Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 98/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 98/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 04/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 QUẬN HOÀN KIM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chc chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rng phòng hộ, rừng đc dụng năm 2017 thuộc thẩm quyền quyết định của Hi đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư s29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của BTài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9544/TTr-STNMT ngày 30 tháng 9 năm 2016 và Báo cáo s 12033/BC-STNMT-CCQLĐĐ ngày 12 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hoàn Kiếm (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tỷ lệ 1/5.000 và Báo cáo thuyết minh tng hợp Kế hoạch sdụng đất năm 2017 của quận Hoàn Kiếm, được Giám đc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12 tháng 12 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Din tích
(ha)

 

Tổng diện tích đất tự nhiên

 

528,76

1

Đt nông nghiệp

NNP

15,76

1.1

Đất trồng lúa

LUA

 

 

Tr đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

15,76

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

 

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

512,99

2.1

Đất quốc phòng

CQP

13,86

2.2

Đất an ninh

CAN

6,17

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

35,53

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

4,82

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

151,85

2.10

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

12,79

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

158,29

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

10,68

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

11,22

2.17

Đt xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

4,82

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

3,79

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,12

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

4,85

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,49

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

89,45

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

4,27

3

Đất chưa sử dụng

CSD

 

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 kèm theo.

2. Trong năm thực hiện, UBND quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm rà soát đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trường hp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đt để thực hiện các dự án phát trin kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hoàn Kiếm đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hp, trình UBND Thành phtrước ngày 31/5/2017.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND quận Hoàn Kiếm:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2017.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn
Quốc Hùng

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 QUẬN HOÀN KIẾM
(Kèm theo Quyết định số
98/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 của UBND Thành phố)

TT

Danh mục công trình, dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Chủ đầu tư

Diện tích (Ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý
(có bản sao gửi kèm theo)

Ghi chú

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh quận

Địa danh phường

I

Các dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cm mốc giới GPMB nhưng chưa có Quyết định giao đất,...)

14

 

1.356

 

 

 

 

 

 

1

GPMB đình, đền, chùa Vũ Thạch

TON

UBND quận Hoàn Kiếm

0.054

 

 

Hoàn Kiếm

13 Bà Triệu, P. Tràng Tiền

Quyết định số 2864/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND Thành phố v/v phê duyệt dự án đầu tư GPMB khi di chuyển các hộ dân ra khỏi khuôn viên chùa Vũ Thạch, 13 Bà Triệu, phường Tràng Tiền

 

2

GPMB trường tiểu học Võ Th Sáu

DGD

UBND quận Hoàn Kiếm

0.120

 

 

Hoàn Kiếm

36 Trần Hưng Đạo

VB số 4171/UBND-TNMT ngày 10/6/2014 ca UBND TP Hà Nội về việc qun lý và sử dụng đất tại 36A Trần Hưng Đạo; VB 4115/STNMT-QHKHSDĐ ngày 14/7/2015 vv xác định ranh giới 1.233,7 m2 đất tại 43F-47C phố Ngô Quyền và 36A Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm phục vụ công tác BT HT TĐC thực hiện dự án xây dng trường tiểu học Võ Thị Sáu

 

3

Giải phóng mặt bằng dự án tạo quỹ đất sạch thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch

TSC

UBND quận Hoàn Kiếm

0.026

 

 

Hoàn Kiếm

49 Trần Hưng Đạo

QĐ s 5634/QĐ-UBND ngày 02/11/2009 của UBND TP Hà Nội cho phép dừng triển khai DA XD trụ sở làm việc Sở KH&ĐT Hà Nội tại s49 Trần Hưng Đạo- Q.Hoàn Kiếm và giao UBND quận Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư tiếp tục thực hiện công tác BTGPMB tạo quỹ đất sạch

 

4

Trụ sở UBND phường Cửa Đông

TSC

UBND quận Hoàn Kiếm

0.015

 

 

Hoàn Kiếm

36 Nguyễn Văn Tố, Cửa Đông

Công văn số 8633 ngày 13/11/2013 của UBND TP Hà Nội về thu hồi đất, GPMB 36 Nguyễn Văn Tố, quận Hoàn Kiếm để xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND phường Cửa Đông

 

5

Xây dựng ga C10, tuyến đưng sắt đô thị thành phố Hà Nội, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (Tuyến số 2)

DGT

BQL Đường sắt đô thị Hà Nội

0.030

 

 

Hoàn Kiếm

Hàng Bài

QĐ số 2297/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND TP Hà Nội

 

6

Xây dựng ga S12 (Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội) - Tuyến s 3

DGT

BQL Đường st đô thị Hà Nội

0.598

 

 

Hoàn Kiếm

Cửa Nam, Trần Hưng Đạo

Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 27/4/2009 của UBND Thành phố v/v phê duyệt BCNCKT dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường st đô thị thí điểm thành phHà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội

 

7

Dự án tại Nhà gỗ số 7 Chương Dương

ODT

UBND quận Hoàn Kiếm

0.073

 

 

Hoàn Kiếm

Nhà gỗ số 7 Chương Dương

QĐ số 4608/QĐ-UBND ngày 14/09/2015 của UBND TP Hà Nội vv phê duyệt dự án thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ TĐC cho các hộ dân tại khu nhà gỗ số 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17 phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm

 

8

Dự án tại Nhà gỗ số 9 Chương Dương

ODT

UBND quận Hoàn Kiếm

0.053

 

 

Hoàn Kiếm

Nhà gỗ số 9 Chương Dương

QĐ số 4608/QĐ-UBND ngày 14/09/2015 của UBND TP Hà Nội vv phê duyệt dự án thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ TĐC cho các hộ dân tại khu nhà gỗ số 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17 phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm

 

9

Dự án tại Nhà gỗ số 10 Chương Dương

ODT

UBND quận Hoàn Kiếm

0.060

 

 

Hoàn Kiếm

Nhà gỗ số 10 Chương Dương

QĐ số 4608/QĐ-UBND ngày 14/09/2015 của UBND TP Hà Nội vv phê duyệt dự án thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ TĐC cho các hộ dân tại khu nhà gỗ số 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17 phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm

 

10

Dự án tại Nhà gỗ số 11 Chương Dương

ODT

UBND quận Hoàn Kiếm

0.067

 

 

Hoàn Kiếm

Nhà gỗ số 11 Chương Dương

QĐ số 4608/QĐ-UBND ngày 14/09/2015 của UBND TP Hà Nội vv phê duyệt dự án thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ TĐC cho các hộ dân tại khu nhà gỗ số 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17 phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm

 

11

Dự án tại Nhà gỗ số 14 Chương Dương

ODT

UBND quận Hoàn Kiếm

0.056

 

 

Hoàn Kiếm

Nhà gỗ số 14 Chương Dương

QĐ số 4608/QĐ-UBND ngày 14/09/2015 của UBND TP Hà Nội vv phê duyệt dự án thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ TĐC cho các hộ dân tại khu nhà gỗ số 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17 phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm

 

12

Dự án tại Nhà gỗ số 16 Chương Dương

ODT

UBND quận Hoàn Kiếm

0.090

 

 

Hoàn Kiếm

Nhà gỗ số 16 Chương Dương

QĐ số 4608/QĐ-UBND ngày 14/09/2015 của UBND TP Hà Nội vv phê duyệt dự án thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ TĐC cho các hộ dân tại khu nhà gỗ số 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17 phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm

 

13

Dự án tại Nhà gỗ số 17 Chương Dương

ODT

UBND quận Hoàn Kiếm

0.040

 

 

Hoàn Kiếm

Nhà gỗ s 17 Chương Dương

QĐ số 4608/QĐ-UBND ngày 14/09/2015 của UBND TP Hà Nội vv phê duyệt dự án thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ TĐC cho các hộ dân tại khu nhà gỗ số 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17 phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm

 

14

GPMB tại 46 Hàng Cót

DGT

UBND quận Hoàn Kiếm

0.075

 

 

Hoàn Kiếm

46 Hàng Cót, p. Hàng Mã

Quyết định số 5384/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 của UBND Thành phố Hà Nội v/v bàn giao rạp Đại Đồng tại 46 Hàng Cót, quận Hoàn Kiếm cho UBND quận Hoàn Kiếm tiếp nhận, quản lý, sử dụng làm công trình văn hóa

 

II

Các dự án chưa thực hiện trong KHSDĐ 2016, chuyn sang thực hiện trong KHSDĐ 2017

8

 

0.986

 

0.596

 

 

 

 

1

Mrộng Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

DGD

UBND quận Hoàn Kiếm

0.013

 

0.013

Hoàn Kiếm

25 Hàng Quạt, p. Hàng Gai

Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND quận Hoàn Kiếm v/v phê duyệt dự án

 

2

Dự án XD tuyến đường sắt trên cao tuyến 1 đoạn Ngọc Hồi - Yên Viên (cách cầu Long Biên 75m về phía thượng lưu) - Tuyến số 1

DGT

UBND quận Hoàn Kiếm

0.300

 

0,300

Hoàn Kiếm

Đồng Xuân

QĐ số 4498/QĐ-UBND ngày 31/08/2009 của UBND thành phố Hà Nội

 

3

Đầu tư xây dựng trung tâm xã hội hóa và dạy nghề quận Hoàn Kiếm

DGD

UBND quận Hoàn Kiếm

0.071

 

0.071

Hoàn Kiếm

52 Thợ Nhuộm, Trần Hưng Đạo

QĐ s 2862/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 vv phê duyệt điều chnh bên mời thầu đối với dự án Đầu tư xây dựng xã hội hóa Trung tâm dạy nghquận Hoàn Kiếm

 

4

GPMB 01 hộ dân tại s 7 ph Hàng Bút

TMD

UBND quận Hoàn Kiếm

0.002

 

0.002

Hoàn Kiếm

Số 7 phố Hàng Bút

 

 

5

Chuyển đi mô hình khai thác chợ Cầu Đông

DSH

UBND quận Hoàn Kiếm

0.060

 

0.060

Hoàn Kiếm

4B Cầu Đông, p. Đồng Xuân

QĐ số 1915/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 vv phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh, khai thác chợ Cầu Bông quận Hoàn Kiếm

 

6

XD trung tâm thương mại

TMD

UBND quận Hoàn Kiếm

0.180

 

 

Hoàn Kiếm

17 Nguyễn Thiện Thuật

VB số 835/UBND-KT vv chủ trương Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ thương mại chất lượng cao kết hợp giao thông tĩnhtại khu đất số 40 Thanh Hà và 17 Nguyễn Thiện Thuật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm

 

7

XD trung tâm thương mại

TMD

UBND quận Hoàn Kiếm

0.210

 

 

Hoàn Kiếm

40 Thanh Hà, p. Đồng Xuân

VB số 835/UBND-KT vv chủ trương Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ thương mại chất lượng cao kết hợp giao thông tĩnhtại khu đất số 40 Thanh Hà và 17 Nguyễn Thiện Thuật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm

 

8

Thợp nhà ở TĐC và kinh doanh tại 23 Hàng Bài

ODT

Công ty CP Đầu tư và xây dựng Tam Sơn

0.150

 

0.150

Hoàn Kiếm

23 phố Hàng Bài

GCN đầu tư số 01121001696 ngày 28/03/2014, CV số 551 ngày 25/9/2015

 

III

Các dự án đăng ký mới thực hiện trong KHSDĐ 2017

3

 

0.276

 

0.276

 

 

 

 

1

Xây dựng lại khu tập thể 30A Lý Thường Kiệt - 33 Hàng Bài

ODT

Công ty CP Tư vấn đầu tư Tài chính Toàn Cầu

0.110

 

0.110

Hoàn Kiếm

30A Lý Thưng Kiệt - 33 Hàng Bài, phường Hàng Bài

Công văn số 213/UBND-KH&ĐT ngày 10/01/2011 của UBND Thành phố v/v chấp thuận đầu tư dự án xây dựng lại khu tập thể 30A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm

 

2

Dự án tại nhà gỗ s1A phường Chương Dương

ODT

UBND quận Hoàn Kiếm

0.046

 

0.046

Hoàn Kiếm

Nhà gsố 1A phường Chương Dương

Công văn số 8630/UBND-TNMT ngày 02/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chủ trương GPMB, di dời khẩn cấp các hộ dân khu nhà gỗ tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm thuộc diện nguy him và qun lý, sử dụng đất sau thu hồi

 

3

Dự án GPMB tại số 36A phố Trần Hưng Đạo (thuộc phường Phan Chu Trinh) và 43F-47C phố Ngô Quyền (thuộc phường Hàng Bài)

DGD

UBND quận Hoàn Kiếm

0.120

 

0.120

Hoàn Kiếm

Phan Chu Trinh, Hàng Bài

Văn bản s 7002/STNMT-QHKHDĐ ngày 20/7/2016 của STNMT v/v hướng dẫn xác định ranh giới khu đất

 

 

TNG

25

 

2.617

 

0.871

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 98/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.415

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.243.36