Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP Nghị định 44/2014/NĐ-CP

Số hiệu: 02/2015/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 27/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thông tư mới hướng dẫn về Đất đai

Từ 13/3/2015, việc sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển; sử dụng đất khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp… sẽ thực hiện theo Thông tư 02/2015/TT-BTNMT . Theo đó:

Thời hạn cho thuê đất bãi bồi ven sông, ven biển; đất có mặt nước ven biển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định theo nhu cầu sử dụng đất của người thuê và thời hạn cho thuê không quá 50 năm.

Tuy nhiên, thời hạn trên có thể kéo dài thêm 20 năm trong trường hợp:

- Người thuê đất sử dụng đất cho dự án đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn;

- Hoặc thuê đất để thực hiện dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm.

Ngoài ra, việc chuyển từ đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động đất đai.

Thông tư 02 hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và 44/2014/NĐ-CP; thay thế các Thông tư 01/2005/TT-BTNMT, 06/2007/TT-BTNMT, 09/2013/TT-BTNMT .

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2015/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2014/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền0020hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển; việc sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi công ty, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; việc xử lý đối với một số trường hợp liên quan đến giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bản đồ địa chính, thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và giá đất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường các cấp, Văn phòng đăng ký đất đai, công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn.

2. Người sử dụng đất, người được Nhà nước giao quản lý đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Chương II

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT BÃI BỒI VEN SÔNG, ĐẤT BÃI BỒI VEN BIỂN, ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC VEN BIỂN

Điều 3. Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đối với đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển

1. Đối với các địa phương mà quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thể hiện nội dung sử dụng đối với đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) có trách nhiệm tổ chức việc rà soát để điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện) có biển phải thể hiện nội dung sử dụng đối với đất có mặt nước ven biển theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 4. Giao, cho thuê đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển

1. Đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển chưa sử dụng được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao, cho thuê; đất có mặt nước ven biển chưa sử dụng được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho thuê để sử dụng vào mục đích nào thì chế độ sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai đối với mục đích đó.

2. Việc cho thuê đất có mặt nước ven biển thực hiện theo quy định tại Điều 52 và Điều 58 của Luật Đất đai, Điều 13 và Điều 14 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).

3. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho thuê đất, thu hồi đất có mặt nước ven biển theo quy định tại Điều 59 của Luật Đất đai. Trường hợp dự án đầu tư sử dụng mặt nước biển trong khu vực biển từ 03 hải lý trở ra tính từ đường mép nước biển thấp nhất tính trung bình nhiều năm thì thẩm quyền cho thuê mặt biển thực hiện theo quy định của pháp luật về biển.

Điều 5. Thời hạn cho thuê đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển

1. Thời hạn cho thuê đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất quyết định căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của người thuê đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin thuê đất nhưng phải đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương và quy hoạch ngành có liên quan (nếu có) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thời hạn cho thuê đất quy định tại Khoản 1 Điều này không quá 50 năm. Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn cho thuê đất không quá 70 năm.

3. Khi hết thời hạn thuê đất, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn thuê đất quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 6. Đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển đã sử dụng vào mục đích nông nghiệp trước ngày 01 tháng 7 năm 2014

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tiếp tục sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển trong thời hạn giao đất còn lại đối với đất được giao theo phương án giao đất của địa phương khi thực hiện Nghị định số 64/CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ ban hành Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp; Nghị định số 02/CP ngày 15 tháng 01 năm 1994 của Chính phủ ban hành Bản quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài; Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 của Chính phủ về việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

Khi hết thời hạn giao đất, nếu người sử dụng đất có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển để sử dụng vào mục đích nông nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Được tiếp tục sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển trong thời hạn giao đất còn lại đối với trường hợp được Nhà nước giao đất.

Khi hết thời hạn giao đất, nếu người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng mà việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất;

b) Được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại đối với đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, được thừa kế quyền sử dụng đất từ đất có nguồn gốc do được Nhà nước giao đất; phải chuyển sang thuê đất kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đối với phần diện tích đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp.

3. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển thực hiện theo quy định như sau:

a) Được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn thuê đất còn lại;

b) Khi hết thời hạn thuê đất, nếu người sử dụng đất có nhu cầu sử dụng mà việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước thẩm quyền phê duyệt và không vi phạm pháp luật về đất đai thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất.

4. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển do tự khai hoang mà chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cho thuê đất.

Điều 7. Lập hồ sơ quản lý đất có mặt nước ven biển

Việc lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với đất có mặt nước ven biển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính (sau đây gọi là Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT). Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm lập hồ sơ địa chính đối với đất có mặt nước ven biển.

Chương III

VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY, CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

Điều 8. Việc sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi công ty

Trường hợp chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần hoặc ngược lại; từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển đổi ngược lại thì việc sử dụng đất được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Trường hợp chuyển đổi công ty mà không thay đổi mục đích sử dụng đất thì xử lý như sau:

a) Trường hợp công ty trước khi chuyển đổi đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả có nguồn từ ngân sách nhà nước thì Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất đối với công ty sau khi chuyển đổi theo quy định của pháp luật về đất đai.

Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với công ty sau khi chuyển đổi;

b) Trường hợp công ty trước khi chuyển đổi đã được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn từ ngân sách nhà nước thì công ty sau khi chuyển đổi có trách nhiệm đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo thủ tục quy định tại Điều 85 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; ký lại hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp thuê đất mà không phải ban hành lại quyết định cho thuê đất.

Giá đất để tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp công ty sau khi chuyển đổi thuê đất trả tiền thuê hàng năm là giá đất đã quyết định để tính tiền thuê đất đối với công ty trước khi chuyển đổi nếu thời điểm chuyển đổi công ty thuộc chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất và phải xác định lại theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất và mặt nước (sau đây gọi là Nghị định số 46/2014/NĐ-CP) khi hết chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất.

2. Trường hợp chuyển đổi công ty đồng thời với việc chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định đồng thời với thủ tục giao đất, cho thuê đất hoặc thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất quy định tại Khoản 1 Điều này.

Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 9. Việc sử dụng đất đối với trường hợp chia, tách doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng đất thực hiện chia, tách doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì việc sử dụng đất được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Quyết định chia, tách doanh nghiệp phải xác định rõ từng doanh nghiệp được sử dụng đất sau khi chia, tách; quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của từng doanh nghiệp sau khi chia, tách.

Trường hợp việc phân chia quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp sau khi chia, tách dẫn đến việc chia, tách thửa đất thì việc chia, tách thửa đất đó phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; quy hoạch điểm dân cư nông thôn; quy hoạch nông thôn mới.

2. Đối với trường hợp chia, tách doanh nghiệp mà có phân chia quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp sau khi chia, tách và không thay đổi mục đích sử dụng đất thì xử lý như sau:

a) Trường hợp công ty bị chia, tách đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả có nguồn từ ngân sách nhà nước thì Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất của công ty bị chia, tách để giao đất, cho thuê đất đối với công ty sau khi chia, tách theo quy định của pháp luật về đất đai.

Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với công ty sau khi chia, tách;

b) Trường hợp công ty bị chia, tách đã được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn từ ngân sách nhà nước thì công ty sử dụng đất sau khi chia, tách được kế thừa các quyền, nghĩa vụ liên quan đến quyền sử dụng đất của công ty bị chia, tách và có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 85 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; ký lại hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp thuê đất mà không phải ban hành lại quyết định cho thuê đất.

Giá đất để tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp công ty sau khi chia, tách thuê đất trả tiền thuê hàng năm là giá đất đã xác định để tính tiền thuê đất đối với doanh nghiệp bị chia, tách nếu thời điểm chia, tách doanh nghiệp thuộc chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất và phải xác định lại theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP khi hết chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất.

3. Trường hợp chia, tách doanh nghiệp đồng thời với việc chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định đồng thời với thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất quy định tại Khoản 2 Điều này.

Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 10. Việc sử dụng đất đối với trường hợp hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

1. Trường hợp công ty bị hợp nhất hoặc công ty bị sáp nhập đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả có nguồn từ ngân sách nhà nước thì Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi đất của công ty bị hợp nhất hoặc công ty bị sáp nhập để giao đất, cho thuê đất đối với công ty hợp nhất hoặc công ty nhận sáp nhập.

Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

2. Trường hợp công ty bị hợp nhất hoặc công ty bị sáp nhập đã được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn từ ngân sách nhà nước thì công ty hợp nhất hoặc công ty nhận sáp nhập có trách nhiệm đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo thủ tục quy định tại Điều 85 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; ký lại hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp thuê đất mà không phải ban hành lại quyết định cho thuê đất.

Giá đất để tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp công ty hợp nhất hoặc công ty nhận sáp nhập thuê đất trả tiền thuê hàng năm là giá đất đã xác định để tính tiền thuê đất đối với công ty trước khi hợp nhất hoặc sáp nhập nếu thời điểm hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp thuộc chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất và phải xác định lại theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP khi hết chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất.

3. Trường hợp hợp nhất hoặc sáp nhập doanh nghiệp đồng thời với việc chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định đồng thời với thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất hoặc thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chương IV

QUY ĐỊNH XỬ LÝ ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP LIÊN QUAN ĐẾN GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT, GIÁ ĐẤT

Điều 11. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép;

b) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

2. Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ, gồm có:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

3. Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau:

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại nơi tiếp nhận hồ sơ quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 60 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

b) Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận vào Đơn đăng ký; xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Điều 12. Việc lồng ghép thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận

Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà phải thực hiện việc đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không quá tổng thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận và thủ tục đăng ký biến động quy định tại Điểm i và Điểm p Khoản 2 Điều 61 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Điều 13. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 169 của Luật Đất đai và Điều 39 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Trường hợp chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện việc chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

a) Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính;

b) Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định.

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

3. Hồ sơ thực hiện thủ tục quy định tại Khoản 1 Điều này, gồm:

a) Văn bản về chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

b) Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất của một phần thửa đất;

c) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Điều 14. Quy định bổ sung về nộp hồ sơ, thủ tục khi đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân, bao gồm:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Văn bản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý đưa quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận bị mất của cộng đồng dân cư được thực hiện như trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận bị mất đối với hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.

3. Trường hợp chuyển đổi công ty, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, tổ chức thì người chịu trách nhiệm nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất là người sử dụng đất sau khi chuyển đổi công ty, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.

4. Đối với giao dịch về quyền sử dụng đất được đăng ký tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì thời điểm có hiệu lực của việc đăng ký là thời điểm có ghi ngày tháng năm sớm nhất thể hiện trong văn bản có ghi thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ hoặc trong số địa chính hoặc số theo dõi biến động đất đai.

5. Người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự quy định tại Khoản 1 Điều 64 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP chỉ được thực hiện việc ký hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi đã được các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý bằng văn bản và văn bản đó đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

6. Trường hợp Giấy chứng nhận đã in, viết hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền ký trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà người sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép ghi nợ hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định thì Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thể hiện nội dung ghi nợ, miễn, giảm nghĩa vụ tài chính vào Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 13 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT).

Điều 15. Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất

Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 100 của Luật Đất đaii bao gồm:

1. Bằng khoán điền thổ.

2. Văn tự đoạn mãi bất động sản (gồm nhà ở và đất ở) có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ.

3. Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ.

4. Bản di chúc hoặc giấy thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được cơ quan thuộc chế độ cũ chứng nhận.

5. Giấy phép cho xây cất nhà ở hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của cơ quan thuộc chế độ cũ cấp.

6. Bản án của cơ quan Tòa án của chế độ cũ đã có hiệu lực thi hành.

7. Các loại giấy tờ khác chứng minh việc tạo lập nhà ở, đất ở nay được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất ở công nhận.

Điều 16. Cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất

Trường hợp Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp lại thì việc cấp lại Trang bổ sung thực hiện theo quy định tại Điều 77 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Văn phòng đăng ký đất đai ghi “Trang bổ sung này thay thế cho Trang bổ sung số... (ghi số thứ tự của Trang bổ sung bị mất) ” vào dòng đầu tiên của Trang bổ sung cấp lại.

Điều 17. Xác định thời hạn sử dụng đất

1. Trường hợp tổ chức trong nước đang sử dụng đất quy định tại Khoản 2 Điều 25 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP mà tổ chức đó không có giấy tờ về việc giao đất, cho thuê đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đaiĐiều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo quy định tại Điều 126 của Luật Đất đai và được tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận.

2. Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất được tính từ thời điểm có hiệu lực của quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 18. Sửa đổi, bổ sung quy định của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 19 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT như sau:

“b) Trường hợp đính chính nội dung sai sót vào Giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 105 của Luật Đất đaiĐiều 37 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thực hiện. Trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 37 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thực hiện.”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 24 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT như sau:

“5. Việc cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 theo quy định tại Điều 23 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau:

a) Làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với người giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

b) Xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể và chỉ cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trường hợp giao đất làm nhà ở thì chỉ cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân không có đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở được giao không đúng thẩm quyền.”

Điều 19. Sửa đổi, bổ sung quy định của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT như sau:

1. Sửa đổi đoạn dẫn Khoản 6 Điều 9 như sau:

“6. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi do xác định lại diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận gồm có:”

2. Bổ sung Khoản 5 và Khoản 6 vào Điều 11 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT như sau:

“5. Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai đã trang bị máy quét (scan) thì việc nộp hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người làm thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận lần đầu xuất trình bản chính các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và các Điều 18, 31, 32, 33, 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có) để quét (scan) trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Chi phí cho việc quét (scan) các giấy tờ nêu trên do người làm thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận chi trả theo mức thu do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua;

b) Văn phòng đăng ký đất đai đóng dấu xác nhận “Đã cấp Giấy chứng nhận” vào bản chính giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và trả bản chính giấy tờ cho người làm thủ tục khi trao Giấy chứng nhận.

Trường hợp giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất còn giá trị để cấp Giấy chứng nhận (như giấy tờ thừa kế cho nhiều người mà mới cấp Giấy chứng nhận cho một hoặc một số người và còn một hoặc một số người chưa cấp Giấy chứng nhận,...) thì sau mỗi lần cấp Giấy chứng nhận, Văn phòng đăng ký đất đai đóng dấu xác nhận “Đã cấp Giấy chứng nhận cho ... (ghi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận)”; khi giấy tờ đã hết giá trị để cấp Giấy chứng nhận (đã cấp Giấy chứng nhận cho tất cả người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được nhận quyền thể hiện trên giấy tờ) thì đóng dấu xác nhận “Đã cấp Giấy chứng nhận”.

6. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, việc nộp hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện thống nhất theo hình thức quy định tại Khoản 5 Điều này.”

3. Sửa đổi cụm từ “Người nộp hồ sơ” thành cụm từ “Người nhận hồ sơ” và cụm từ “Người nhận kết quả” thành cụm từ “Người trả kết quả” tại phần ký tên của Liên 2 Mẫu số 02/ĐK thuộc Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT .

Điều 20. Sửa đổi, bổ sung quy định của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính như sau:

1. Sửa đổi cụm từ “Khu vực có Mt ≤ 1” tại Tiết a Điểm 1.5 Khoản 1 Điều 6 thành cụm từ “Khu vực có Mt < 5”.

2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 20 như sau:

“2. Nội dung sổ mục kê đất đai gồm số thứ tự tờ bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính; số thứ tự thửa đất, đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất; tên người sử dụng, quản lý đất; mã đối tượng sử dụng, quản lý đất; diện tích; loại đất (bao gồm loại đất theo hiện trạng, loại đất theo giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất).”.

3. Sửa đổi Điểm 7.1 Khoản 7 Điều 22 như sau:

“7.1. Trường hợp trích đo địa chính thửa đất do Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đối với nơi chưa lập Văn phòng đăng ký đất đai (sau đây gọi chung là Văn phòng đăng ký đất đai) để phục vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đơn lẻ, thường xuyên hàng năm thì phải có chữ ký của người thực hiện đo đạc, người kiểm tra và ký duyệt của Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tại vị trí phần ngoài khung mảnh trích đo địa chính theo mẫu quy định tại Điểm 4 Mục III của Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này.”.

4. Sửa đổi Điểm d Khoản 3.2 Mục I của Phụ lục số 01 như sau:

“d) Thể hiện bằng màu đỏ mã màu = 3, có chỉ số màu đồng thời Red = 255, Green = 0, Blue = 0 đối với ranh giới thửa đất theo quy hoạch và ranh giới chỉnh lý.”.

5. Sửa đổi cụm từ “Tọa độ và chiều dài cạnh thửa” tại Mục 12 của Phụ lục số 12 thành cụm từ “Chiều dài cạnh thửa đất”.

6. Sửa đổi dòng thứ 4 từ trên xuống của Mục “Thửa đất T” thuộc “I. Bảng phân lớp đối tượng bản đồ địa chính” của Phụ lục số 18 như sau:

Tại cột “Đối tượng” sửa đổi cụm từ “Ghi chú về thửa đất” thành cụm từ “Số thứ tự thửa đất”; bỏ cụm từ “Ghi chú về thửa đất” tại cột “Dữ liệu thuộc tính”.

Điều 21. Sửa đổi, bổ sung quy định của Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 2 Điều 19 như sau:

“c) Ranh giới các khoanh đất thể hiện trên bản đồ kết quả điều tra kiểm kê được phản ánh đúng theo trạng thái đã được xác định trong quá trình khoanh vẽ, không tổng hợp, không khái quát hóa, đảm bảo thể hiện vị trí, diện tích các khoanh đất với độ chính xác cao nhất theo kết quả điều tra thực địa.

Khoanh đất trên bản đồ kết quả điều tra kiểm kê phải thể hiện nhãn khoanh đất gồm số thứ tự khoanh đất; diện tích khoanh đất; mã loại đất; mã loại đối tượng sử dụng đất hoặc đối tượng quản lý đất theo hình thức như sau:

Mã loại đất

Số thứ tự khoanh đất

Mã đối tượng

Diện tích khoanh đất

* Trường hợp khoanh đất có mục đích chính và mục đích phụ thì thể hiện mục đích chính trước và thể hiện mục đích phụ sau trong ngoặc đơn:

Mã loại đất chính (Mã loại đất phụ)

S thứ tự khoanh đất

Mã đối tượng

Diện tích khoanh đất

* Trường hợp khoanh đất có nhiều mục đích sử dụng mà xác định được diện tích sử dụng riêng vào từng mục đích thì thể hiện:

Mã loại đất 1 (diện tích loại đất 1); Mã loại đất 2 (diện tích loại đất 2)

S thứ tự khoanh đất

Mã đối tượng

Diện tích khoanh đất

Nhãn khoanh đất được tạo dưới dạng cell. Mã ký hiệu loại đất, loại đối tượng sử dụng, đối tượng quản lý đất theo quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

Số thứ tự khoanh đất được thể hiện bằng số Ả Rập, từ 01 đến hết trong phạm vi toàn xã, thứ tự đánh số từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, theo đường zích zắc (ziczac). Đối với các yếu tố chiếm đất không tạo thành thửa đất được khép vùng theo đường địa giới hành chính và được đánh số thứ tự như thửa đất;"

2. Sửa đổi Điểm d Khoản 4 Điều 23 như sau:

“d) Thời gian gửi kết quả thống kê, kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo thời gian gửi kết quả thống kê, kiểm kê đất đai của Ủy ban nhân dân cấp xã quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 và Điểm a Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này;”.

3. Sửa đổi Khoản 3 Điều 24 như sau:

"3. Kết quả kiểm tra quy định tại các Điểm b, c, d, và đ Khoản 2 Điều này được lập thành văn bản thể hiện kết quả kiểm tra từng nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này.".

4. Sửa đổi Điểm c Khoản 2 Điều 25 như sau:

“c) Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh (đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) kiểm tra kết quả của cấp huyện trước khi tiếp nhận;”.

5. Sửa đổi Khoản 3 Điều 25 như sau:

“3. Kết quả kiểm tra, thẩm định quy định tại các Điểm b, c, d và đ Khoản 2 Điều này được lập thành văn bản thể hiện kết quả từng nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này.”

6. Sửa đổi Điểm 1.1.1 của Phụ lục số 01 như sau:

"Đất trồng cây hàng năm là đất sử dụng vào mục đích trồng các loại cây được gieo trồng, cho thu hoạch và kết thúc chu kỳ sản xuất trong thời gian không quá một (01) năm, kể cả đất trồng cây hàng năm được lưu gốc để thu hoạch không quá năm (05) năm, đất sử dụng theo chế độ canh tác không thường xuyên theo chu kỳ. Đất trồng cây hàng năm bao gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác.”

7. Sửa đổi Điểm 1.1.2 của Phụ lục số 01 như sau:

"Đất trồng cây lâu năm là đất sử dụng vào mục đích trồng các loại cây được gieo trồng một lần, sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều năm.

Các loại cây lâu năm bao gồm:

- Cây công nghiệp lâu năm: Gồm các cây lâu năm có sản phẩm thu hoạch không phải là gỗ, được dùng để làm nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp hoặc phải qua chế biến mới sử dụng được như chè, cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, ca cao, dừa, v.v;

- Cây ăn quả lâu năm: Gồm các cây lâu năm có sản phẩm thu hoạch là quả để ăn tươi hoặc kết hợp chế biến (kể cả chuối);

- Vườn tạp là vườn trồng xen lẫn nhiều loại cây lâu năm hoặc cây lâu năm xen lẫn cây hàng năm mà không được công nhận là đất ở;

- Các loại cây lâu năm khác không phải đất trồng cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả lâu năm, chủ yếu là cây lấy gỗ, lấy bóng mát, tạo cảnh quan trong các đô thị, khu dân cư nông thôn.

Trường hợp đất trồng cây lâu năm có kết hợp nuôi trồng thủy sản, kinh doanh dịch vụ thì ngoài việc thống kê theo mục đích trồng cây lâu năm còn phải thống kê thêm theo các mục đích khác là nuôi trồng thủy sản, sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (trường hợp sử dụng đồng thời vào cả hai mục đích khác thì thống kê theo cả hai mục đích đó)."

8. Sửa đổi Điểm 2.1.2 của Phụ lục số 01 như sau:

"Đất ở tại đô thị là đất ở thuộc phạm vi địa giới hành chính các phường, thị trấn, kể cả đất ở tại các khu đô thị mới đã thực hiện theo quy hoạch phát triển các quận, thành phố, thị xã nhưng hiện tại vẫn do xã quản lý."

9. Sửa đổi Điểm 2.2.4.1 của Phụ lục số 01 như sau:

"Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là đất xây dựng trụ sở hoặc văn phòng đại diện của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; trụ sở của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (trừ các cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, dịch vụ xã hội)."

Điều 22. Sửa đổi, bổ sung quy định của Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 28 của Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất như sau:

“1. Căn cứ dự thảo kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch định giá đất cụ thể của năm tiếp theo trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng thời với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; việc lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn giá đất thực hiện kế hoạch định giá đất cụ thể phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.”

Điều 23. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ban hành kèm theo Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

1. Sửa đổi cụm từ "xã đồng bằng có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 1000 ha” thành cụm từ "xã đồng bằng có diện tích bằng 1.000 ha” tại các điểm gồm: đoạn thứ nhất của Điểm (1) thuộc phần Ghi chú cuối Bảng 1 quy định tại Khoản 2 Mục I Chương I Phần II; đoạn thứ nhất của Điểm (2) thuộc phần Ghi chú cuối Bảng 8 Điểm 2.2 Khoản 2 Mục I Chương II Phần II đoạn thứ nhất của nội dung ghi chú cuối Bảng 30 Khoản 3 Mục I Chương I Phần III.

2. Sửa đổi Bảng 2: hệ số quy mô diện tích cấp xã (Kdtx) quy định tại Khoản 2 Mục I Chương I Phần II như sau:

“Bảng hệ số quy mô diện tích cấp xã (Kdtx)

Bảng 2

STT

Diện tích tự nhiên (ha)

Hệ số (Kdtx)

Hệ số cụ thể được xác định bằng công thức tính nội suy

1

≤ 100 - 1.000

0,5 - 1,00

Hệ số của xã cần tính = 0,5+((1,0-0,5)/(1000- 100))x(diện tích của xã cần tính -100)

2

> 1.000 - 2.000

1,01 - 1,10

Hệ số của xã cần tính = 1,01+((1,1-1,01)/(2000- 1000))x(diện tích của xã cần tính -1000)

3

> 2.000 - 5.000

1,11 - 1,20

Hệ số của xã cần tính = 1,11+((1,2-1,11)/(5.000- 2000))x(diện tích của xã cần tính -2000)

4

> 5.000 - 10.000

1,21 - 1,30

Hệ số của xã cần tính = 1,21+((1,3-1,21)/(10.000- 5000))x(diện tích của xã cần tính -5000)

5

> 10.000 - 150.000

1,31 - 1,40

Hệ số của xã cần tính = 1,31+((1,4-1,31)/(150.000- 10.000))x(diện tích của xã cần tính -10.000)

3. Thay thế cụm từ "huyện có ít hơn hoặc bằng 15 đơn vị cấp xã” bằng cụm từ “có 15 đơn vị hành chính cấp xã” tại đoạn đầu nội dung ghi chú cuối Bảng 4 Khoản 2 Mục II Chương I Phần II; đoạn đầu nội dung ghi chú cuối Bảng 13 và Bảng 14 Khoản 2 Mục II Chương II Phần II và nội dung ghi chú cuối Bảng 33 Khoản 3 Mục II Chương I Phần III.

4. Thay thế cụm từ "tỉnh có ít hơn hoặc bằng 10 đơn vị cấp huyện” bằng cụm từ “có 10 đơn vị hành chính cấp huyện” tại đoạn đầu nội dung ghi chú cuối Bảng 5 Khoản 2 Mục III Chương I Phần II; đoạn đầu nội dung ghi chú cuối Bảng 19 và Bảng 20 Khoản 2 Mục III Chương II Phần II và nội dung ghi chú cuối Bảng 36 Khoản 3 Mục III Chương I Phần III.

5. Sửa đổi Bảng 10 hệ số tỷ lệ bản đồ cấp xã (Ktlx) ở nội dung ghi chú cuối Bảng 9 quy định tại Khoản 2 Mục I Chương II Phần II như sau:

Bảng hệ số tỷ lệ bản đồ cấp xã (Ktlx):

Bảng 10

STT

Tỷ lệ bản đồ

Diện tích tự nhiên (ha)

Ktlx

Hệ số (Ktlx) cụ thể được xác định bằng công thức tính nội suy

1

1/1000

≤ 100

1,00

Hệ số của xã cần tính =1,0

> 100 - 120

1,01 - 1,15

Ktlx của xã cần tính =1,01+((1,15-1,01)/(120-100))x(diện tích của xã cần tính -100)

2

1/2000

> 120 - 300

0,95 - 1,00

Ktlx của xã cần tính = 0,95+((1,0-0,95)/(300-120))x(diện tích của xã cần tính -120)

> 300 - 400

1,01 - 1,15

Ktlx của xã cần tính =1,01+((1,15-1,01)/(400-300))x(diện tích của xã cần tính -300)

> 400 - 500

1,16 - 1,25

Ktlx của xã cần tính =1,16+((1,25-1,16)/(500-400))x(diện tích của xã cần tính-400)

3

1/5000

> 500 - 1.000

0,95 - 1,00

Ktlx của xã cần tính =0,95+((1,0-0,95)/(1.000-500))x(diện tích của xã cần tính -500)

> 1.000 - 2.000

1,01 - 1,15

Ktlx của xã cần tính =1,01+((1,15-1,01)/(2.000-1.000))x(diện tích của xã cần tính -1.000)

> 2.000 - 3.000

1,16 - 1,25

Ktlx của xã cần tính =1,16+((1,25- 1,16)/(3.000-2.000))x(diện tích của xã cần tính -2.000)

4

1/10000

> 3.000 - 5.000

0,95 - 1,00

Ktlx của xã cần tính =0,95+((1,0-0,95)/(5.000-3.000))x(diện tích của xã cần tính -3.000)

> 5.000 - 20.000

1,01 - 1,15

Ktlx của xã cần tính =1,01+((1,15- 1,01)/(20.000-5.000))x(diện tích của xã cần tính -5.000)

> 20.000 - 50.000

1,16 - 1,25

Ktlx của xã cần tính =1,16+((1,25- 1,16)/(50.000-20.000))x(diện tích của xã cần tính -20.000)

> 50.000 - 150.000

1,26 - 1,35

Ktlx của xã cần tính =1,26+((1,35-1,26)/(150.000-50.000))x(diện tích của xã cần tính -50.000)

6. Sửa đổi Bảng 15 hệ số tỷ lệ bản đồ cấp huyện (Ktlh) và Bảng 16 hệ số số lượng đơn vị cấp xã trực thuộc huyện (Ksx) ở nội dung ghi chú cuối Bảng 14 quy định tại Khoản 2 Mục II Chương II Phần II như sau:

Bảng hệ số tỷ lệ bản đồ cấp huyện (Ktlh):

Bảng 15

STT

Tỷ lệ bản đồ

Diện tích tự nhiên (ha)

Ktlh

Hệ số (Ktlh) cụ thể được xác định bằng công thức tính nội suy

1

1/5000

≤ 2.000

1,00

Hệ số Ktlh của huyện cần tính =1,0

> 2.000 - 3.000

1,01 - 1,15

Ktlh của huyện cần tính =1,01+((1,15- 1,01)/(3.000-2.000))x(diện tích của huyện cần tính -2.000)

2

1/10000

> 3.000 - 7.000

0,95 - 1,00

Ktlh của huyện cần tính =0,95+((1,0- 0,95)/(7.000-3.000))x(diện tích của huyện cần tính -3.000)

> 7.000 - 10.000

1,01 - 1,15

Ktlh của huyện cần tính =1,01+((1,15- 1,01)/(10.000-7.000))x(diện tích của huyện cần tính -7.000)

> 10.000 - 12.000

1,16 - 1,25

Ktlh của huyện cần tính =1,16+((1,25- 1,16)/(12.000-10.000))x(diện tích của xã cần tính -10.000)

3

1/25000

> 12.000 - 20.000

0,95 - 1,00

Ktlh của huyện cần tính =0,95+((1,0- 0,95)/(20.000-12.000))x(diện tích của xã cần tính -12.000)

> 20.000 - 50.000

1,01 - 1,15

Ktlh của huyện cần tính = 1,01+((1,15- 1,01)/(50.000-20.000))x(diện tích của xã cần tính -20.000)

> 50.000 - 100.000

1,16 - 1,25

Ktlh của huyện cần tính =1,16+((1,25- 1,16)/(100.000-50.000))x(diện tích của xã cần tính -50.000)

> 100.000 - 350.000

1,26 - 1,35

Ktlh của huyện cần tính =1,26+((1,35- 1,26)/(350.000-100.000))x(diện tích của xã cần tính -100.000)

Bảng hệ số số lượng đơn vị cấp xã trực thuộc huyện (Ksx):

Bảng 16

STT

Số lượng đơn vị cấp xã trực thuộc huyện

Ksx

Hệ số (Ksx) cụ thể được xác định bằng công thức tính nội suy

1

15

1,00

Ksx của huyện cần tính =1,0;

Trường hợp số xã của huyện nhỏ hơn 15 xã thì tính công thức =1+(0,04x(Số xã của huyện cần tính -15))

2

16 - 20

1,01 - 1,06

Ksx của huyện cần tính = 1,01 +((1,06-1,01)/(20- 16))x(Số xã của huyện cần tính -16)

3

21 - 30

1,07 - 1,11

Ksx của huyện cần tính =1,07+((1,1-1,07)/(30- 21))x(Số xã của huyện cần tính -21)

4

31 - 40

1,12 - 1,15

Ksx của huyện cần tính =1,12+((1,15-1,12)/(40-31))x(Số xã của huyện cần tính -31)

5

41 - 50

1,16 - 1,18

Ksx của huyện cần tính =1,16+((1,18-1,16)/(50- 41))x(Số xã của huyện cần tính -41)

7. Sửa đổi Bảng 21 hệ số theo tỷ lệ bản đồ cấp tỉnh (Ktlt) và Bảng 22 hệ số số lượng đơn vị cấp huyện trực thuộc tỉnh (Ksh) ở nội dung ghi chú cuối Bảng 20 quy định tại Khoản 2 Mục III Chương II Phần II như sau:

Bảng hệ số theo tỷ lệ bản đồ cấp tỉnh (Ktlt):

Bảng 21

STT

Tỷ lệ bản đồ

Diện tích tự nhiên (ha)

Ktlt

Hệ số (Ktlt) cụ thể được xác định bằng công thức tính nội suy

1

1/25000

≤ 50.000

1,00

Hệ số Ktlt của tỉnh cần tính =1,0

> 50.000 - 100.000

1,01 - 1,15

Ktlt của tỉnh cần tính =1,01+((1,15- 1,01)/(100.000-50.000))x(diện tích của tỉnh cần tính -50.000)

2

1/50000

> 100.000 - 200.000

0,95 - 1,00

Ktlt của tỉnh cần tính =0,95+((1,0- 0,95)/(200.000-100.000))x(diện tích của tỉnh cần tính -100.000)

> 200.000 - 250.000

1,01 - 1,10

Ktlt của tỉnh cần tính = 1,01+((1,1- 1,01)/(250.000-200.000))x(diện tích của tỉnh cần tính -200.000)

> 250.000 - 350.000

1,11 - 1,25

Ktlt của tỉnh cần tính =1,11+((1,25-1,11)/(350.000-250.000))x(diện tích của tỉnh cần tính -250.000)

3

1/100000

> 350.000 - 500.000

0,95 - 1,00

Ktlt của tỉnh cần tính =0,95+((1,0- 0,95)/(500.000-350.000))x(diện tích của tỉnh cần tính -350.000)

> 500.000 - 800.000

1,01 - 1,15

Ktlt của tỉnh cần tính =1,01+((1,15- 1,01)/(800.000-500.000))x(diện tích của tỉnh cần tính -500.000)

> 800.000 - 1.200.000

1,16 - 1,25

Ktlt của tỉnh cần tính =1,16+((1,25- 1,16)/(1.200.000-800.000))x(diện tích của tỉnh cần tính -800.000)

> 1.200.000 - 1.600.000

1,26 - 1,35

Ktlt của tỉnh cần tính =1,26+((1,35- 1,26)/(1.600.000-1.200.000))x(diện tích của tỉnh cần tính -1.200.000)

Bảng hệ số số lượng đơn vị cấp huyện trực thuộc tỉnh (Ksh):

Bảng 22

STT

Số lượng đơn vị cấp huyện trực thuộc tỉnh

Ksh

Hệ số (Ksh) cụ thể được xác định bằng công thức tính nội suy

1

10

1,00

Ksh của tỉnh cần tính =1,0; Trường hợp số huyện của tỉnh nhỏ hơn 10 huyện thì tính công thức = 1+(0,04x(Số huyện của tỉnh cần tính -10))

2

11 - 15

1,01 - 1,06

Ksh của tỉnh cần tính =1,01+((1,06-1,01)/(15- 11))x(Số lượng huyện của tỉnh cần tính -11)

3

16 - 20

1,07 - 1,11

Ksh của tỉnh cần tính =1,07+((1,11-1,07)/(20- 16))x(Số lượng huyện của tỉnh cần tính -16)

4

21 - 30

1,12 - 1,15

Ksh của tỉnh cần tính =1,12+((1,15-1,12)/(30- 21))x(Số lượng huyện của tỉnh cần tính -21)

5

31 - 50

1,16 - 1,18

Ksh của tỉnh cần tính =1,16+((1,18-1,16)/(50- 31))x(Số lượng huyện của tỉnh cần tính -31)

8. Sửa đổi cụm từ “kiểm tra kết quả TKĐĐ” tại các điểm: Điểm 1.2 Khoản 1 Điểm 2.1 Khoản 2 của Mục II Chương I Phần II; Điểm 1.2 Khoản 1 và Điểm 2.1 Khoản 2 của Mục III Chương I Phần II; Điểm 1.2 Khoản 1 và Điểm 2.1 Khoản 2 của Mục IV Chương I Phần II thành cụm từ “kiểm đếm hồ sơ kết quả TKĐĐ”.

9. Sửa đổi cụm từ “kiểm tra thẩm định kết quả kiểm kê đất đai” tại các điểm: Điểm 1.2 Khoản 1 và Điểm 2.2 Khoản 2 của Mục II Chương II Phần II; Điểm 1.2 Khoản 1 và Điểm 2.2 Khoản 2 của Mục III Chương II Phần II; Điểm 1.2 Khoản 1 và Điểm 2.2 Khoản 2 của Mục IV Chương II Phần II thành cụm từ “kiểm đếm hồ sơ kết quả kiểm kê đất đai".

10. Sửa đổi, bổ sung nội dung ghi chú cuối Bảng 45 Điểm 2.3 Khoản 2 Mục I Chương II Phần III như sau:

Ghi chú: Định mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho xã trung bình (xã đồng bằng có diện tích bằng 1.000 ha); khi tính mức cho từng xã cụ thể thì tính tương ứng theo công thức tính ở phần định mức lao động công nghệ “Điều tra, khoanh vẽ, lập bản đồ kết quả điều tra kiểm kê” của mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, được điều chỉnh hệ số quy mô diện tích cấp xã (Kdtx) quy định tại Bảng 2 và hệ số điều chỉnh khu vực (Kkv) quy định tại Bảng 3 của Khoản 2 Mục I Chương I.

11. Sửa đổi, bổ sung nội dung ghi chú cuối Bảng 48 Điểm 3.3 Khoản 3 Mục I Chương II Phần III như sau:

Ghi chú: Định mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho xã trung bình (lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở tỷ lệ 1/1000 tương ứng với quy mô diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 100 ha; tỷ lệ 1/2000 tương ứng với quy mô diện tích bằng 300 ha; tỷ lệ 1/5000 tương ứng với quy mô diện tích bằng 1.000 ha; tỷ lệ 1/10000 tương ứng với quy mô diện tích bằng 5.000 ha); khi tính mức cụ thể cho từng xã thì tính tương ứng theo công thức tính ở phần định mức lao động công nghệ “Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất” của mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, được điều chỉnh hệ số tỷ lệ bản đồ cấp xã (Ktlx) quy định tại Bảng 10 Khoản 2 Mục I Chương II Phần II.

12. Sửa đổi, bổ sung nội dung ghi chú cuối Bảng 57 Điểm 2.3 Khoản 2 Mục II Chương II Phần III như sau:

"Ghi chú: Định mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho huyện trung bình có 15 đơn vị hành chính cấp xã; khi tính mức cho từng huyện cụ thể thì tính tương ứng theo công thức tính ở phần định mức lao động công nghệ “Tiếp nhận, kiểm đếm hồ sơ kết quả kiểm kê đất đai; tổng hợp số liệu kiểm kê diện tích đất đai; phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất” của Mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện, thực hiện điều chỉnh theo công thức: MH = Mtbh x [1 + 0,04 x (Kslx - 15)].

13. Sửa đổi, bổ sung nội dung ghi chú cuối Bảng 60 Điểm 3.3 Khoản 3 Mục II Chương II Phần III như sau:

"Ghi chú: Định mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho huyện trung bình có 15 đơn vị hành chính cấp xã (lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở tỷ lệ 1/5000 với quy mô diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 2.000 ha; tỷ lệ 1/10000 với quy mô diện tích bằng 7.000 ha; tỷ lệ 1/25000 với quy mô diện tích bằng 20.000 ha); khi tính mức cho từng huyện cụ thể thì tính tương ứng theo công thức tính ở phần định mức lao động công nghệ “Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện” của Mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện, được điều chỉnh hệ số hệ số tỷ lệ bản đồ cấp huyện (Ktlh) Bảng 15 và hệ số số lượng đơn vị cấp xã trực thuộc huyện (Ksx) Bảng 16 Khoản 2 Mục II Chương II Phần II.

14. Sửa đổi mức hao phí thiết bị đối với danh mục thiết bị “Máy vi tính” tại cột “Định mức” của Bảng 65 Điểm 1.2 Khoản 1 Mục III Chương II Phần III từ “0,00” thành “0,01”.

15. Sửa đổi, bổ sung nội dung ghi chú cuối Bảng 69 Điểm 2.3 Khoản 2 Mục III Chương II Phần III như sau:

"Ghi chú: Định mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho tỉnh trung bình có 10 đơn vị hành chính cấp huyện; khi tính mức cụ thể cho từng tỉnh thì tính tương ứng theo công thức tính ở phần định mức lao động công nghệ “Tiếp nhận, kiểm đếm kết quả kiểm kê đất đai của cấp huyện; tổng hợp số liệu kiểm kê diện tích đất đai; phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất” của Mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh, thực hiện điều chỉnh theo công thức: MT = Mtbt x [1 + 0,04 x (Kslh - 10)].

16. Sửa đổi nội dung ghi chú cuối Bảng 72 Khoản 3 Mục III Chương II Phần III như sau:

"Ghi chú: Định mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho tỉnh trung bình có 10 đơn vị hành chính cấp huyện (tỷ lệ 1/25000 với quy mô diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 50.000 ha; tỷ lệ 1/50000 với quy mô diện tích bằng 200.000 ha; tỷ lệ 1/100000 với quy mô diện tích bằng 500.000 ha); khi tính mức cụ thể cho từng tỉnh thì tính tương ứng theo công thức tính ở phần định mức lao động công nghệ “Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh” của Mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh, được điều chỉnh hệ số theo tỷ lệ bản đồ cấp tỉnh (Ktlt) Bảng 21 và hệ số số lượng đơn vị cấp huyện trực thuộc tỉnh (Ksh) Bảng 22 Khoản 2 Mục III Chương II Phần II.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2015.

2. Thông tư này thay thế các Thông tư sau đây:

a) Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

b) Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

c) Thông tư số 09/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển.

Điều 25. Xử lý chuyển tiếp một số trường hợp liên quan đến giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Đối với tổ chức kinh tế đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để làm nghĩa trang, nghĩa địa theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì được tiếp tục sử dụng đất mà không phải chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.

2. Trường hợp nhà đầu tư đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đã chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà đã lựa chọn hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải chuyển sang thuê đất. Khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn thì phải chuyển sang thuê đất.

3. Trường hợp tổ chức kinh tế được tiếp tục sử dụng đất theo quy định tại Khoản 4 Điều 60 của Luật Đất đai năm 2013 thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện chỉnh lý thời hạn sử dụng đất vào hồ sơ địa chính theo thời hạn còn lại của dự án đã được phê duyệt.

Điều 26. Trách nhiệm thực hiện

1. Tổng cục Quản lý đất đai chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện Thông tư này.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Thông tư này ở địa phương và rà soát, bãi bỏ các quy định của địa phương trái với quy định của Thông tư này.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Thông tư này ở địa phương.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBTU Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Các Sở Tài nguyên và Môi Trường;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu VT, Vụ PC, Vụ KH, TCQLĐĐ (CSPC)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

THE MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

No. 02/2015/TT-BTNMT

Hanoi, January 27, 2015

 

CIRCULAR

DETAILING A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT’S DECREE No. 43/2014/NĐ-CP AND DECREE No. 44/2014/NĐ-CP DATED MAY 15, 2014

Pursuant to the Law on Land dated November 29, 2013;

Pursuant to the Government’s Decree No. 43/2014/NĐ-CP dated May 15, 2014 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Land;

Pursuant to the Government’s Decree No. 44/2014/NĐ-CP dated May 15, 2014 regulating land price;

Pursuant to the Government’s Decree No. 21/2013/NĐ-CP dated March 04, 2013 defining functions, duties, authority and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment;

At the request of Director General of General Department of Land Management, Director General of the Department of Planning and Director General of the Department of Justice;

The Minister of Natural Resources and Environment promulgates the Circular detailing a number of articles of the Government’s Decree No. 43/2014/NĐ-CP and Decree No.44/2014/NĐ-CP dated May 15, 2014.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Governing scope

Article 2. Regulated entities

1. State management agencies, regulatory agencies for natural resources and environment at all levels, land registration offices, cadastral officers in communes, wards and towns.

2. Land users, persons having land allocated by the state, owners of land-linked properties and other relevant organizations, individuals.

Chapter II

MANAGEMENT AND USE OF RIPARIAN ALLUVIAL LAND, COASTAL ALLUVIAL LAND AND COASTAL LAND WITH WATER SURFACE

Article 3. Formulation and adjustment to land use planning, plans for riparian alluvial land, coastal alluvial land and coastal land with water surface

1. For localities with land use planning, plans not representing use of riparian alluvial land, coastal alluvial land and coastal land with water surface, People’s committees of central-affiliated provinces and cities (hereinafter referred to as People’s committees of provinces), People’s committees of provincial-affiliated districts, communes and cities (hereinafter referred to as People’s committees of districts) shall be responsible for running the check to make amendments and supplements to land use planning, plans.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Allocation, leasing of riparian alluvial land, coastal alluvial land and coastal land with water surface

1. Riparian alluvial land, coastal alluvial land that are not yet used shall be allocated or leased out by People’s committees of competent authorities; coastal land with water surface that is not yet used shall be leased out by People’s committees of competent authorities and the regime of land use shall be applied in conformity with land use purpose as prescribed in the Law on Land.

2. Leasing of coastal land with water surface is instructed in Article 52 and Article 58 of the Law on Land, Articles 13, 14 of the Government's Decree No. 43/2014/NĐ-CP dated May 15, 2014 detailing the implementation of the Law on Land (hereinafter referred to as the Decree No. 43/2014/NĐ-CP.

3. People's committees of competent authorities shall decide to lease or expropriate coastal land with water surface as prescribed in Article 59 of the Law on Land.

Article 5. Lease term of riparian alluvial land, coastal alluvial land and coastal land with water surface

1. Lease term of riparian alluvial land, coastal alluvial land and coastal land with water surface shall be decided by competent state agencies based on the lesee’s demand for land use represented in the investment project, application form for land lease but ensure conformity with progress of socio-economic development planning, plans; local land use planning, plans, and relevant sector planning (if any) approved by competent state agencies.

2. Lease term as prescribed in Clause 1 of this Article shall not exceed 50 years. For projects of large capital with low ROI (return on investment), projects implemented on the administrative division facing socio-economic difficulties and requiring longer lease, lease term shall not exceed 70 years.

3. When lease term expires, any land user who needs extension of land use shall be put into consideration by the state but not exceed the lease term as prescribed in Clause 2 of this Article.

Article 6. Riparian alluvial land, coastal alluvial land and coastal land with water surface already used for agricultural purpose before July 01, 2014

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

When lease term expires, any land user who needs extension of land use shall be considered for allocation of land without payment of land levy.

2. Households or individuals that are currently using riparian alluvial land, coastal alluvial land and coastal land with water surface for agricultural purpose other than the cases as prescribed in Clause 1 of this Article must perform the following provisions:

To be permitted continued use of riparian alluvial land, coastal alluvial land and coastal land with water surface for the rest of land allocation term in case of allocation of land by the state;

When the land allocation term expires, any land user who needs extension of land use that conforms to land use planning, plans approved by competent state agencies shall be considered for continued lease;

b) To be permitted continued use of land for the rest of land use term in case riparian alluvial land, coastal alluvial land and coastal land with water surface originate from transfer, gift, or inheritance of land use right from the land of the state’s origin; to switch into lease of land since July 01, 2014 for the area beyond the limit of allocation of agricultural land.

3. Vietnamese organizations, households or individuals living abroad, foreign-invested enterprises that are leased riparian alluvial land, coastal alluvial land and coastal land with water surface by the state shall perform the following provisions:

To be permitted continued use of land for the remaining land lease term;

b) When the land lease term expires, any land user who needs extension of land use that conforms to land use planning, plans approved by competent state agencies and does not violate the Law on Land shall be considered for continued lease;

4. Organizations, households or individuals that are using riparian alluvial land, coastal alluvial land and coastal land with water surface originating from reclamation themselves without allocation or lease by the state must fulfill procedures for submission to competent state agencies for consideration for land lease.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Formulation, making updates and adjustments to cadastral documentation of coastal land with water surface is instructed in the Ministry of Natural Resources and Environment’s Circular No. 24/2014/TT-BTNMT dated May 19, 2014 regulating cadastral documentation (hereinafter referred to as the Circular No. 24/2014/TT-BTNMT). Land registration office shall be responsible for formulating cadastral documentation of coastal land with water surface.

Chapter III

USE OF LAND IN CASE OF DIVISION, SEPARATION, MERGER, CONSOLIDATION AND CONVERSION OF AN ENTERPRISE

Article 8. Use of land in case of conversion of an enterprise

In case of conversion from limited liability companies into joint-stock company or vice versa; conversion from single member limited companies into limited liability companies from two members and over or vice versa, use of land shall be prescribed as follows:

1. Conversion of an enterprise without change of land use purpose:

a) In case a company in advance to conversion was allocated land without payment of land levy, or leased land with land rents paid once for the entire lease, allocated land with payment of land levy, received transfer of land use right with land levy, land rents already paid, amount of money paid for the transfer of land use right originating from state budget, the Service of Natural Resources and Environment shall make the submission to People’s committees of provinces for decision on allocation of land, leasing of land to the company after conversion according to the Law on Land.

Land price as foundations for collection of land levy, land rents shall be the land price decided by People’s committees of provinces at the time of allocation of land, leasing of land to the company after conversion;

b) In case a company in advance to conversion was leased land (by the state) with annual payment of land rents, or allocated land with payment of land levy, leased land with land rents paid once for the entire lease, received transfer of land use right with land levy, land rents already paid, with amount of money paid for the transfer of land use right not originating from state budget, such company after conversion shall be responsible for registering changes of land, land-linked properties according to the procedures prescribed in Article 85 of the Decree No. 43/2014/NĐ-CP; re-signing a land lease contract with the Service of Natural Resources and Environment in case of land lease without re-issuance of the decision on land lease.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. In case conversion of an enterprise takes place simultaneously with conversion of land use purpose, execute conversion of land use purpose as prescribed simultaneously with procedures for allocation of land, leasing of land, or procedures for registration of change of land, land-linked properties as prescribed in Clause 1 of this Article.

For conversion of land use purpose that requires permission of competent state agencies, the land price for calculation of land levy, land rents shall be the land price decided by People’s committees of provinces at the time the decision on conversion of land use purpose is issued by competent state agencies;

Article 9. Use of land in case of division, separation of an enterprise

In case an enterprise using land carries out division, separation according to the Law on Enterprises, use of land is instructed as follows:

1. Decision on division, separation of an enterprise must specify individual enterprises entitled to use the land, rights and obligations of individual enterprises for the use of land after division, separation;

In case division of land use rights among enterprises after division, separation results in division, separation of the land parcel, such division, separation must accord with land use planning, plans; detailed urban construction planning; rural residential area planning; new rural planning.

2. Division, separation of enterprises involving division of land use rights among enterprises without change of land use purpose shall be handled as follows:

a) In case a to-be-divided, separated company was allocated land (by the state) without payment of land levy, or leased land with land rents paid once for the entire lease, allocated land with payment of land levy, received transfer of land use right with land levy, land rents already paid, amount of money paid for transfer of land use right originating from state budget, the Service of Natural Resources and Environment shall make submission to People’s committees of provinces for decision on recovery of the land from the divided, separated companies for allocation, leasing of land to companies after division, separation according to the Law on Land.

Land price for calculation of land levy, land rents shall be the land price decided by People’s committees of provinces at the time of allocation of land, leasing of land to companies after division, separation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Land price for calculation of land rents to be paid annually by companies after division, separation shall the land price determined for calculation of land rents for divided, separated companies if the time of division, separation falls within a five-year cycle with land rents being unchanged and shall be re-determined according to the Government’s Decree No. 46/2014/NĐ-CP dated May 15, 2014 after the end of such five-year cycle.

3. In case division, separation of an enterprise takes place simultaneously with conversion of land use purpose, execute conversion of land use purpose as prescribed simultaneously with procedures for recovery, allocation and leasing of land, registration for changes of land, land-linked properties as prescribed in Clause 2 of this Article.

For conversion of land use purpose that requires permission of competent state agencies, the land price for calculation of land levy, land rents shall be the land price decided by People’s committees of provinces at the time the decision on conversion of land use purpose is issued by competent state agencies;

Article 10. Use of land in case of consolidation, merger of an enterprise

1. In case a consolidated or merged company was allocated land without payment of land levy, or leased land with land rents paid once for the entire lease, allocated land with payment of land levy, received transfer of land use right with land levy, land rents already paid, amount of money paid for transfer of land use right originating from state budget, the Service of Natural Resources and Environment shall make the submission to People’s committees of provinces for decision on recovery of land from consolidated or merged company for allocation or leasing of land to consolidated or merging companies.

Land price for calculation of land levy, land rents shall be the land price decided by People’s committees of provinces at the time of allocation of land, leasing of land;

2. In case a consolidating or merged company was leased land (by the state) with land rents paid annually, or allocated land with payment of land levy, leased land with land rents paid once for the entire lease, received transfer of land use right with land levy, land rents already paid, amount of money paid for the transfer of land use right not originating from state budget, the consolidated or merging companies shall be responsible for registering changes of land, land-linked properties according to the procedures prescribed in Article 85 of the Decree No. 43/2014/NĐ-CP; re-signing a land lease contract with the Service of Natural Resources and Environment in case of land lease without re-issuance of the decision on land lease.

Land price for calculation of land rents to be paid annually by consolidated or merging companies shall be the land price determined for calculation of land rents for consolidating or merged companies if the time of consolidation or merging falls within a five-year cycle with land rents being unchanged and shall be re-determined according to the Government’s Decree No. 46/2014/NĐ-CP dated May 15, 2014 after the end of such five-year cycle.

3. In case consolidation or merging of an enterprise takes place simultaneously with conversion of land use purpose, execute conversion of land use purpose as prescribed simultaneously with procedures for recovery, allocation and leasing of land, registration for changes of land, land-linked properties as prescribed in Clauses 1, 2 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter IV

REGULATIONS ON HANDLING OF CASES CONCERNING ALLOCATION, LEASING OF LAND, CONVERSION OF LAND USE PURPOSE, LAND REGISTRATION, ISSUANCE OF CERTIFICATES OF LAND USE RIGHTS, OWNERSHIP OF HOUSES AND LAND-LINKED PROPERTIES, CADASTRAL MAPS, STATISTICAL REPORTS, LAND INVENTORY AND MAPS OF CURRENT LAND USE AND LAND PRICE

Article 11. Registration for conversion of land use purpose

1. Cases of conversion of land use purpose without application for permission of competent state agencies but registration for changes include:

a) Convert annual crop land into construction of facilities for breeding livestock, poultry, and other animals permitted by the law;

b) Convert inhabited land into non-agricultural land (not inhabited land);

2. Land users that need conversion of land use purpose must submit one set of documentation including:

a) Registration form for changes of land, land-linked properties according to Form No. 09/ĐK enclosed with the Circular No. 24/2014/TT-BTNMT;

b) Land use right certificate; Certificate of rights to land use, ownership of land, land-linked properties; Certificates of ownership of houses, rights to inhabited land use (hereinafter referred to as the certificates).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Land users submit documentation to the document receiving place as prescribed in Clauses 2, 3, 4, 5 of Article 60 of the Decree No. 43/2014/NĐ-CP;

b) Land registration office shall be responsible for conducting examination of documentation, field survey if necessary; giving confirmations on the registration form; giving confirmations of land use purpose on the certificates; making adjustments and updates on changes to cadastral documentation, land database (if any); handing the certificates to applicants or to People’s Committees of communes in case documentation is submitted to authorities at commune-level.

Article 12. Time for re-issuance of the certificates

In case re-issuance of Certificate of rights to land use, ownership of land and land-linked properties, land use right certificates, Certificates of ownership of houses and inhabited land use rights, certificates of ownership of construction works requires measurement and re-determination of area, size of land parcel, the time to fulfill procedures for re-issuance of the certificates shall be stipulated by People’s committees of provinces but shall not exceed total time for fulfilling procedures for re-issuance of the certificates and registration for changes as prescribed in Points i and p, Clause 2, Article 61 of the Decree No. 43/2014/NĐ-CP.

Article 13. Sequence, procedures for transferring value of land use rights as prescribed in Point b, Clause 1, Article 169 of the Law on Land and Article 39 of the Decree No. 43/2014/NĐ-CP

1. Land users must submit one set of documentation for the exercise of land users’ rights

In case of transferring value of land use right for part of a land parcel, the land registration office is requested to conduct measurement and partition the area of land that requires the exercise of land users’ rights before submission of documentation for the exercise of land users’ rights.

2. The land registration office shall be responsible for examining documentation and carrying out the following tasks if conditions for transfer of land use right value are satisfied:

a) Send cadastral information to tax agencies to determine financial obligations with respect to cases that require the exercise of financial obligations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In case of issuance of Certificate of land use right, ownership of land and land-linked properties, formulate documentation submitted to competent agencies for issuance of the certificates to land users;

c) Make adjustments and updates on changes to cadastral documentation, land database and handing the certificates to land users;

3. Documentation for procedures as prescribed in Clause 1 of this Article includes

a) Deeds of transfer of investment capital as value of land use right according to the law provisions;

b) Cadastral measurements of land parcel in case of transfer of land use right value for a land parcel;

c) Original copy of issued certificates;

Article 14. Additional regulations on submission of documentation, procedures for land registration, issuance of certificates of rights to land use, ownership of houses and land-linked properties

1. Documentation to be submitted for registration for changes of land, land-linked properties with respect to households that transfer land use rights to private enterprises includes:

a) Registration form for changes of land, land-linked properties according to Form No. 09/ĐK enclosed with the Circular No. 24/2014/TT-BTNMT;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Written agreement (authenticated or certified as true copy) made by members of the households as land owners on transferring land use right of households to enterprises according to the law provisions.

2. Documentation to be submitted for application for re-issuance of the certificates to residential community in case of loss is instructed in the same way as re-issuance of the certificates to households and individuals in case of loss as prescribed in Clause 2, Article 10 of the Circular No. 24/2014/TT-BTNMT.

3. In case of division, separation, consolidation, merger and conversion of an enterprise, persons who are responsible for submitting registration documentation for changes of land, land-linked properties shall be the persons who use the land after division, separation, consolidation, and merger.

4. For land use rights registered with the land use right registration office before July 01, 2014, effective date of the registration shall be the earliest recorded date shown in a receipt of eligible documentation, or in cadastral books or land change monitoring books.

5. Any person who has his/her name on the certificates or is authorized as prescribed in Clause 1, Article of the Decree No. 43/2014/NĐ-CP shall be permitted to perform signing the contract, written transaction for land use rights, ownership of land-linked properties only if all members of the household using the land agree in writing and such agreement must be authenticated or certified as true copy according to the law provisions.

6. In case the certificates are already printed, written or signed by competent agencies before July 01, 2014 and land users are permitted the debit or exemption from financial obligations as prescribed, the land registration office shall be responsible for representing information about the debit, exemption from financial obligations on the certificates as prescribed in Article 13 of the Ministry of Natural Resources and Environment’s Circular No. 23/2014/TT-BTNMT dated May 19, 2014 (hereinafter referred to as the Circular No. 23/2014/TT-BTNMT).

Article 15. Papers concerning land use rights issued to land users by competent agencies of the former regime

Papers concerning land use rights issued by competent agencies of the former regime to land users as prescribed in Point e, Clause 1, Article 100 of the Law on Land include:

1. Real estate ownership

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The deeds of purchase, offering as gifts, change of houses, inheritance of land-linked houses with confirmations from competent agencies of the former regime.

4. Testament or written agreement on division of inheritance of houses confirmed by the former regime;

5. Housing construction permits or architecture legalizing permits issued by the former regime;

6. Judgement made by the Court of the former regime that came into force;

7. Other papers proving legal existence of houses, land recognized by People’s committees of provinces;

Article 16. Re-issuance for the certificates’ lost page

In case an additional page to the certificate is lost and land users or owners of land-linked properties need re-issuance, the re-issuance is instructed in Article 77 of the Decree No. 43/2014/NĐ-CP; land registration office notes in the first line of the re-issued additional page that “This additional page shall replace the additional page No...(Ordinal number of the lost additional page).

Article 17. Determination of land use term

1. In case a domestic organization that is using the land as prescribed in Clause 2, Article 25 of the Decree No. 43/2014/NĐ-CP without any paper concerning allocation of land, leasing of land, land use rights as prescribed in Article 100 of Law on Land and Article 18 of the Decree No. 43/2014/NĐ-CP, land use term shall be determined according to the provisions set out in Article 26 of the Law on Land and calculated from the date of issuance of the certificates.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 18. Supplements to Point 1.7, section 1, Part I of the Circular No. 83/2007/TT-BTC as follows:

1. Supplements and amendments made to Point b, Clause 1, Article 19 of the Circular No. 23/2014/TT-BTNMT are as follows:

b) In case corrections are made to the issued certificates by competent agencies as prescribed in Article 105 of the Law on Land and Article 37 of the Decree No. 43/2014/NĐ-CP. In case confirmations on supplements of ownership of land-linked properties are made to the issued certificates there are corrections made to the issued certificates by competent agencies as prescribed in Article 37 of the Decree No. 43/2014/NĐ-CP;

2. Supplements and amendments made to Clause 5, Article 24 of the Circular No. 23/2014/TT-BTNMT are as follows:

“5. Issuance of the certificates in case of ultra vires land allocation from July 01, 2004 to before July 01, 2014 as prescribed in Article 23 of the Decree No. 43/2014/NĐ-CP is handled as follows:

Clarify and demand accountability of those who are involved in ultra vires land allocation as prescribed;

b) Carry out considerations and make decision on each specific case and issue the certificates to only those who have used the land in a stable way without dispute, in conformity with land use planning, detailed urban construction planning, rural residential planning, or new rural construction planning approved by competent state agencies and must perform financial obligations according to the law provisions; in case of allocation of land for housing, issue the certificates to only households and individuals that have no inhabited land or house in the administrative division for occupation.”

Article 19. Supplementing and amending provisions set out in Circular No. 24/2014/TT-BTNMT

Supplements and amendments made to the Circular No. 24/2014/TT-BTNMT are as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“6. Documentation of registration for changes of land use, land-linked properties resulting from changes of information about persons who are issued the certificates (change of name or legal papers, records, address...); reduction of land area due to natural landslide, changes resulting from re-determination of inhabited land within a land parcel with garden, pond and houses thereon; changes regarding restriction of land use right; financial obligations, and changes of land-linked properties in comparison with registration information for issuance of the certificates including:"

2. Supplements made to Clauses 5 and 6, Article 11 of the Circular No. 24/2014/TT-BTNMT are as follows:

“5. In case the land registration office is equipped with a scanner, submission of registration documentation for issuance of Certificate of rights to use land, ownership of land and properties on land is instructed as follows:

a) Persons who perform registration procedures for first issuance of the certificates should present original papers of land use right, ownership of land-linked properties as prescribed in Article 100 of the Law on Land, and Articles 18, 31, 32, 33, 34 of the Decree No. 43/2014/NĐ-CP (if any) for scanning in the land registration office.

Expenses for scanning such papers shall be paid by persons performing registration procedures for issuance of the certificates according to the limit decided by People’s committees of provinces after approval of People’s Council of the same level;

b) The land registration office shall affix a seal “Certificates Issued” onto original papers of land use right, ownership of land-linked properties and return to applicants upon issuance of the certificates.

In case papers of land use right, ownership of land-linked properties remain valid for issuance of the certificates (e.g. papers of inheritance for multiple people with some of them granted the certificates and some still not granted), the land registration office must affix the seal “Certificates issued to ....(name of land user, owner of land-linked properties)’ for every issuance of certificates; When papers of land use right, ownership of land-linked properties are no longer valid for issuance of the certificates (certificates have been already granted to all land users, owners of land-linked properties who inherit land use rights represented on such papers), the land registration office shall affix the seal "Certificates Issued”.

6. As of January 01, 2016, submission of registration documentation for issuance of Certificate of rights to use land, ownership of houses and land-linked properties shall be instructed in conformity with the manner as prescribed in Clause 5 of this Article”.

3. Phrases “Applicant” and “Recipient of Result” shall be replaced with “Recipient of Documentation” and “Respondent” respectively at signature part of Copy 2, Form 02/ĐK under Appendix 01 enclosed with the Circular No. 24/2014/TT-BTNMT.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Supplements and amendments made to a number of articles of the Circular No. 25/2014/TT-BTNMT regarding cadastral map are as follows:

1. Phrase “Area with Mt ≤ 1” as prescribed in Point 1.5, Clause 1, Article 6 is replaced with "Area with Mt < 5”.

2. Amendments made to Clause 2, Article 20 as follows:

“2. Information contained in land inventory records includes ordinal number of cadastral map, cadastral drawing; ordinal number of land parcel; land occupations without constituting a land parcel; name of entities using and managing land; codes of entities using and managing land; land area; land type (including type of land by status or by legal documents about land use right).

3. Amendments made to Point 7.1, Clause 7, Article 22 as follows:

“7.1. Cadastral drawings (of land parcel) used by land registration office, branch of land registration office, or land use right registration office (hereinafter referred to as the land registration office) for registration for issuance of the certificates must bear signatures of persons conducting measurement, investigation and signature of approval of director of the land registration office in the position according to Form as prescribed in Point 4, Section III, Appendix 01 enclosed herewith."

4. Amendments made to Point d, Clause 3.2, Section I of Appendix 01 as follows:

“d) Represented as red, color code = 3, Red =22.5, Green =0, Blue=0 for boundaries of land parcel under planning.”

5. Phrase “Coordinates and length of land parcel side” at Section 12 of the Appendix 12 is replaced with “Length of land parcel side”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Supplements and amendments made to a number of articles of the Circular No. 28/2014/TT-BTNMT dated June 02, 2014 regulating statistical reports, inventory of land and formulation of land use status map as follows:

1. Amendments and supplements made to Point c, Clause 2, Article 19 as follows:

“c) Boundaries of zoned land as delineated on the map of investigation and inventory must describe exactly the status determined during delineation, no summarization or generalization to ensure most accurate representation of positions and area of the land according to results of field survey.

Zoned land as delineated on the map of investigation and inventory must describe such elements as ordinal number of zoned land; codes of land types; codes of entities using or managing land in the following manners:

Codes of land types

Ordinal number of zoned land

Codes of entities using or managing land

Area of zoned land

* In case land zoning has primary and secondary purposes, the former must be represented first and the latter represented in brackets:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ordinal number of zoned land

Codes of entities using or managing land

Area of zoned land

* In case land zoning has multiple use purposes with area for each specific purpose being determined:

Codes of land type 1 (area of land type 1); Codes of land type 2 (area of land type 2)

Ordinal number of zoned land

Codes of entities using or managing land

Area of zoned land

Codes of land types, types of entities using and managing land as prescribed in Appendix 04 enclosed herewith;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Amendments made to Point d, Clause 4, Article 23 as follows:

“d) Time for submitting statistical reports, inventory of land for national defense and security to People’s committees of provinces is the same as the time for sending statistical reports, inventory of land to People’s Committees of communes as prescribed in Point a, Clause 2, Article 5 and Point a, Clause 2, Article 6 hereof;”

3. Amendments made to Clause 3, Article 24 as follows:

“3. Results of inspection as prescribed in Points b, c, d and dd, Clause 2 of this Article must be made into a report as prescribed in Clause 1 of this Article.”

4. Amendments made to Point c, Clause 2, Article 25 as follows:

“c) The land registration office or provincial land use right registration office (for administrative divisions where the land registration office is not yet established) shall inspect results (commune level) before receiving”.

5. Amendments made to Clause 3, Article 25 as follows:

“3. Results of inspection, examination and verification as prescribed in Points b, c, d and dd, Clause 2 of this Article must be made into a report as prescribed in Clause 1 of this Article.”

6. Amendments made to Point 1.1.1, Appendix 01 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Amendments made to Point 1.1.2, Appendix 01 as follows:

“Perennial land means the land used for growing perennial plants.

Kinds of perennial plants include:

- Perennial industrial plants are the perennial plants that yield products other than wood and used as raw materials for industrial production or usable only if processed such as tea, coffee, rubber, pepper, cashew, cocoa, coconuts...;

- Perennial fruit trees are the perennial plants that yield products for fresh consumption or in combination with processing (including bananas);

- Mixed garden means a garden where perennial plants and annual plants are grown together without being recognized as inhabited land;

- Other perennial plants other than perennial industrial plants and fruit trees are mainly plants that yield wood, shades, landscape beauty in urban or rural residential areas.

In case perennial land is combined with aquaculture, trading and services, in addition to perennial land use purpose, other purposes such as aquaculture, production and trading (non-agricultural) must be inventoried.”

8. Amendments made to Point 2.1.2, Appendix 01 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Amendments made to Point 2.2.4.1, Appendix 01 as follows:

“Land for construction of head offices for public service units is the land for construction of head office or representative offices of public service units affiliated to regulatory agencies, political organizations, socio-political organizations, socio-political – occupational organizations; head offices of social organizations, socio-professional organizations (except cultural, medical, education and training, sporting, scientific and technological, social service establishments and facilities).”

Article 22. Supplements and amendments made provisions set out in the Circular No. 36/2014/TT-BTNMT

Supplements and amendments made to Clause 1, Article 28 of the Minister of Natural Resources and Environment’s Circular No. 36/2014/TT-BTNMT detailing method of land price determination; formulation, adjustments to land price; determination of specific land price and consultancy on land pricing as follows:

"1. Based on annual draft land-use planning (district level), state-owned enterprises equitization plans, the Service of Natural Resources and Environment shall carry out formulation of plans for determination of specific land prices for the following year and make the submission to People’s committees of provinces along with annual land use plans (commune level); selection of organization performing land price consultancy function to implement plans for determination of specific land prices must be completed before March 31 annually.”

Article 23. Supplementing and amending content of economic and technical norms in statistical reports, inventory of land and mapping of land use status

Supplements and amendments made a number of articles of the economic and technical norms in statistical reports, inventory of land and mapping of land use status enclosed with the Minister of Natural Resources and Environment’s Circular No. 42/2014/TT-BTNMT dated July 29, 2014 are as follows:

1. Phrase “lowland commune with an area from 1,000 ha and under” is replaced with “lowland commune with an area of 1,000 ha” at bottom of Table 1, Clause 2, Section I, Chapter I, Part II; at bottom of Table 8, Point 2.2, Clause 2, Section I, Chapter II, Part II, and at the bottom of Table 30, Clause 3, Section I, Chapter I, Part III.

2. Amendments to Table 2: coefficient of area scale at commune level (Kdtx) as prescribed in Clause 2, Section 1, Chapter I, Part II as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Table 2

No.

Natural area (ha)

Coefficient (Kdtx)

Specific coefficient determined by interpolation formula

1

≤ 100 - 1,000

0.5 - 1.00

Coefficient of the commune to be calculated = 0.5+((1.0-0.5)/(1,000- 100))x(area of the commune to be calculated -100)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

> 1,000 - 2,000

1.01 - 1.10

Coefficient of the commune to be calculated = 1.01+((1.1-1.01)/(2,000- 1,000))x(area of the commune to be calculated -1,000)

3

> 2,000 - 5,000

1.11 - 1.20

Coefficient of commune to be calculated = 1.11+((1.2-1.11)/(5,000- 2,000))x(area of commune to be calculated -2000)

4

> 5,000 - 10,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Coefficient of commune to be calculated = 1.21+((1.3-1.21)/(10,000- 5,000))x(area of the commune to be calculated -5,000)

5

> 10,000 - 150,000

1.31 - 1.40

Coefficient of commune to be calculated = 1.31+((1.4-1.31)/(150,000- 10,000))x(area of the commune to be calculated -10,000)

3. Phrase “district having from 15 commune-level units and under” is replaced with “having 15 commune-level units” at the bottom of Table 4, Clause 2, Section II, Chapter I, Part II; Tables 13 and 14, Clause 2, Section II, Chapter II, Part II and Table 33, Clause 3, Section II, Chapter I, Part III.

4. Phrase “province having from 10 district-level units and under” is replaced with “having 10 district-level units” at the bottom of Table 5, Clause 2, Section III, Chapter I, Part II; at the bottom of Tables 19 and 20, Clause 2, Section III, Chapter II, Part II and at the bottom of Table 36, Clause 3, Section III, Chapter I, Part III.

5. Amendments to Table 10 (Coefficient of commune-level map ratio (Ktlx)) at the bottom of Table 9 prescribed in Clause 2, Section I, Chapter II, Part II as follows:

Table of coefficient of commune-level map ratio (Ktlx):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Map ratio

Natural area (ha)

Ktlx

Specific coefficient (Ktlx) determined by interpolation formula

1

1/1000

≤ 100

1.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

> 100 - 120

1.01 - 1.15

Coefficient Ktlx of commune to be calculated = 1.01+((1.15-1.01)/(120-100))x(area of the commune to be calculated -100)

2

1/2000

> 120 - 300

0.95 - 1.00

Ktlx of commune to be calculated = 0.95+((1.0-0.95)/(300-120))x(area of the commune to be calculated -120)

> 300 - 400

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ktlx of commune to be calculated = 1.01+((1.15-1.01)/(400-300))x(area of the commune to be calculated -300)

> 400 - 500

1.16 - 1.25

Ktlx of commune to be calculated = 1.16+((1.25-1.16)/(500-400))x(area of the commune to be calculated -400)

3

1/5000

> 500 - 1,000

0.95 - 1.00

Ktlx of commune to be calculated = 0.95+((1.0-0.95)/(1,000-500))x(area of the commune to be calculated -500)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.01 - 1.15

Ktlx of commune to be calculated = 1.01+((1.15-1.01)/(2,000-1,000))x(area of the commune to be calculated -1,000)

> 2,000 - 3,000

1.16 - 1.25

Ktlx of commune to be calculated = 1.16+((1.25-1.16)/(3,000-2,000))x(area of the commune to be calculated -2,000)

4

1/10000

> 3,000 - 5,000

0.95 - 1.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

> 5,000 - 20,000

1.01 - 1.15

Ktlx of commune to be calculated = 1.01+((1.15-1.01)/(20,000-5,000))x(area of the commune to be calculated -5,000)

> 20,000 - 50,000

1.16 - 1.25

Ktlx of commune to be calculated = 1.16+((1.25-1.16)/(50,000-20,000))x(area of the commune to be calculated -20,000)

> 50,000 - 150,000

1.26 - 1.35

Ktlx of commune to be calculated = 1.26+((1.35-1.26)/(150,000-50,000))x(area of the commune to be calculated -50,000)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Table of coefficient of district-level map ratio (Ktlh):

Table 15

No.

Map ratio

Natural area (ha)

Ktlh

Specific coefficient (Ktlh) determined by interpolation formula

1

1/5000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.00

Ktlh of district to be calculated = 1.0

> 2,000 - 3,000

1.01 - 1.15

Ktlh of district to be calculated = 1.01+((1.15- 1.01)/(3,000-2,000))x(area of district to be calculated -2,000)

2

1/10000

> 3,000 - 7,000

0.95 - 1.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

> 7,000 - 10,000

1.01 - 1.15

Ktlh of district to be calculated = 1.01+((1.15- 1.01)/(10,000-7,000))x(area of district to be calculated -7,000)

> 10,000 - 12,000

1.16 - 1.25

Ktlh of district to be calculated = 1.16+((1.25- 1.16)/(12,000-10,000))x(area of district to be calculated -10,000)

3

1/25000

> 12,000 - 20,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ktlh of district to be calculated = 0.95+((1.0- 0.95)/(20,000-12,000))x(area of district to be calculated -12,000)

> 20,000 - 50,000

1.01 - 1.15

Ktlh of district to be calculated = 1.01+((1.15- 1.01)/(50,000-20,000))x(area of district to be calculated -20,000)

> 50,000 - 100,000

1.16 - 1.25

Ktlh of district to be calculated = 1.16+((1.25- 1.16)/(100,000-50,000))x(area of district to be calculated -50,000)

> 100,000 - 350,000

1.26 - 1.35

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Table of coefficient of number of commune-level units affiliated to districts (Ksx):

Table 16

No.

Number of commune-level units affiliated to districts

Ksx

Specific coefficient (Ksx) determined by interpolation formula

1

15

1.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In case number of district-affiliated communes is less than 15, use formula = 1+(0.04x(Number of district-affiliated communes to be calculated -15))

2

16 - 20

1.01 - 1.06

Ksxof district-affiliated communes to be calculated = 1.01+((1.06- 1.01)/(20-16))x(area of district-affiliated communes to be calculated -20,000)

3

21 - 30

1.07 - 1.11

Ksxof district-affiliated communes to be calculated = 1.07+((1.1-1.07)/(30- 21))x(area of district-affiliated communes to be calculated -21)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

31 - 40

1.12 - 1.15

Ksxof district to be calculated = 1.12+((1.15-1.12)/(40-31))x(area of district-affiliated communes to be calculated -31)

5

41 - 50

1.16 - 1.18

Ksxof district to be calculated = 1.16+((1.18-1.16)/(50- 41))x(area of district-affiliated communes to be calculated -41)

7. Amendments to Table 21 (Coefficient of province-level map ratio (Ktlt), and Table 22 (Coefficient of number of district-level units affiliated to provinces (Ksh) at the bottom of Table 20 prescribed in Clause 2, Section III, Chapter II, Part II as follows:

Table of coefficient of province-level map ratio (Ktlt):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Map ratio

Natural area (ha)

Ktlt

Specific coefficient (Ktlt) determined by interpolation formula

1

1/25000

≤ 50,000

1.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

> 50,000 - 100,000

1.01 - 1.15

Ktlt of district to be calculated = 1.01+((1.15- 1.01)/(100,000-50,000))x(area of district to be calculated -10,000)

2

1/50000

> 100,000 - 200,000

0.95 - 1.00

Ktlt of district to be calculated = 0.95+((1.0- 0.95)/(200,000-100,000))x(area of district to be calculated -10,000)

> 200,000 - 250,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ktlt of province to be calculated = 1.01+((1.1- 1.01)/(250,000-200,000))x(area of province to be calculated -200,000)

> 250,000 - 350,000

1.11 - 1.25

Ktlt of province to be calculated = 1.11+((1.25- 1.11)/(350,000-250,000))x(area of province to be calculated -250,000)

3

1/100000

> 350,000 - 500,000

0.95 - 1.00

Ktlt of province to be calculated = 0.95+((1.0- 0.95)/(500,000-350,000))x(area of province to be calculated -350,000)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

> 500,000 - 800,000

1.01 - 1.15

Ktlt of province to be calculated = 0.01+((1.15- 0.01)/(800,000-500,000))x(area of province to be calculated -500,000)

> 800,000 - 1,200,000

1.16 - 1.25

Ktlt of province to be calculated = 1.16+((1.25- 1.16)/(1,200,000-800,000))x(area of province to be calculated -800,000)

> 1,200,000 - 1,600,000

1.26 - 1.35

Ktlt of province to be calculated = 1.26+((1.35- 1.26)/(1,600,000-1,200,000))x(area of province to be calculated -350,000)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Table 22

No.

Number of district-level units affiliated to provinces

Ksh

Specific coefficient (Ksh) determined by interpolation formula

1

10

1.00

Ksh of province to be calculated = 1.0; In case number of provincial-affiliated districts is less than 10, use formula = 1+(0.04x(Number of provincial-affiliated districts -10))

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11 - 15

1.01 - 1.06

Ksh of province to be calculated = 1.01+((1.06-1.01)/(15- 11))x(number of provincial-affiliated districts to be calculated -11)

3

16 - 20

1.07 - 1.11

Ksh of province to be calculated = 1.07+((1.11-1.07)/(20- 16))x(number of provincial-affiliated districts to be calculated -16)

4

21 - 30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ksh of province to be calculated = 1.12+((1.15-1.12)/(30- 21))x(number of provincial-affiliated districts to be calculated -21)

5

31 - 50

1.16 - 1.18

Ksh of province to be calculated = 1.16+((1.18-1.16)/(50- 31))x(number of provincial-affiliated districts to be calculated -31)

8. Phrase “checking results of land inventory” at Point 1.2, Clause 1 and Point 2.1, Clause 2 of Section II, Chapter I, Part II; Point 1.2, Clause 1, Point 2.1, Clause 2 of Section III, Chapter I, Part II; Point 1.2, Clause 1 and Point 2.1, Clause 2 of Section IV, Chapter I, Part II is replaced with “auditing documentation of land inventory results”.

9. Phrase “examination and verification of results of land inventory” at Point 1.2, Clause 1 and Point 2.2, Clause 2 of Section II, Chapter II, Part II; Point 1.2, Clause 1, Point 2.2, Clause 2 of Section III, Chapter II, Part II; Point 1.2, Clause 1 and Point 2.2, Clause 2 of Section IV, Chapter II, Part II is replaced with “auditing documentation of land inventory results”.

10. Amendments and supplements to Table 45, Point 2.3, Clause 2, Section I, Chapter II, Part III as follows:

Notes: Norms of equipment and instrument above are calculated for an average commune (lowland commune having an area of 1,000 ha); when calculating norms for each specific commune, apply corresponding formula for norms of tech labor “Investigation, Zoning and Mapping Inventory Investigation Results” under the Section “Inventory of Land and Mapping Land Use Status at Commune Level” with adjustments made to coefficient of commune-level area scale (Kdtx) as prescribed in Table 2 and coefficient of regional adjustment (Kkv) as prescribed in Table 3, Clause 2, Section I, Chapter I.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Notes: Norms of equipment, instrument above are calculated for an average commune (mapping land use status at ratio 1:1,000 in proportion to area scale less than or equal to 100 ha; ratio 1:2,000 in proportion to area scale equal to 300 ha; ratio 1:5,000 in proportion to area scale equal to 1,000 ha; ratio 1/10,000 in proportion to area scale equal to 5,000 ha); when calculating norms for each specific commune, apply corresponding formula for norms of tech labor "Mapping Land Use Status" under the Section “Inventory of Land and Mapping Land Use Status at Commune Level” with adjustments made to coefficient of commune-level map ratio (Kdtx) as prescribed in Table 10, Clause 2, Section I, Chapter II, Part II.

12. Amendments and supplements to bottom part of Table 57, Point 2.3, Clause 2, Section II, Chapter II, Part III as follows:

Notes: Norms of equipment and instrument above are calculated for an average district having 15 commune-level administrative units; when calculating norms for each specific district, apply corresponding formula for norms of tech labor “Receiving and auditing documentation of land inventory results; compilation of statistical figures about land area; analysis and assessment of current conditions and changes of land use” under the Section “Inventory of Land and Mapping Land Use Status at District Level” with adjustments made according to formula MH = Mtbh x [1 + 0.04 x (Kslx - 15)].

13. Amendments and supplements to bottom part of Table 60, Point 3.3, Clause 3, Section II, Chapter II, Part III as follows:

“Notes: Norms of equipment, instrument above are calculated for an average district having 15 commune-level administrative units (Mapping land use status at ratio 1/5,000 with area scale less than or equal to 2,000 ha; ratio 1/10,000 with area scale equal to 7,000 ha; ratio 1/25,000 with area scale equal to 20,000 ha); when calculating norms for each specific district, apply corresponding formula for norms of tech labor “Mapping Land Use Status at District Level” under the section “Inventory of Land and Mapping Land Use Status at District Level” with adjustments made to coefficient of district-level map ratio (Ktlh) as prescribed in Table 15 and coefficient of number of commune-level units affiliated to districts (Ksx) in Table 16, Clause 2, Section II, Chapter II, Part II.

14. Loss rate for equipment in the list “Computer equipment” at “Norms” column of Table 65, Point 1.2, Clause 1, Section III, Chapter II, Part III is corrected as “0.01” from “0.00”.

15. Amendments and supplements to bottom part of Table 69, Point 2.3, Clause 2, Section II, Chapter II, Part III as follows:

Notes: Norms of equipment and instrument above are calculated for an average province having 10 district-level administrative units; when calculating norms for each specific province, apply corresponding formula for norms of tech labor “Receiving and auditing documentation of land inventory results; compilation of statistical figures about land area; analysis and assessment of current conditions and changes of land use” under the Section “Inventory of Land and Mapping Land Use Status at District Level” with adjustments made according to formula MT = Mtbt x [1 + 0.04 x (Kslh - 10)].

16. Amendments to bottom part of Table 72, Clause 3, Section II, Chapter II, Part III as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter V

IMPLEMENTARY PROVISIONS

Article 24. Effect

1. This Circular takes effect since March 13, 2015.

2. This Circular replaces:

The Minister of Natural Resources and Environment’s Circular No. 01/2005/TT-BTNMT dated April 13, 2005 instructing the implementation of a number of articles of the Government’s Decree No. 181/2004/NĐ-CP dated October 29, 2004 on the implementation of the Law on Land;

b) The Minister of Natural Resources and Environment’s Circular No. 06/2007/TT-BTNMT dated June 15, 2007 instructing the implementation of a number of articles of the Government’s Decree No. 84/2007/NĐ-CP dated May 25, 2007 regulating supplements to issuance of land use right certificate, land expropriation, the exercise of land use rights, sequence and procedures for compensation, supports and relocation upon land expropriation by the state and handling of complaints on land;

c) The Minister of Natural Resources and Environment’s Circular No. 09/2013/TT-BTNMT dated May 28, 2013 regulating management and use of riparian alluvial land, coastal alluvial land and coastal land with water surface

Article 25. Transitional handling of some cases related to allocation of land, leasing of land, permission for conversion of land use purpose

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Any investor that has received transfer of land use right and conversion of land use purpose according to the law for the implementation of investment projects before July 01, 2014 and adopted land allocation with payment of land levy shall be permitted continued use of land for the remaining land use term without conversion into land lease. When the land use term expires and if competent state agencies permit extension, the investor must perform conversion into land lease.

3. In case economic organizations are permitted continued use of land as prescribed in Clause 4, Article 60 of the Law on Land in 2013, the land registration office shall make adjustments to land use term in the cadastral documentation for the rest of the term of the approved project.

Article 26. Implementation

1. General Department of Land Administration shall be responsible for inspecting and speeding up the execution of this Circular.

2. People’s committees of central-affiliated cities and provinces shall be responsible for instructing the execution of this Circular in localities, checking and annulling any provisions in contrary to this Circular.

3. The Service of Natural Resources and Environment shall be responsible for supporting People’s committees of central-affiliated cities and provinces in organizing execution of this Circular in localities.

4. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Natural Resources and Environment for consideration and handling. /.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


387.899

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!