Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo 23/BC-LĐTBXH về công tác cải cách hành chính tháng 03 năm 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 23/BC-LĐTBXH Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Hà Đình Bốn
Ngày ban hành: 16/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 23/BC-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 03 NĂM 2010

Thực hiện việc báo cáo cải cách hành chính hàng tháng và hàng quý của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 03 năm 2010 như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG THỂ CHẾ

1. Tình hình rà soát văn bản pháp luật

Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật các lĩnh vực như: An toàn Vệ sinh lao động; Phòng chống tệ nạn xã hội.

2. Xây dựng và ban hành mới văn bản pháp luật

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Quyết định, 01 Nghị định của Chính phủ; cụ thể:

- Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

- Quyết định số 295/2010/QĐ-TTg ngày 26/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015”.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA:

- Bộ đã triển khai đánh giá kết quả thực hiện cơ chế một cửa và đã đề ra một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn cơ chế “một cửa” trong việc tiếp nhận và xử lý thư, đơn khiếu nại, tố cáo tại Bộ.

- Kết quả xử lý đơn, thư theo cơ chế một cửa như sau:

+ Tổng số đơn, thư tiếp nhận tại bộ phận một cửa: 448 đơn, thư (Tính từ ngày 15/02/2010 đến ngày 15/03/2010).

+ Tổng số đơn, thư đã xử lý đến ngày báo cáo: 379 đơn, thư.  

III. VỀ CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH 

1. Đánh giá về xác định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, tiến hành rà soát kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ theo Nghị định 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn chức danh viên chức thuộc ngành quản lý, qua đó có những điều chỉnh và kiến nghị Lãnh đạo Bộ điều chỉnh.

2. Về thực hiện phân cấp

- Bộ đã ban hành Quyết định số 06/2007/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Quy chế phân cấp, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ và Quyết định số 459/2000/QĐ-LĐTBXH ngày 28/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Quy chế phân cấp, quản lý công chức.

- Nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ và các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới được giao.

- Tiếp tục triển khai việc thí điểm chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng thành Bệnh viện.

Tiến hành sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của các đơn vị cho phù hợp với nhiệm vụ mới.

3. Về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức

- Tiến hành kiểm tra và thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho các cán bộ thuộc các đơn vị thuộc Bộ (4 người).

- Tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2010.

IV. VỀ CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

1. Xây dựng kế hoạch cải cách tài chính công năm 2010.

2. Tình hình thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2010 - 2012 trình và thẩm định của Bộ và Bộ Tài chính giao tự chủ.

- Xét duyệt thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2009, qua đó nghiên cứu, đề suất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các nội dung quy chế chi tiêu nội bộ không còn phù hợp; kiến nghị các đơn vị tiếp tục xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

- Hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo quy định.

V. VỀ HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH

- Hiện nay Bộ tiếp tục chuẩn bị thực hiện chương trình thí điểm TCVN ISO 9001-2008 vào hoạt động của Văn phòng Bộ, cuối năm dự kiến 2010 đưa vào hoạt động.

- Tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch đấu thầu triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp trang Website mới của Bộ; triển khai hộp thư điện tử cho cán bộ công chức của Bộ để phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo Bộ và tác nghiệp của các đơn vị thuộc Bộ.

VI. THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (ĐỀ ÁN 30)

- Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ tiếp túc kiểm tra kết quả rà soát thủ tục hành chính để thống nhất phương án đơn giản hóa trình Bộ báo cáo Chính phủ.

- Các đơn vị đang tiến hành tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo chỉ đạo và hướng dẫn các Tổ Công tác chuyên trách CCTTHC của Chính phủ.

Trên đây là nội dung về cải cách hành chính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong tháng 03 năm 2010 để Quý Bộ tổng hợp báo cáo Chính phủ./.   

 

 

Nơi nhận:
- Vụ CCHC Bộ Nội vụ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Vụ TCCB, Văn phòng, KHTC;
- Lưu: VP, Vụ PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hà Đình Bốn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo 23/BC-LĐTBXH về công tác cải cách hành chính tháng 03 năm 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.868
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78