Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 01-CT/TW 2021 quán triệt tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần XIII

Số hiệu: 01-CT/TW Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 09/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đây là nội dung tại Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng, theo đó yêu cầu các cấp ủy, các cấp, các ngành:

 - Nghiêm túc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong suốt cả nhiệm kỳ.

 - Nội dung nghiên cứu, học tập gồm: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030;...

- Hoàn thành tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong tháng 3/2021.

 - Việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết phải kết hợp công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026,…

Xem chi tiết nội dung tại Chỉ thị 01-CT/TW ngày 09/3/2021.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 01-CT/TW

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2021

 

CHỈ THỊ
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Đại hội đại biu toàn quc ln thứ XIII ca Đảng đã thành công rt tt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và các văn kiện Đại hội (sau đây gọi chung là Nghị quyết Đại hội XIII ca Đng). Nghị quyết Đại hội XIII ca Đảng là sự tổng kết sâu sc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng ca toàn Đng, toàn dân và toàn quân ta; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; có giá trị định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đng, Nhà nước và xã hội. ĐNghị quyết Đại hội XIII của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết qu, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tchức đảng, các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và trin khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phi được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bn, khoa học trong suốt cnhiệm kỳ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mi cán bộ, đng viên đều nắm vng và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cvũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đng. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhằm góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhng biu hiện "tự din biến", "tự chuyn hóa" trong nội bộ; uốn nn những nhận thức lệch lạc; bo vệ nền tng tư tưng ca Đng, đấu tranh phn bác các quan đim sai trái, thù địch.

2. Các cấp ủy, tổ chức đng, người đng đầu trực tiếp lãnh đạo, chđạo, chtrì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy.

3. Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bao gồm: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đng khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quthực hiện nhiệm vụ phát trin kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đng và thi hành Điều lệ Đng khóa XII.

4. Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đng phi được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phbiến, quán triệt; nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi; nêu cao trách nhiệm của báo cáo viên, người đứng đầu cấp y trong báo cáo truyền đạt Nghị quyết, cũng như cán bộ, đng viên trong học tập Nghị quyết, đặc biệt là sự nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp.

- Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đng. Các tổ chức đảng có đủ điều kiện về cơ svật chất, kthuật kết ni đường truyền thì mđiểm cầu tới cơ s. Báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII đã trực tiếp lãnh đạo, chđạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực. Thời gian hoàn thành trong tháng 3/2021.

- Ban Tuyên giáo Trung ương ch trì, phi hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đng cho lãnh đạo các quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học, kthuật và các văn nghệ sĩ, trí thức; đội ngũ ging viên lý luận chính trị các học viện, các trường đại học, cao đng trong cnước. Thi gian hoàn thành các hội nghị vào cuối quý II/2021. Hội nghị dành cho báo cáo viên nòng ct của các cấp y trực thuộc Trung ương thực hiện trong quý I.

- Các tnh ủy, thành ủy, đng ủy trực thuộc Trung ương chđạo tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đng cho từng đối tượng cụ th, từ tnh tới cơ sở, những cán bộ, đng viên chưa được tham gia học tập tại Hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đng tổ chức. Đồng chí bí thư cấp y, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp làm báo cáo viên. Thời gian hoàn thành các hội nghị trong quý II/2021.

5. Sau đt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội, các cấp y, tchức đng, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội khn trương tiến hành xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đng gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện sự quyết tâm, sáng tạo và bo đảm tính khthi, thiết thực, hiệu qu. Kết quthực hiện chương trình hành động là cơ squan trọng đ kim đim, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị hằng năm và cnhiệm kỳ. Thời gian hoàn thành chương trình hành động trong quý II/2021.

6. Công tác tuyên truyn Nghị quyết Đại hội XIII của Đng cn được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động. Nội dung tuyên truyền tập trung về thành công của Đại hội, về những nội dung ct lõi của Nghị quyết Đại hội XIII của Đng; nhận diện đầy đ nhng cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới; chú trọng đấu tranh phn bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm "lấy xây làm chính", "lấy tích cực đy lùi tiêu cực"; phn ánh kịp thời, đầy đ, toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết tới các tầng lp nhân dân trong nước và đồng bào ta nước ngoài đgóp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

7. Việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phi kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, an toàn.

8. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đng tham mưu Kế hoạch tchức Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Bí thư Trung ương Đng về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đng; Hướng dn việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đng, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; đồng thời theo dõi, kim tra, đôn đc việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chất lượng, hiệu qunghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đng.

Văn phòng Trung ương Đng hướng dn về kinh phí phục vụ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đng.

y ban Kiểm tra Trung ương xây dựng Kế hoạch kim tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đng, định kỳ báo cáo B Chính tr, Ban Bí thư.

Chthị này phbiến đến chi bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Các tnh ủy, thành ủy,
- Các ban
đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các
đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng
Ủy viên
Ban Chấp hành Trung ương.
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
TỔNG BÍ THƯ
Nguyễn Phú Trọng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01-CT/TW ngày 09/03/2021 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.646

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!