Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/2008/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 01/2008/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành: 28/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2008/CT-UBND

Phan Thiết, ngày 28 tháng 8 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống, quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của đất nước. Mặt khác, nước cũng có thể gây ra tai họa cho con người và môi trường.

Trong những năm gần đây, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh còn những mặt hạn chế và chưa được quan tâm đúng mức; việc quản lý hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước còn thiếu chặt chẽ; tình trạng thăm dò, khai thác nước không có quy hoạch, không xin phép, vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài nguyên nước còn diễn biến phức tạp, nguy cơ làm cạn kiệt và ô nhiễm nguồn nước, tác động xấu đến môi trường và đời sống nhân dân

Để chấn chỉnh và tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động tài nguyên nước, kiểm soát các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất, nhằm đảm bảo khai thác lâu dài, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các tổ chức, cá nhân:

- Tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước phải tuân theo Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998, các văn bản hướng dẫn thi hành và Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

- Hành nghề khoan nước dưới đất phải có giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền cấp và phải thực hiện đúng quy định trong giấy phép;

- Mọi trường hợp đang khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước nhưng chưa có giấy phép theo quy định của pháp luật, phải làm thủ tục cấp phép tại Sở Tài nguyên và Môi trường (trừ trường hợp không phải xin cấp giấy phép theo quy định tại Điều 14 của Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận);

- Chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2008, các tổ chức, cá nhân được phép khai thác tài nguyên nước phải thực hiện lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng khai thác, xả thải; có sổ vận hành và thiết bị, phương tiện quan trắc mực nước. Đối với các tổ chức, cá nhân đang được xem xét cấp phép thì phải lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng và ống quan trắc mực nước trước khi cấp phép.

Nghiêm cấm các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trái pháp luật; trường hợp vi phạm các quy định trên đây, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Các sở, ban, ngành liên quan thuộc tỉnh nghiêm túc thực hiện Luật Tài nguyên nước, các nghị định của Chính phủ, thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Xây dựng quy hoạch và kế hoạch khai thác, phát triển tài nguyên nước trong đó xác định tiềm năng các nguồn nước, nhu cầu sử dụng nước của các ngành, trước mắt xác định khu vực hạn chế khai thác, chiều sâu cho phép khai thác nước dưới đất, xác định vùng bảo hộ vệ sinh phục vụ công tác cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước nhằm phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước và vệ sinh môi trường;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tổng kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất xong trước quý II năm 2009; tổ chức kiểm tra đột xuất và định kỳ hàng năm hoạt động tài nguyên nước; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm, đình chỉ các hoạt động không có giấy phép, sai phép;

- Khẩn trương triển khai thực hiện các đề án: quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước; kiểm tra, xử lý, trám lấp các giếng không sử dụng; quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh…;

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước cho nhân dân; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý tài nguyên và môi trường ở cấp huyện, thị xã, thành phố, phường, xã và thị trấn nhằm bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước;

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi khai thác nước dưới đất, xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất không có giấy phép, gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt các nguồn nước; đặc biệt là từ các hoạt động công nghiệp, khai thác khoáng sản, nuôi trồng chế biến thủy sản, kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc quản lý, tổng hợp báo cáo hàng năm về tình hình cấp phép, thực hiện giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh;

- Thông báo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng khai thác, xả thải; có sổ vận hành và thiết bị, phương tiện quan trắc mực nước của các tổ chức, cá nhân nói tại mục 1 của Chỉ thị này; đồng thời, xử lý nghiêm những vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Sở Xây dựng:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thỏa thuận địa điểm các dự án khai thác nguồn nước;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hiện đang khai thác nước, kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh hoàn thiện hồ sơ xin phép khai thác cho đúng với quy định cấp phép hiện hành;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành "Quy hoạch thoát nước", "Quy định về quản lý quy hoạch thoát nước".

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Trong quá trình thẩm định các dự án cần lưu ý các nội dung về phương án cấp nước, thoát nước, xả nước thải vào nguồn nước.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng quy định cụ thể về cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh; xây dựng kế hoạch hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm”, động viên phong trào “Toàn dân tham gia vào sự nghiệp nước sạch và vệ sinh môi trường”, đảm bảo nguồn nước sạch nhằm tăng cường sức khỏe cộng đồng dân cư, hạn chế dịch bệnh;

Tổ chức rà soát hoạt động bảo vệ tài nguyên nước trong các dự án nuôi trồng thủy sản do các doanh nghiệp, đơn vị, hộ gia đình đang thực hiện; hướng dẫn, chỉ đạo và giám sát các cơ sở nuôi trồng thủy sản thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước;

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy hoạch khai thác, sử dụng nguồn nước nuôi trồng thủy sản;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hiện đang khai thác nước, sử dụng nước (Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, Công ty Khai thác Công trình thủy lợi…) hoàn thiện hồ sơ xin phép khai thác tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước đúng với quy định cấp phép hiện hành.

7. Sở Khoa học và Công nghệ:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành phổ biến quy định các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng nước sử dụng cho từng mục đích, nước thải xả vào nguồn nước, phối hợp kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn đó.

8. Sở Y tế:

- Có trách nhiệm kiểm tra định kỳ chất lượng nước khai thác cho mục đích sinh hoạt, đặc biệt đối với các đơn vị kinh doanh nước sạch với lưu lượng lớn; trong trường hợp chất lượng nước không đạt tiêu chuẩn, yêu cầu các chủ thể khai thác khắc phục ngay; đồng thời, báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý;

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật, lưu trữ kết quả kiểm tra chất lượng nước của các tổ chức, cá nhân theo kế hoạch được giao và báo cáo tình hình lên Ủy ban nhân dân tỉnh (định kỳ 06 tháng/1lần);

- Không cấp giấy công bố chất lượng cho các đơn vị kinh doanh, sản xuất nước đóng chai khi chưa có giấy phép khai thác, sử dụng nguồn nước (trường hợp có khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất nhưng chưa có giấy phép).

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn:

- Tổ chức kiểm tra, rà soát ngay các tổ chức, cá nhân đang hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn do địa phương quản lý;

- Phân loại các đơn vị hoạt động có giấy phép, không giấy phép, sai giấy phép, xử lý theo thẩm quyền và tổng hợp báo cáo, đề xuất biện pháp quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên nước;

- Điều tra, thống kê và phân loại giếng phải trám lấp trên địa bàn, báo cáo để Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch trám lấp;

- Bố trí cán bộ chuyên trách quản lý tài nguyên nước ở cấp huyện và đảm bảo kinh phí đủ hoạt động;

- Giám sát các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn;

- Sáu (06) tháng một lần, có kế hoạch thanh kiểm tra đối với các tổ chức cá nhân có hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn; xử lý theo thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo và đề xuất biện pháp quản lý với Sở Tài nguyên và Môi trường.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên của mình hưởng ứng, chấp hành Luật Tài nguyên nước, các văn bản hướng dẫn thi hành và Chỉ thị này.

11. Tổ chức thực hiện:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này tại địa phương;

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành có trách nhiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công và thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ sáu (06) tháng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tập hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/2008/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.095

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183