Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo 180/BC-UBND công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2013 do tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 180/BC-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Đàm Văn Bông
Ngày ban hành: 14/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/BC-UBND

Hà Giang, ngày 14 tháng 06 năm 2013

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Thực hiện Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01/3/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và Báo cáo công tác Cải cách hành chính. UBND tỉnh, Hà Giang báo cáo công tác Cải cách hành chính sáu tháng đầu năm 2013 trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nội vụ về việc triển khai tổ chức thực hiện Chương tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ; Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 05/6/2012 Ban hành chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011-2015. Ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 06/1/2013 về Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Hà Giang năm 2013; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh Hà Giang về việc Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách lề lối làm việc của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 05/3/2013 về Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2013; Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 05/3/2013 về Kế hoạch Tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2013; Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 05/4/2013, phê duyệt Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2013; Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

II. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

1. Về cải cách thể chế

Trong Sáu tháng đầu năm 2013 việc xây dựng và ban hành các văn bản QPPL được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành chủ trì xây dựng 20 văn bản: trong đó có 09 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, 10 dự thảo Quyết định của UBND, 01 Chỉ thị của UBND tỉnh đã được Sở Tư pháp thẩm định và trình phiên họp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo chất lượng đối với văn bản được ban hành.

Công tác rà soát văn bản cũng được chú trọng: đã tiến hành rà soát 159 văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách đối với thanh niên. Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa được 70 văn bản (Nghị quyết, Quyết định) do HĐND - UBND tỉnh ban hành trong năm 2010 đến hết năm 2012. Đã kiểm tra là 10 văn bản, trong đó có 06 văn bản quy phạm pháp luật, 04 văn bản áp dụng pháp luật, qua kiểm đã đề xuất xử lý 01 Quyết định bằng hình thức bãi bỏ.

2. Về cải cách thủ tục hành chính

UBND tỉnh đã ban hành 04 Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, Ngành gồm 29 TTHC mới ban hành, 12 TTHC được sửa đổi, bổ sung, 11 TTHC bị bãi bỏ, cụ thể:

- Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 công bố 02 TTHC mới ban hành, 03 TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh;

- Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 công bố 05 TTHC mới ban hành, 09 TTHC được sửa đổi, bổ sung, 10 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 22/3/2013 công bố 22 TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở văn hóa - Thể thao và Du lịch;

- Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 02/4/2013 công bố 01 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương.

Để thuận tiện cho tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, UBND tỉnh chỉ đạo tiến hành nhập các TTHC theo các Quyết định nêu trên vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC

3. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Tiếp tục giúp UBND tỉnh thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ: UBND tỉnh ban hành Quyết định về Xếp hạng Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế; Bổ sung nhiệm vụ đối với chi cục Kinh tế hợp tác và PTNT thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Ngoài ra việc rà soát chức năng nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp được thực hiện thường xuyên theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, đến nay về cơ bản các đơn vị hoạt động ổn định.

*. Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị, địa phương

- Cấp tỉnh: 14/22 sở, ngành đã thực hiện cơ chế một cửa; riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện Một cửa liên thông với Công an tỉnh và Cục thuế tỉnh.

- Cấp huyện 11/11 huyện, thành phố (riêng Thành phố Hà Giang đã triển khai mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại).

- Cấp xã 155/195 xã, phường, thị trấn.

Việc thực hiện cơ chế một cửa theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc giao dịch với cơ quan hành chính, góp phần làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, tổ chức theo hướng hành chính phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch với cơ quan hành chính, giảm được tình trạng cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần để giải quyết công việc, tiết kiệm được chi phí và thời gian; tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ trong hoạt động của cơ quan hành chính; hạn chế tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức. Góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

*. Về công tác kiểm tra cải cách hành chính kết quả kiểm tra.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 05/3/2013, về ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Hà Giang năm 2013, theo kế hoạch Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh tiến hành kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị được chia làm 04 đợt theo 04 quý. Đợt 1 Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; UBND huyện Vị Xuyên và kiểm tra 04 đơn vị (xã, thị trấn) trên địa bàn huyện; UBND thành phố Hà Giang và kiểm tra tại 04 đơn vị (xã, phường) trên địa bàn thành phố Hà Giang. Đợt 2, trong quý II Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại các đơn vị: Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Bắc Giang và UBND huyện Quang Bình, mỗi huyện chọn 03 đơn vị cấp xã để kiểm tra.

Công tác Cải cách hành chính, đặc biệt là Cải cách thủ tục hành chính của các Sở, ngành và cấp huyện xã đã đạt được những kết quả rất khả quan. Các đơn vị đã bố trí được phòng làm việc riêng, cán bộ, công chức phụ trách đã đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

- Đội ngũ công chức phụ trách bộ phận giao dịch một cửa, một cửa liên thông hiện đại được tuyển chọn những người có trình độ chuyên môn, năng lực và nhiệt tình đã đáp ứng tốt yêu cầu công việc đã tạo được ấn tượng tốt đối với tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

- Về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác Cải cách hành chính nói chung và Phòng giao dịch tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông của các đơn vị nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu công việc: Phòng làm việc còn chật dẫn đến cách bố trí các bộ phận trong phòng chưa hợp lý.

Bên cạnh đó việc cập nhật công bố, công khai TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ tại các sở, ban, ngành của tỉnh còn chậm, chất lượng chưa cao. Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính còn thiếu, chưa theo đúng quy định, hướng dẫn.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Trong Sáu tháng đầu năm 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 18/01/2013 về việc Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2013.

Nhằm trang bị và nâng cao kiến thức về Quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức; Ủy ban nhân dân đã giao nhiệm vụ cho Sở Nội vụ phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng cụ thể như sau:

- Tổ chức 03 lớp Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cho 384 học viên (Thành phố Hà Giang 01 lớp với 128 học viên, huyện Quang Bình 01 lớp với 115 học viên, huyện Mèo Vạc 01 lớp với 140 học viên).

- Tổ chức 02 lớp Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính cho 213 học viên.

- Tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã năm 2013 tại huyện Mèo Vạc và Hoàng su phì với số lượng là 170 học viên.

- Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công an viên thôn bản tại huyện Bắc Mê và huyện Hoàng su phì là 160 học viên.

- Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dân tộc tại huyện Yên Minh 90 học viên.

- Tổ chức tập huấn về Luật công chức, viên chức; các văn bản pháp luật về quản lý công chức và phương pháp xác định vị trí việc làm. Cho 154 học viên là lãnh đạo các Sở, Ngành; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Trưởng, phó Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

Ngoài ra, được sự quan tâm của Học viên Xây dựng và quản lý đô thị - Bộ Xây dựng và Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Bộ Nội vụ đã tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã thuộc các huyện nghèo trong tỉnh:

- Tổ chức 01 lớp Bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng Quản lý Nhà nước về lĩnh vực xây dựng cho công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của 06 huyện nghèo trong tỉnh với số lượng 55 học viên.

- Tổ chức 01 lớp Bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng Quản lý Nhà nước cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã của 06 huyện nghèo trong tỉnh với số lượng là 60 học viên.

Việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước và phân cấp của tỉnh.

5. Về cải cách tài chính công

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2819/QĐ-UBND ngày 03/11/2006; Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 03/11/2006 về thực hiện chế độ tự chủ cho các đơn vị hành chính và thực hiện thí điểm tự chủ về kinh phí tại 18 thị trấn và xã trung tâm huyện lỵ theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Quyết định số 5311/QĐ-UBND ngày 14/12/2009 quy định thời kỳ thứ 2 về tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP , đã có 497 đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện theo cơ chế tự chủ trong đó gồm 256 cơ quan hành chính và 241 đơn vị sự nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, các sở, ngành, các cơ quan đơn vị trực thuộc tỉnh đã quản lý tài chính, tài sản công thực hiện theo quy định pháp luật, không có vi phạm về tài chính và sử dụng tài sản công. 100% các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng hướng dẫn, chủ động sử dụng nguồn kinh phí và biên chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

6. Về hiện đại hóa nền hành chính

Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã và đang hoạt động có hiệu quả và thường xuyên được cập nhật liên tục và hàng ngày, cung cấp trên 30% thông tin chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành và trên 500 dịch vụ hành chính công ở mức độ 1, 2. Việc xây dựng và đi vào hoạt động mô hình một cửa, một cửa liên thông điện tử hiện đại tiếp tục được triển khai tại các đơn vị: UBND thành phố Hà Giang, UBND huyện Bắc Quang.

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc được triển khai tới các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh gồm 03 hệ thống phần mềm M-Office, V-Office và E-Office đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Các Sở, Ngành, địa phương tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Từng bước nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo chất lượng dịch vụ hành chính công, giảm nhẹ bộ máy và nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức góp phần quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính của tỉnh.

III. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

1. Tiếp tục triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ; Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 05/6/2012 Ban hành chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011-2015 và Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Giang năm 2013.

2. Thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC, công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành; rà soát, bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây phiền hà cho tổ chức và cá nhân.

3. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác Cải cách hành chính tại các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch đã được ban hành. Tiến hành kiểm tra đột xuất về công tác Cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị không có trong kế hoạch kiểm tra năm 2013.

4. Tiếp tục triển khai công tác Tuyên truyền về Cải cách hành chính theo Kế hoạch đã được ban hành. Tổ chức các lớp tập huấn về công tác Cải cách hành chính cho cán bộ, công chức phụ trách công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị; mở các lớp tập huấn về công tác Cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống văn phòng điện tử M-Office gắn với nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

6. Ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức giai đoạn 2013-2015 và thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức của tỉnh.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang trân trọng báo cáo Bộ Nội vụ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TTr Tỉnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PVP UBND tỉnh (Đ/c Hương);
- Sở Nội vụ (CCHC);
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo 180/BC-UBND công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2013 do tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.873
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10