Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo 2461/BC-BNV về tình hình và kết quả thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong 6 tháng đầu năm 2013 của Bộ Nội vụ

Số hiệu: 2461/BC-BNV Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2461/BC-BNV

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 

BÁO CÁO

VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 CỦA BỘ NỘI VỤ

Triển khai thực hiện Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi là Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg), Bộ Nội vụ báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý cht lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong 6 tháng đầu năm 2013, cụ thể như sau:

1. Tình hình và kết quả thực hin

a) Công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị

- Năm 2013, Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện Kế hoạch xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bộ Nội vụ giai đoạn 2011-2015 được phê duyệt tại Quyết định số 1497/QĐ-BNV ngày 26/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Lãnh đạo Bộ và Ban Chỉ đạo ISO của Bộ Nội vụ đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại khối cơ quan Bộ (bao gồm các Vụ chức năng, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ) và tại các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Cục văn thư và Lưu trữ Nhà nước) theo Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg của Thtướng Chính phủ, với mục tiêu đề ra là hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các quy trình ISO đang áp dụng tại cơ quan Bộ để cải tiến Hệ thống và hoàn thành việc xây dựng, áp dụng các quy trình ISO vào giải quyết các thủ tục hành chính theo Đề án 30 sau khi phương án đơn giản hóa các thủ tục này được thực thi.

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ ngày càng quan tâm tới công tác xây dựng và áp dụng ISO vào thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo các đơn vị đã chỉ đạo sâu sát, tổ chức đtriển khai ở đơn vị, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ - đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo ISO của Bộ trong việc triển khai xây dựng, áp dụng ISO 9001:2008, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu quy định.

b) Kết quả triển khai

- Đối với khối cơ quan B:

Tiếp tục duy trì 41 tài liệu, quy trình trong HTQLCL theo tiêu chun TCVN ISO 9001:2008 đã được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt lại vào tháng 12/2012.

Triển khai việc sửa đi, bổ sung, xây dựng mới các quy trình thực hiện các hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính theo Đán 30 tại Bộ Nội vụ (trong lĩnh vực hội, tchức phi chính phủ và lĩnh vực quỹ xã hội, quỹ từ thiện) sau khi cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các quy trình này đã có hiệu lực thi hành.

Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2013 (dự kiến quý III) đi với HTQLCL của cơ quan Bộ.

- Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ

Thường trực Ban Chỉ đạo ISO của Bộ (Văn phòng Bộ) đang triển khai xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng HTQLCL tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

Ban Tôn giáo Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo ISO của Ban, ban hành kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL tại Ban Tôn giáo Chính phủ; hiện đang triển khai việc khảo sát, xác định phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL tại Ban.

c) Đánh giá chung

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Lãnh đạo Bộ Nội vụ đã chỉ đạo sâu sát, quyết liệt nhiệm vụ triển khai xây dựng, duy trì, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại khối cơ quan Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ và đã đạt được một số kết quả nhất định; việc triển khai, áp dụng ISO tại khối cơ quan Bộ về cơ bản đã đảm bảo được yêu cầu, chất lượng và tiến độ kế hoạch đề ra, có tác động tích cực trong các hoạt động công tác của cán bộ, công chức, viên chức cũng như đáp ứng tốt yêu cầu chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Các hoạt động áp dụng ISO ngày càng đi vào nền nếp và mang lại hiệu quả cao hơn.

Tuy nhiên, một số đơn vị trực thuộc Bộ có các thủ tục hành chính cần xây dựng quy trình ISO chưa thực sự chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Văn phòng Bộ Nội vụ với vai trò thường trực Ban Chỉ đạo ISO ca Bộ tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với Tng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ trong quá trình xây dựng và áp dụng các quy trình trong HTQLCL để tiến hành đánh giá chứng nhận lại khi đảm bảo yêu cầu theo Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Kế hoạch triển khai xây dựng, duy trì và áp dụng HTQLCL trong 6 tháng cuối năm 2013

Bộ Nội vụ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các đơn vị đẩy mạnh triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Quyết định số 1497/QĐ-BNV ngày 26/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cụ thể:

a) Tiếp tục xác định việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chun ISO 9001:2008 tại các đơn vị thuộc Bộ là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của chương trình cải cách hành chính trong nội bộ Bộ Nội vụ, với mục tiêu phn đu là hoàn thành việc xây dựng các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hội, quỹ thành các quy trình ISO trong HTQLCL chậm nht vào tháng 12 năm 2013 đnghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá chứng nhận lại khi HTQLCL của cơ quan Bộ đã đạt yêu cầu theo Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyn tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; huy động sự tham gia của tchức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và áp dụng ISO.

c) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến để các đơn vị, cá nhân có liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc áp dụng HTQLCL đ nâng cao cht lượng, hiệu quả thực thi công vụ; khuyến khích các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ, các tổ chức như Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ xây dựng và áp dụng ISO trong giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ.

d) Đối với HTQLCL đang áp dụng tại khối cơ quan Bộ

- Tiếp tục duy trì thực hiện HTQLCL đã có, đẩy nhanh tiến độ xây dựng bổ sung các quy trình thực hiện thủ tục hành chính và các quy trình thủ tục nội bộ có ảnh hưởng trực tiếp chất lượng công tác, giải quyết thủ tục hành chính ở đơn vị;

- Tiếp tục rà soát hệ thống thủ tục hành chính đã công bố, thủ tục hành chính mới ban hành, đảm bảo mọi thủ tục hành chính đều được xây dựng các quy trình đthực hiện;

- Tổ chức đánh giá nội bộ, thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến và vận hành, duy trì HTQLCL sau khi đánh giá nội bộ.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết triển khai, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Bộ.

đ) Đối với việc xây dựng, áp dụng HTQLCL tại các đơn vị trực thuộc

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, áp dụng HTQLCL tại Ban Tôn giáo Chính phủ, đảm bảo xây dựng các thủ tục hành chính thành các quy trình ISO theo đúng yêu cầu tại Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg .

- Duy trì, cải tiến HTQLCL tại Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước để đề nghị quan có thm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh các tài liệu, quy trình trong HTQLCL tại Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương để đưa vào áp dụng chính thức, đề nghị cơ quan có thm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo đi với việc xây dựng, áp dụng HTQLCL tại các Ban, Cục trực thuộc Bộ để Thường trực Ban Chỉ đạo kịp thời báo cáo xin ý kiến của Lãnh đạo Bộ.

3. Một số ý kiến đ xut, kiến nghị

Cơ quan có thẩm quyền đánh giá chứng nhận lại cn có cách đánh giá toàn diện hơn về phạm vi áp dụng các quy trình ISO liên quan đến thủ tục hành chính theo Đán 30 trong quá trình xem xét hồ sơ đánh giá chng nhận lại, bi có những thủ tục hành chính chưa được đưa vào phạm vi áp dụng ISO tại thi đim đề nghị đánh giá là do các nguyên nhân khách quan.

Cơ quan có thẩm quyền đánh giá chứng nhận cần có sự phối hợp chặt chẽ và kịp thời có ý kiến trả lời bằng văn bản đi với các trường hợp đề nghị đánh giá chứng nhận, chứng nhận lại để cơ quan đề nghị đánh giá chủ động triển khai các công việc cần thiết.

Trên đây là báo cáo về tình hình và kết quả triển khai thực hiện áp dụng Hệ thng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong 6 tháng đầu năm 2013, dự kiến nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của Bộ Nội vụ, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ KHCN (đ báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP (NTTL 45).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo 2461/BC-BNV về tình hình và kết quả thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong 6 tháng đầu năm 2013 của Bộ Nội vụ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.079
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122