Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/2008/CT-UBND về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 02/2008/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 04/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2008/CT-UBND

Huế, ngày 04 tháng 01 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương; tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thời gian qua trên nhiều mặt vẫn còn tồn tại nhiều yếu kém. Việc thực hiện các quyết định hành chính của cấp trên trong nhiều trường hợp không nghiêm; tình trạng văn bản nhiều nhưng hiệu quả tổ chức thực hiện không cao; công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương còn yếu; chế độ thông tin, báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành; chế độ trách nhiệm, kỷ luật, phục vụ nhân dân trong một bộ phận cán bộ, công chức ở một số cơ quan, đơn vị còn vi phạm... Đặc biệt, một số Sở, Ban, ngành còn buông lỏng công tác quản lý nhà nước của Sở, ngành mình; không bám sát nhiệm vụ được giao, chưa chủ động và chậm tham mưu triển khai thực hiện các văn bản do cấp trên ban hành; cá biệt có một số đơn vị có tư tưởng cho rằng đó là việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh và chờ Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn giao việc, đôn đốc mới triển khai thực hiện.

Nguyên nhân của tình trạng nêu trên là do nhận thức về trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao; kiến thức quản lý Nhà nước, năng lực chuyên môn, năng lực điều hành của đội ngũ cán bộ, kể cả cán bộ lãnh đạo các ngành, địa phương còn hạn chế; công tác kiểm tra, quản lý cán bộ nhiều nơi còn buông lỏng; đặc biệt, việc đôn đốc, kiểm tra thực hiện các chủ trương, quyết định đã ban hành còn chậm và kém hiệu quả, việc chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm không được tiến hành thường xuyên và không nghiêm đã làm phát sinh những hiện tượng tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, công chức, làm giảm lòng tin của nhân dân vào bộ máy chính quyền.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền, các ngành, các đơn vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan hành chính sự nghiệp (sau đây gọi tắt là Thủ trưởng các ngành, địa phương, đơn vị) phải tập trung quán triệt các văn bản pháp luật có liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức gắn với cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc triển khai học tập phải nghiêm túc, thiết thực. Sau học tập, tất cả cán bộ, công chức phải làm bản cam kết trước Thủ trưởng ngành, địa phương, đơn vị về việc thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính.

2. Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1858/2006/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các văn bản có liên quan, Thủ trưởng các ngành, địa phương, đơn vị rà soát, chỉ đạo việc xây dựng và ban hành ngay Quy chế làm việc, nội quy cơ quan của ngành, địa phương và các đơn vị thuộc ngành, địa phương, đồng thời triển khai ngay việc công khai các thủ tục hành chính trong việc giải quyết các yêu cầu của công dân, tổ chức. Các việc trên đây phải hoàn thành trong tháng 01 năm 2008. Quy chế làm việc, nội quy cơ quan của ngành, địa phương, đơn vị phải gửi cho Ủy ban Nhân dân tỉnh sau khi ban hành.

3. Phải bám sát chức năng, nhiệm vụ của Sở, Ban, ngành mình để vừa tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, vừa tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công; đồng thời chủ động thực hiện hoặc tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện kịp thời, có chất lượng các văn bản của Trung ương không chờ văn bản giao việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh mới triển khai thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2006 về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; thực hiện chủ trương mẫu hóa các báo cáo kiểm tra và tăng cường cử cán bộ xuống cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và xử lý những sai phạm, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện.

5. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính: Thủ trưởng các ngành, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quyết định 1930/2007/QĐ-UBND về cơ chế “một cửa” “một cửa liên thông”: Tiến hành rà soát để đề xuất thay thế, điều chỉnh và hủy bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị không phù hợp, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn. Ban hành danh mục các loại công việc buộc phải thực hiện cơ chế “một cửa” tại các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và đề xuất xử lý những vướng mắc, kiến nghị về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong đó chú trọng thực hiện việc theo dõi và đôn đốc các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế xử lý kịp thời, dứt điểm những kiến nghị, vướng mắc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về quy trình, thủ tục hành chính; thực hiện công khai hóa kết quả xử lý các trường hợp vi phạm.

6. Chấn chỉnh, đổi mới việc xây dựng, theo dõi và thực hiện chương trình công tác, công tác thông tin, báo cáo trong phạm vi quản lý của Sở, ngành, địa phương, đơn vị; tăng cường công tác phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin với các Sở, ngành và địa phương khác; đảm bảo thông tin thông suốt, kịp thời, phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của Chủ tịch, của Ủy ban Nhân dân tỉnh từ Tỉnh đến địa phương.

Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo qui định của Ủy ban Nhân dân tỉnh; coi kết quả chấp hành chế độ thông tin, báo cáo là một tiêu chí đánh giá chất lượng công tác của cá nhân, tổ chức; kiểm điểm xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức không chấp hành hoặc thực hiện không nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo qui định.

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. Sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng thông tin, trang thông tin điện tử trong chỉ đạo, điều hành trao đổi thông tin ở các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước và phục vụ trao đổi, cung cấp, chia sẽ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thực hiện áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001-2000 trong giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc của cơ quan theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

8. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ Chỉ thị này và các văn bản có liên quan của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, Thủ trưởng ngành, địa phương, đơn vị chấn chỉnh ngay và có biện pháp kiên quyết trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ luật hành chính trong ngành, địa phương mình, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Thực hiện nghiêm túc việc quy trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước, tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, nhất là trong việc thực hiện các thủ tục cấp các loại giấy phép, đăng ký tài sản, đăng ký kinh doanh, xuất nhập cảnh, thuế, hải quan, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký hộ khẩu, công chứng, chứng thực...

Giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện Chỉ thị này, báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện của ngành, địa phương, đơn vị.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng ngành, địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai ngay và phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện của mình. Báo cáo nghiêm túc kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân tỉnh theo định kỳ hàng quí./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/2008/CT-UBND về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.319
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108