Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 1735/QD-TTg of December 1, 2008, transferring tasks and powers of land valuation, dossiers, documents, organizations and officials and public employees conducting land valuation from the finance to the natural resources and environment sector

Số hiệu: 1735/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1735/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHUYỂN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐỊNH GIÁ ĐẤT, HỒ SƠ, TÀI LIỆU, TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TỪ NGÀNH TÀI CHÍNH SANG NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chuyển từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên và môi trường:

1. Nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất.

2. Các hồ sơ, tài liệu từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2008 bằng văn bản và dữ liệu dạng số, bao gồm: các hồ sơ, tài liệu về định giá đất và các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến định giá đất; báo cáo thống kê về giá đất; các chương trình, đề tài, đề án, dự án về định giá đất.

3. Tổ chức làm công tác định giá đất (nếu có), cán bộ, công chức làm công tác định giá đất thuộc Bộ Tài chính, Sở Tài chính và Phòng Tài chính.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện và theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Điều 1 Quyết định này.

2. Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành việc thực hiện Điều 1 Quyết định này trước ngày 15 tháng 12 năm 2008.

3. Trong quá trình điều chuyển, phải đảm bảo hoạt động bình thường của công tác định giá đất ở các cấp.

4. Bộ Nội vụ điều chỉnh, bổ sung biên chế hành chính làm công tác định giá đất cho ngành tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

5. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đồng gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ) trước ngày 31 tháng 12 năm 2008 về việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính quốc gia;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN & MT);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, TCCV (07b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 1735/QD-TTg

Hanoi, December 1, 2008

 

DECISION

TRANSFERRING TASKS AND POWERS OF LAND VALUATION, DOSSIERS, DOCUMENTS, ORGANIZATIONS AND OFFICLALS AND PUBLIC EMPLOYEES CONDUCTING LAND VALUATION FROM THE FINANCE TO THE NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT SECTOR

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on the Organization of the Government,
Pursuant to the Government’s Decree No. 25/2008/ND-CP of March 4, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment;
At the proposal of the Natural Resources and Environment Minister, the Finance Minister and the Home Affairs Minister,

DECIDES:

Article 1. To transfer from the finance to the natural resources and environment sector:

1. Tasks and powers of land valuation.

2. Dossiers and documents dated from January 1, 2006, to the end of November 30, 2008, printed or electronic, including dossiers and documents on land valuation and other land valuation-related dossiers and documents; statistical reports on land prices; and programs, schemes and projects on land valuation.

3. Organizations (if any), officials and public employees conducting land valuation under the Ministry of Finance, provincial-level Finance Services and district-level Finance Sections.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 1735/QD-TTg of December 1, 2008, transferring tasks and powers of land valuation, dossiers, documents, organizations and officials and public employees conducting land valuation from the finance to the natural resources and environment sector

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


932
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.211.150