Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/2010/CT-UBND tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 01/2010/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 08/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2010/CT-UBND

Huế, ngày 08 tháng 01 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TRANH CHẤP

Sau 5 năm (2005 - 2009) thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo, Thủ trưởng các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng, tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp, đã đạt được những kết quả nhất định; hạn chế được lượng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người, phức tạp; góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự kỷ cương xã hội trên địa bàn.

Để tiếp tục thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và những năm tiếp theo; đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp và nhiều sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước; Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, các huyện, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 41/2008/CT-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2008 "Về việc nâng cao chất lượng và tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn tỉnh" và Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 28/3/2009 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kết luận số 130-TB/TW ngày 10/3/2008 của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa về chất lượng, hiệu quả của công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp trên địa bàn tỉnh.

2. Duy trì thường xuyên việc tiếp công dân; bố trí cán bộ tiếp nhận đơn thư, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Chủ động đôn đốc, kiểm tra, rà soát các vụ khiếu nại đông người, phức tạp; những vụ việc còn tồn đọng - nhất là các vụ khiếu nại về đền bù, giải tỏa; khiếu nại, tranh chấp về nhà, đất liên quan các tổ chức tôn giáo...để có kế hoạch chỉ đạo, phân công phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý, giải quyết nhanh chóng, dứt điểm.

3. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; tập trung chỉ đạo, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; chú trọng việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại với công dân khi giải quyết khiếu nại.

4. Phải gắn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp với công tác quản lý hành chính Nhà nước, thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; coi hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của người đứng đầu cơ quan đơn vị và cán bộ công chức có trách nhiệm.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp; tổ chức thi hành nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đã có hiệu lực pháp luật.

6. Lực lượng công an các cấp nắm chắc diễn biến tình hình khiếu nại, tố cáo - nhất là những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp lên tỉnh, lên Trung ương để có kế hoạch tham mưu, phối hợp với UBND thành phố Huế, các huyện và các cơ quan chức năng liên quan ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để gây mất ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế, các huyện; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Thanh tra Chính phủ
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- VKSND tỉnh, TAND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh, Hội ND tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- TT HĐND, UBND TP Huế, các huyện;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Cổng Thông tin Điện tử;
- CVP, PCVP UBND tỉnh; các CV;
- Lưu: VT, KNNĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/2010/CT-UBND tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.006
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240