối với công chức được cử sau khi Đề án 30 kết thúc vào năm 2010 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

6. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã thực hiện việc thống kê, rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính theo đúng tiến độ và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng những ngành, địa phương thực hiện tốt và xử lý nghiêm những trường hợp chậm trễ, gây cản trở, thiếu hợp tác, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện, ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ thực hiện chung của tỉnh.

Đơn giản hoá thủ tục hành chính được Chính phủ xác định là khâu đột phá trong cải cách hành chính giai đoạn đến năm 2010. Vì vậy, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phải báo cáo kịp thời với Uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/2009/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010 trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.349

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0