Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/2014/CT-UBND triển khai công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

Số hiệu: 01/2014/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Tươi
Ngày ban hành: 08/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/CT-UBND

Bình Chánh, ngày 08 tháng 01 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2014

Căn cứ Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2014;

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh và những kết quả đã đạt được về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013; Nhằm tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, khai thác triệt để lợi thế về tiềm năng của địa phương, tạo sự đồng thuận xã hội, tập trung dồn sức chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm, đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh yêu cầu thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

1. Tổ chức động viên và triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại cơ quan, đơn vị về mục tiêu tổng quát, yêu cầu, nội dung trọng tâm, các giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 38/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014; Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2014; Chỉ thị số 21/2013/CT-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Ngân sách Thành phố năm 2014; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Bình Chánh; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ngay từ những tháng đầu năm 2014; Phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Kế hoạch đã đề ra.

2. Căn cứ Kê hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh huyện Bình Chánh năm 2014, thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn chủ động và đổi mới công tác xây dựng Kê hoạch công tác năm của các cơ quan, đơn vị theo hướng đề ra các chỉ tiêu cụ thể, biện pháp cụ thể hóa việc thực hiện hoàn thành hệ thống các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014, để làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; phân công trách nhiệm rõ ràng; xác định rõ phương thức, điều kiện, biện pháp và thời gian thực hiện; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Huyện về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, theo phương châm "Nói đi đôi với làm, làm việc gì, dứt điểm việc đó"; trên cơ sở đó, theo dõi, có biện pháp thống kê, đánh giá chất lượng công tác tham mưu của từng cơ quan, đơn vị.

3. Tiêp tục tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011, Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.

4. Phối hợp thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách Nhà nước ngay từ những tháng đầu năm 2014, phấn đấu vượt chỉ tiêu pháp lệnh (748 tỷ 219 triệu đồng) và đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh thực hiện 1.000 tỷ đồng.

5. Tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ các Chương trình trọng điểm, Công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện, các công trình phòng chống lụt bão và các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2014. Dồn sức chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hoàn thành Đề án xây dựng Nông thôn mới các xã Bình Chánh, Bình Lợi, Qui Đức, Đa Phước và tổ chức thực hiện Đề án xây dựng Nông thôn mới các xã còn lại trên địa bàn Huyện (trừ xã Bình Hưng) và nâng chất các tiêu chí đã đạt được. Tiêp tục đầu tư hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển nông thôn; có biện pháp tạo sự chuyển biên mạnh mẽ trong việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo Đề cương quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn 2025 đã được phê duyệt, góp phần nâng cao đời sống của nông dân. Chủ động phối hợp với các sở, ngành Thành phố để thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Công trình trọng điểm; thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của Thành phố và của Huyện, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên 90%.

6. Tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiên quyết kéo giảm rõ rệt số vụ vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng trên địa bàn, nhất là tại địa bàn các xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Tân Kiên, Bình Hưng. Thực hiện tháo dỡ ngay từ đầu 100% công trình vi phạm phát sinh mới; tổ chức thực hiện hoàn thành các Quyết định xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng còn tồn đọng từ năm 2013 chuyển qua và không để phát sinh tồn đọng mới trong năm 2014; xác định rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Huyện trong việc tổ chức thực hiện công tác này. Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện các biện pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng chính quyền nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn; quản lý trật tự đô thị.

7. Tổ chức thực hiện kịp thời các biện pháp an sinh xã hội và chăm lo phúc lợi xã hội; tổ chức thực hiện Chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá với các biện pháp, cách làm phong phú, đa dạng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các cấp học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện chặt chẽ, khoa học trong công tác phân luồng học sinh và dự báo tình hình học sinh đầu cấp. Duy trì thường xuyên và quan tâm thực hiện xã hội hóa hoạt động văn hóa nghệ thuật - thể dục thể thao. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân; thực hiện đồng bộ các biện pháp kéo giảm tình hình dịch bệnh nguy hiểm trên người theo hướng chủ động phòng ngừa và tích cực khống chế, dập dịch (nếu có), đặc biệt là bệnh tay chân miệng và bệnh sốt xuất huyết. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về văn hóa - xã hội. Hướng đến mục tiêu chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

8. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại; có biện pháp chỉ đạo giải quyết dứt điểm hồ sơ hành chính về nhà, đất trễ hạn; xem sự hài lòng của công dân, tổ chức là một trong những thước đo hiệu quả công tác này. Tiếp tục tăng cường trật tự kỷ cương hành chính trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện, tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành công vụ. Tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn theo từng chuyên đề, từng lĩnh vực cụ thể theo tình hình địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Huyện và xã - thị trấn; tiếp tục chủ động ngăn ngừa và không để phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người. Tăng cường công tác tự kiểm tra tại cơ quan, đơn vị và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực, như: công tác quản lý Nhà nước đất đai, xây dựng; đầu tư xây dựng cơ bản; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư; công tác giải quyết hồ sơ hành chính cho nhân dân. Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

9. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2014, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự trên dân số thường trú và tạm trú tại từng địa bàn; nâng tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng và các án cướp, cướp giật, trộm cắp theo chỉ tiêu đã đề ra; tăng cường nắm tình hình, nâng cao hiệu quả các mặt công tác về an ninh nông thôn trong tình hình mới; hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cháy, nổ xảy ra, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông. Tổ chức thực hiện hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và diễn tập khu vực phòng thủ năm 2014.

10. Chú trọng kiểm tra thực tế và quan tâm tổng kết thực tiễn, ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

11. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc nỗ lực thực hiện cuộc vận động: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI "Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay". Phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Ủy ban nhân dân Huyện; sự quyết liệt, đồng bộ trong việc chỉ đạo, điều hành; đặc biệt sự đồng thuận và ủng hộ của Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

12. Tổ chức thực hiện

a) Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cụ thể hóa Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách Huyện năm 2014 thành Chương trình làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện theo hướng tăng cường kiểm tra thực tế, tăng cường đi cơ sở, ít nhất 02 lần/tháng; theo dõi, đôn đốc thủ trưởng cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung, sắp xếp, bố trí lịch để xem xét, thông qua các đề án, kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện xây dựng Chương trình công tác, hoạt động của hệ thống chính trị Huyện đồng bộ, hiệu quả.

b) Yêu cầu thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Ủy ban nhân dân xã - thị trấn chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo qui định; định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức họp thường kỳ, để kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, để thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ chung và chuyên môn.

c) Chỉ thị có hiệu lực sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện Bình Chánh năm 2014.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tươi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/2014/CT-UBND triển khai công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.664

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.96.236