Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 90/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 90/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Văn Minh
Ngày ban hành: 23/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/QĐ-UBND

Qung Ngãi, ngày 23 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN SƠN TÂY

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 28/2/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Sơn Tây;

Xét đề nghị của UBND huyện Sơn Tây tại Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 05/01/2017 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Sơn Tây và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 230/TTr-STNMT ngày 16/01/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Sơn Tây,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Sơn Tây, với các nội dung sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch (chi tiết Biểu 01 kèm theo).

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2017 (chi tiết Biểu 02 kèm theo).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 (chi tiết Biểu 03 kèm theo).

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2017 (chi tiết Biểu 04 kèm theo).

5. Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp.

a) Tổng danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Sơn Tây là 75 công trình, dự án với tổng diện tích 279,91 ha; trong đó:

- Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2015 chuyển sang năm 2016 nay chuyển tiếp sang năm 2017 là 6 công trình với tổng diện tích 11,95 ha.

(Có phụ biểu 01 kèm theo)

- Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2016 chuyển sang năm 2017 là 37 công trình với tổng diện tích 59,39 ha.

(Có phụ biểu 02 kèm theo)

- Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2017 là 24 công trình với tổng diện tích 48,61 ha.

(Có phụ biểu 03 kèm theo)

- Danh mục công trình, dự án không thuộc quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013 (Thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Ngãi) năm 2017 gồm có: 8 công trình, dự án với tổng diện tích là 159,96 ha.

(Có phụ biểu 09 kèm theo)

b) Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp của huyện Sơn Tây năm 2017 (Quy định tại Khoản 1 Điều 58 của Luật đất đai năm 2013) gồm có: 16 công trình, dự án với tổng diện tích: 225,85 ha; trong đó:

- Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2015 chuyển sang 2016 nay chuyn tiếp sang năm 2017 là 4 công trình với tng diện tích 63,53 ha.

(Có phụ biểu 04 kèm theo)

- Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2016 chuyển sang 2017 là 6 công trình với tổng diện tích 42,57 ha.

(Có phụ biểu 05 kèm theo)

- Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2017 là 6 công trình với tổng diện tích 119,75 ha.

(Có phụ biểu 06 kèm theo)

6. Danh mục loại bỏ các công trình, dự án không thực hiện.

Có 01 công trình, dự án, với diện tích là 0,13 ha (công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai).

(Có phụ biểu 07 kèm theo)

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, UBND huyện Sơn Tây có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất và công bố hủy bỏ các công trình, dự án không triển khai thực hiện trong năm kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

3. Chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân: Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt.

4. Đối với các dự án có sử dụng đất trồng lúa nằm trong quy hoạch đất lúa, UBND huyện Sơn Tây chủ động phối hợp với chủ đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất biện pháp bổ sung diện tích đất lúa đã chuyển sang đất phi nông nghiệp hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất lúa theo quy định tại Điều 134 Luật Đất đai.

5. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; trường hợp có phát sinh mới công trình, dự án trong năm kế hoạch sử dụng đất đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để được điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan; Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy (b/cáo), TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), các Phòng
nghiên cứu, CB-TH;
- Lưu: VT,NN-TNak73.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh

 

BIỂU 01

PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH
(Kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn v tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Sơn Liên

Xã Sơn Dung

Xã Sơn Long

Xã Sơn Tân

Xã Sơn Lp

Xã Sơn Mùa

Xã Sơn Tinh

Xã Sơn Màu

Xã Sơn Bua

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

Tổng diện tích tự nhiên

 

38.149,23

3.714,09

4.550,90

4.235,32

3.352,02

5.327,16

3,908,18

4.438,47

4.016,13

4.606,96

1

Đất nông nghiệp

NNP

35.237,18

3.244,71

3.846,23

4.016,49

3.086,61

4.994,60

3.718,01

4.056,31

3.871,31

4.402,91

1.1

Đất trồng lúa

LUA

809,34

80,76

82,41

81,22

87,93

61,72

130,40

135,57

75,91

73,42

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

708,59

58,66

80,96

78,51

74,12

57,15

116,00

123,82

59,15

60,22

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.217,55

269,85

78,36

59,45

180,14

165,98

130,22

54,43

262,05

17,07

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

4.830,71

438,23

1.020,26

932,82

412,03

412,30

880,11

263,04

337,23

134,69

1.4

Đất rừng phòng hộ

PRH

18.352,02

999,55

1.478,06

2.688,01

1.378,77

3.237,56

1.125,98

2.489,98

2.293,39

2.660,72

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

10.024,23

1.456,32

1.186,56

254,95

1.025,86

1.116,92

1.451,17

1.113,00

902,70

1.516,75

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

3,33

 

0,58

0,04

1,88

0,12

0,13

0,29

0,03

0,26

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.069,83

302,49

607,55

186,34

249,54

177,49

179,84

120,67

93,48

152,43

2.1

Đất quốc phòng

CQP

8,18

 

4,69

 

 

 

0,05

 

 

3,44

2.2

Đất an ninh

CAN

4,41

 

1,41

 

 

 

3,00

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

0,17

 

0,08

 

0,09

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.277,09

226,41

479,54

159,40

127,82

83,08

63,38

40,40

19,89

77,17

2.10

Đất có di tích - văn hóa

DDT

0,06

 

0,06

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

0,47

 

 

 

0,47

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

212,27

8,21

74,04

12,37

22,32

15,96

22,06

16,94

12,86

27,51

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

13,81

0,44

3,69

0,58

0,76

0,53

6,55

0,61

0,29

0,36

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,66

 

 

 

0,08

 

0,58

 

 

 

2.17

Đất xây dựng trụ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

60,05

14,03

3,56

2,22

3,93

4,61

18,06

4,27

4,67

4,70

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

3,21

 

0,50

 

1,61

0,96

 

 

0,14

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

1,76

0,22

0,50

0,05

0,15

0,21

0,14

0,26

0,10

0,13

2.22

Đất khu vui chơi giải trí cng đồng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

476,01

41,58

39,48

11,72

92,31

72,06

66,02

58,19

55,53

39,12

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

11,68

11,60

 

 

 

0,08

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

842,22

166,89

97,12

32,49

15,87

155,07

10,33

261,49

51,34

51,62

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đt khu kinh tế*

KKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đất đô thị*

KDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

 

BIỂU 02

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN SƠN TÂY
(Kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn v tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Sơn Liên

Xã Sơn Dung

Xã Sơn Long

Xã Sơn Tân

Xã Sơn Lp

Xã Sơn Mùa

Xã Sơn Tinh

Xã Sơn Màu

Xã Sơn Bua

(1)

(2)

(3)

(4) =(5) + … + (13)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

Đất nông nghiệp

NNP

201,86

37,87

11,39

2,79

47,99

8,19

20,80

13,94

1,81

57,08

1.1

Đất trồng lúa

LUA

12,52

0,67

4,33

0,06

1,11

0,03

3,83

0,56

0,14

1,79

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

12,19

0,67

4,33

0,06

1,11

0,03

3,83

0,56

0,14

1,46

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

23,25

2,30

 

 

3,45

1,95

0,22

0,53

0,20

14,60

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

66,31

13,97

1,35

2,73

16,28

4,15

12,00

5,99

1,45

8,39

1.4

Đất rừng phòng hộ

PRH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

99,78

20,93

5,71

 

27,15

2,06

4,75

6,86

0,02

32,30

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

18,79

0,76

 

0,04

0,12

0,59

4,88

0,17

0,20

12,03

2.1

Đất quốc phòng

CQP

1,36

 

 

 

 

 

1,36

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0,56

 

 

 

 

0,12

 

 

 

0,44

2.10

Đất có di tích - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

2,70

0,76

 

0,04

0,12

 

1,02

0,17

0,20

0,39

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng trụ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.22

Đất khu vui chơi giải trí cộng đồng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

14,17

 

 

 

 

0,47

2,50

 

 

11,20

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU 03

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN SƠN TÂY
(Kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn v tính: ha

STT

CHỈ TIÊU ĐẤT SỬ DỤNG

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Sơn Liên

Xã Sơn Dung

Xã Sơn Long

Xã Sơn Tân

Xã Sơn Lp

Xã Sơn Mùa

Xã Sơn Tinh

Xã Sơn Màu

Xã Sơn Bua

(1)

(2)

(3)

(4) =(5) +(6)+… +(13)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

NNP/PNN

202,81

37,87

11,39

2,79

48,24

8,19

21,50

13,94

1,81

57,08

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

12,52

0,67

4,33

0,06

1,11

0,03

3,83

0,56

0,14

1,79

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

12,19

0,67

4,33

0,06

1,11

0,03

3,83

0,56

0,14

1,46

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

23,80

2,30

 

 

3,60

1,95

0,62

0,53

0,20

14,60

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

66,71

13,97

1,35

2,73

16,38

4,15

12,30

5,99

1,45

8,39

1.4

Đất rừng phòng hộ

PRH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

99,78

20,93

5,71

 

27,15

2,06

4,75

6,86

0,02

32,30

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyn sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất rng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất rừng sản xuất chuyn sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất

PKO/OCT

0,64

 

 

 

 

 

 

 

 

0,64

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

 

BIỂU 04

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2017 CỦA HUYỆN SƠN TÂY
(Kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn v tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Sơn Liên

Xã Sơn Dung

Xã Sơn Long

Xã Sơn Tân

Xã Sơn Lp

Xã Sơn Mùa

Xã Sơn Tinh

Xã Sơn Màu

Xã Sơn Bua

(1)

(2)

(3)

(4) =(5) +(6)+ … + (13)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

Đất nông nghiệp

NNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

PRH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8,31

 

 

 

1,31

 

 

 

 

7,00

2.1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

8,30

 

 

 

1,30

 

 

 

 

7,00

2.10

Đất có di tích - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,01

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng trụ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.22

Đất khu vui chơi giải trí cng đồng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ BIỂU 01

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT NĂM 2015 CHUYỂN SANG NĂM 2016 NAY CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2017 CỦA HUYỆN SƠN TÂY
(Kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (từ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Chủ trương, quyết định, ghi vốn

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ghi chú

Tổng (triệu đồng)

Trong đó

Ngân sách Trung ương

Ngân sách tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

Vốn khác (Doanh nghiệp, hỗ trợ…)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)= (8)+(9)+ (10)+(11)+(12)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

Trường Mầm non Nước Hoa, Thôn Mang Try

0,02

Xã Sơn Lập

tờ 7 BĐĐCLN

Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển phân cấp ngân sách huyện năm 2016

 

 

 

 

 

 

Hiến đất

2

Trường Mầm non Tu Ka Pan KDC Nước Toa (tên là thôn Nước Toa nay thay đổi tên KDC Nước Toa)

0,02

Xã Sơn Bua

tờ 5 BĐĐCLN

Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc phân bổ vốn và danh mục công trình thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2016 tại Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

 

 

 

 

 

 

Hiến đất

3

Trường Mầm non Hoa Pơ Niêng, tập đoàn 6 (tên thôn Huy Ra Lung nay đổi tên tập đoàn 6)

0,02

Xã Sơn Mùa

tờ 10 BĐĐCLN

QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc phân bổ vốn và danh mục công trình thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2016 tại Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

-

 

 

 

 

 

Hiến đất

4

Tuyến đường từ TT xã Sơn Tinh đi Sơn Thượng

6,50

Xã Sơn Tinh

tờ 6 BĐĐCLN

Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 9/9/2014 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt tiến độ chi tiết thi công xây dựng: Công trình khắc phục đường trung tâm xã Sơn Tinh đi Sơn Thượng, địa điểm xây dựng: xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây

5.500,0

 

5.500,0

 

 

 

Đang làm thủ tục hồ sơ để ra thông báo thu hồi đất

5

Khu dân cư Đồng Bà Cầu

3,57

Xã Sơn Dung

tờ 1 BĐ trích đo địa chính khu đất 

Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND huyện Sơn Tây vviệc phê duyệt điều chỉnh dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình khu dân cư Đồng Bà Cầu hạng mục san nền, thoát nước, đường giao thông, địa điểm xây dựng xã Sơn Dung - huyện Sơn Tây

Công văn số 611/UBND ngày 21/06/2016 của UBND huyện Sơn Tây v/v xác định giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình Khu dân cư B19 trên trục đường Trường Sơn Đông

1.500

 

 

1.500

 

 

 Đang thực hiện công tác thu hồi đất

6

Khu dân cư B19

1,82

Xã Sơn Dung

tờ 1 BĐ trích đo địa chính khu đất 

Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND huyện Sơn Tây vviệc phê duyệt điều chỉnh dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình khu dân cư Đồng Bà Cầu hạng mục san nền, thoát nước, đường giao thông, địa điểm xây dựng xã Sơn Dung - huyện Sơn Tây

Công văn số 611/UBND ngày 21/06/2016 của UBND huyện Sơn Tây v/v xác định giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình Khu dân cư B19 trên trục đường Trường Sơn Đông

1.000

 

 

1.000

 

 

 Đang thực hiện công tác thu hồi đất 

 

Tổng cộng

11,95

 

 

 

8000,00

 

5500,00

2500,00

 

 

 

 

PHỤ BIỂU 02

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT NĂM 2016 CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2017 CỦA HUYỆN SƠN TÂY
(Kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (từ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Chủ trương, quyết định, ghi vốn

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ghi chú

Tổng (triệu đồng)

Trong đó

Ngân sách Trung ương

Ngân sách tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

Vốn khác (Doanh nghiệp, hỗ trợ…)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)= (8)+(9)+ (10)+(11)+(12)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

Trường mầm non Tu Ka Pan-Thôn Nước Tang

0,02

xã Sơn Bua

 

Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND huyện Sơn Tây về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013

 

 

 

 

 

 

Đã xây dựng, đang thực hiện công tác đo đạc, trích lục thửa đất phục vcông tác thu hồi đất

2

Trường mầm non Tu Ka Pan

0,02

xã Sơn Bua

 

Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND huyện Sơn Tây về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư năm 2013

 

 

 

 

 

 

Đã xây dựng, đang thực hiện công tác đo đạc, trích lục thửa đất phục vcông tác thu hồi đất

3

Trường mầm non Đăk Drinh

0,02

xã Sơn Dung

tờ 5 BĐĐCLN

Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND huyện Sơn Tây về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư năm 2013

 

 

 

 

 

 

Đã xây dựng, đang thực hiện công tác đo đạc, trích lục thửa đất phục vcông tác thu hồi đất

4

Nhà thi đấu đa năng trường THPT Đinh Tiên Hoàng

0,40

xã Sơn Dung

tờ 01 BĐGĐLN

Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt diện tích, loại đất, chủ sử dụng đất đối với các thửa đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất đthực hiện việc lập phương án bi thường, hỗ trợ Công trình: Nhà thi đấu đa năng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng. Địa điểm: xã Sơn Dung - huyện Sơn Tây

400,0

 

 

400,0

 

 

Thông báo số 166/TB-UBND ngày 12/07/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Nhà thi đấu đa năng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

5

Điểm định canh định cư Xóm Bà Nót (diện tích 0,09 ha nay thay đổi diện tích là 1,95 ha)

1,95

xã Sơn Lập

tờ 12 BĐ ĐCLN

Công văn số 1093/UBND-ĐNMN ngày 15/03/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi v/v thực hiện đầu tư xây dựng các dự án thuộc chương trình định canh, định cư theo Quyết định 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

1.005,0

 

1.005,0

 

 

 

 

6

Trường mầm non Đăk Ra Pân - Tập đoàn 21-xã Sơn Long

0,02

xã Sơn Lập

 

Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND huyn Sơn Tây về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013

-

 

 

 

 

 

Đã xây dựng, đang thực hiện công tác đo đạc, trích lục thửa đất phục vcông tác thu hồi đất

7

Trường mầm non ĐăkRa Pân - Tập đoàn 19

0,02

xã Sơn Long

 

Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND huyn Sơn Tây về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013

-

 

 

 

 

 

Đã xây dựng, đang thực hiện công tác đo đạc, trích lục thửa đất phục vcông tác thu hồi đất

8

Trường mầm non Đăk Ra Pân

0,02

thôn Mang Hin, xã Sơn Long

 

Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND huyện Sơn Tây về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư năm 2013

-

 

 

 

 

 

Đã xây dựng, đang thực hiện công tác đo đạc, trích lục thửa đất phục vcông tác thu hồi đất

9

Trường mầm non Bãi Màu

0,02

xã Sơn Màu

 

Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND huyện Sơn Tây về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư năm 2013

-

 

 

 

 

 

Đã xây dựng, đang thực hiện công tác đo đạc, trích lục thửa đất phục vcông tác thu hồi đất

10

Trường mầm non Bãi Màu - tập đoàn 11

0,02

xã Sơn Màu

 

Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND huyn Sơn Tây về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013

-

 

 

 

 

 

Đã xây dựng, đang thực hiện công tác đo đạc, trích lục thửa đất phục vcông tác thu hồi đất

11

Trường mầm non Bãi Màu - tập đoàn 10

0,02

xã Sơn Màu

 

Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND huyn Sơn Tây về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013

-

 

 

 

 

 

Đã xây dựng, đang thực hiện công tác đo đạc, trích lục thửa đất phục vcông tác thu hồi đất

12

Trường mầm non Bãi Màu - Thôn Ha Lên

0,02

xã Sơn Màu

 

Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc phân bổ vốn và danh mục công trình thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2016 tại Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

-

 

 

 

 

 

Hiến đất

13

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Đăk Pao

0,01

xã Sơn Màu

 

Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 12/08/2015 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xây mới nhà văn hóa thôn Đăk Pao

-

 

 

 

 

 

 

14

Trường mầm non Hoa Pơ Niêng - Tập đoàn 5

0,02

xã Sơn Mùa

 

Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND huyn Sơn Tây về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013

-

 

 

 

 

 

Đã xây dựng, đang thực hiện công tác đo đạc, trích lục thửa đất phục vcông tác thu hồi đất

15

Nước sinh hoạt KDC Huy Em

0,01

xã Sơn Mùa

tờ 10 BĐĐCLN

Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 08/09/2015 của UBND huyện Sơn Tây về việc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xây mới công trình hệ thống nước sinh hoạt KDC Huy Em

-

 

 

 

 

 

 

16

Trường mầm non Sơn Tân- Tập đoàn 15

0,02

xã Sơn Tân

 

Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND huyn Sơn Tây về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013

-

 

 

 

 

 

Đã xây dựng, đang thực hiện công tác đo đạc, trích lục thửa đất phục vcông tác thu hồi đất

17

Trường mầm non Sơn Tân - Tập đoàn 4

0,02

xã Sơn Tân

 

Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND huyn Sơn Tây về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013

-

 

 

 

 

 

Đã xây dựng, đang thực hiện công tác đo đạc, trích lục thửa đất phục vcông tác thu hồi đất

18

Trường mầm non Sơn Tinh- Thôn Nước Kĩa

0,02

xã Sơn Tinh

 

Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công trình: Trường mầm non Sơn Tinh - thôn Nước Ka

-

 

 

 

 

 

Đã xây dựng, đang thực hiện công tác đo đạc, trích lục thửa đất phục vcông tác thu hồi đất

19

Đường giao thông Xà Ruông-Nước Kỉa

1,00

xã Sơn Tinh

 

Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường GTNT Xà Ruông - Nước Kỉa II, thôn Tà Kin. Lý trình Km0+00 - Km0+426,99. Hạng mục: Nn, mặt đường + Thoát nước. Địa đim xây dựng: xã Sơn Tinh - huyện Sơn Tây

-

 

 

 

 

 

 

20

Làng thanh niên lập nghiệp Sơn Bua

15,00

xã Sơn Bua

tờ số 5 BĐGĐLN

Quyết định 1622/-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện Sơn Tây v/v phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết (TL:1/500) xây dựng Khu trung tâm làng thanh niên lập nghiệp Sơn Bua

6.225,0

 

6.225,0

 

 

 

 

21

Cầu Nước Kỉa và đường vào hai đầu cầu thuộc d án đường Trung tâm xã Sơn Tinh - Sơn Thượng

0,53

xã Sơn Tinh

tờ bản đồ số 19

Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 30/09/2011 của chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dán đầu tư xây dựng Công trình: Đường trung tâm xã Sơn Tinh - Sơn Thượng

698,0

 

698,0

 

 

 

 

22

Trạm y tế xã Sơn Lập

0,22

xã Sơn Lập

 

Quyết định số 3078/QĐ-UBND ngày 21/11/2013 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt dự toán chi phí phục vụ bồi thường, GPMB. Công trình: Trạm Y tế xã Sơn Lập. Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Lập

-

 

 

 

 

 

Đang thực hiện công tác thu hi đất

23

Trường mầm non Sơn Màu

0,17

xã Sơn Màu

 

Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công trình: Trường Mầm non Sơn Màu. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Màu

-

 

 

 

 

 

Đang thực hiện công tác thu hồi đất

24

Hạt quản lý đường bộ trường Sơn Đông

0,09

xã Sơn Dung

tbản đồ số 662533

Quyết định số 97/TC-HC ngày 30/10/2014 của Cty CPQL & XDĐB Quảng Ngãi

60,0

 

60,0

 

 

 

Thông báo số 191/TB-UBND ngày 12/09/2016; 179, 181/TB- UBND ngày 08/08/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Trụ sở làm việc hạt quản lý đường bộ trường  Sơn Đông)

25

Trường mầm non và trường tiu học Sơn Long (điểm trường Nước Đp)

0,14

xã Sơn Long

tờ 12 BĐĐCLN

Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn giám sát xây dựng Công trình: Trường mầm non và Trường Tiu học Sơn Long (Điểm trường Nước Đốp) Địa điểm xây dựng: xã Sơn Long - huyện Sơn Tây

250,0

 

 

 

 

250,0

Thông báo số 172/TB-UBND ngày 22/07/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Trường mm non và tiểu học Sơn Long (điểm trường Nước Đốp)

26

Trường THCS Sơn Tinh

0,71

xã Sơn Tinh

 

Ghi vốn tại số 882/QĐ-UBND ngày 17/06/2011 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

-

 

 

 

 

 

Đã xây dựng, đang thực hiện công tác đo đạc, trích lục thửa đất phục vụ công tác thu hi đất

27

Trạm khuyến nông khuyến lâm

0,22

xã Sơn Mùa

tờ ĐCCS 662533

Dự án đầu tư tại Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND huyện Sơn Tây

-

 

 

 

 

 

 

28

Trạm y tế xã Sơn Bua

0,35

xã Sơn Bua

tờ 7 BĐĐC

Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trạm y tế xã Sơn Bua

650,0

650,0

 

 

 

 

 

29

Trường tiu học Sơn Long

0,55

xã Sơn Long

tờ 13 BĐĐCLN

Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trường tiu học Sơn Long xã Sơn Long - huyện Sơn Tây

670,0

670,0

 

 

 

 

 

30

Trường tiu học Sơn Màu

0,62

xã Sơn Màu

 

Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020 huyện Sơn Tây

625,0

625,0

 

 

 

 

 

31

Đập Ra Pân

0,40

xã Sơn Long

tờ 13 BĐĐCLN

Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình dập Ra Pân xã Sơn Long-huyện Sơn Tây

300,0

300,0

 

 

 

 

 

32

Đường dây trung hạ thế trạm biến áp cấp điện khu dân cư Nước Đốp

1,74

xã Sơn Long

tờ 12 BĐĐCLN

Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 06/09/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu; Đo đạc bổ sung, chỉnh lý và trích lc bản đđịa chính khu đất tỷ lệ 1/2000; công trình đường dây trung, hạ thếtrạm biến áp cấp điện khu dân cư Nước Đốp xã Sơn Long - huyện Sơn Tây

800,0

 

 

 

 

800,0

 

33

Hỗ Trợ đầu tư công trình đường Sơn Tân-Sơn Màu, huyện Sơn Tây

6,00

xã Sơn Màu

tờ ĐCCS 653542

Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh Qung Ngãi về việc phân bổ kinh phí và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 từ nguồn thu vượt dự toán HĐND tỉnh giao và nguồn (dự kiến) Trung ương thưởng vượt thu năm 2015

500,0

300,0

200,0

 

 

 

 

34

Trường THCS Đinh Thanh Kháng

1,50

xã Sơn Mùa

tờ 10 BĐĐCLN

Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vn đầu tư phát triển năm 2016

500,0

 

500,0

 

 

 

 

35

Đường trung tâm cụm xã Sơn Mùa

1,50

xã Sơn Mùa

tờ 10 BĐĐCLN

Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát trin năm 2016 từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo Nghị định số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ (đt 1)

1.000,0

1.000,0

 

 

 

 

 

36

Đường ĐX 05 (Đoạn cầu dây Nước Bua - Tang Tong)

20,00

xã Sơn Liên

 

Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh Qung Ngãi về việc phân b kinh phí và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 từ nguồn thu vượt dự toán HĐND tỉnh giao và nguồn (dự kiến) Trung ương thưởng vượt thu năm 2015

700,0

 

700,0

 

 

 

 

37

Đường Sơn Tinh-Sơn Thượng

6,00

xã Sơn Tinh

tờ bản đđịa chính số 07 và 11

Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt tiến đchi tiết thi công xây dựng Công trình Đường Sơn Tinh - Sơn Thượng. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Tinh - huyện Sơn Tây

1.700,0

 

1.700,0

 

 

 

 

 

Tổng cộng

59,39

 

 

 

16.083,00

3.545,00

11.088,00

400,00

 

1.050,00

 

 

PHỤ BIỂU 03

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN SƠN TÂY
(Kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (từ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Chủ trương, quyết định, ghi vốn

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ghi chú

Tổng (triệu đồng)

Trong đó

Ngân sách Trung ương

Ngân sách tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

Vốn khác (Doanh nghiệp, hỗ trợ…)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)= (8)+(9)+ (10)+(11)+(12)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

Trường mầm non Đăk Drinh-thôn Gò Lã

0,02

xã Sơn Dung

 

Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND huyện Sơn Tây về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013

 

 

 

 

 

 

Đang thực hiện đo đạc, trích lục thửa đất phục vụ công tác thu hồi đất

2

Trường mầm non Sông Rin tập đoàn 17

0,02

xã Sơn Liên

 

Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND huyện Sơn Tây về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013

 

 

 

 

 

 

Đang thực hiện đo đạc, trích lục thửa đất phục vụ công tác thu hồi đất

3

Nhà văn hóa thôn Tà Dô

0,04

xã Sơn Tân

tờ số 3 BĐLN

Quyết định 958/QĐ-UBND ngày 03/07/2015 của UBND huyện Sơn Tây v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình; Nhà văn hóa thôn Tà Dô

 

 

 

 

 

 

Đang thực hiện đo đạc, trích lục thửa đất phục vụ công tác thu hồi đất

4

Nhà văn hóa thôn Ra Nhua

0,03

xã Sơn Tân

tờ số 6 BĐLN

Quyết định 969/QĐ-UBND ngày 09/07/2015 của UBND huyện Sơn Tây v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Nhà văn hóa thôn Ra Nhua

 

 

 

 

 

 

Đang thực hiện đo đạc, trích lục thửa đất phục vụ công tác thu hồi đất

5

Tường rào, cổng ngõ, sân vườn trường mầm non thôn A Xin

0,50

xã Sơn Tinh

 

Quyết định số 172a/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tường rào, cổng ngõ, sân vườn trường mầm non Sơn Tinh

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhà văn hóa thôn Tà Kin

0,04

xã Sơn Tinh

 

Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình nhà văn hóa thôn Tà Kin

 

 

 

 

 

 

 

7

Trường mm non Đăk Drinh-HCau Dưới

0,02

xã Sơn Dung

 

Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển phân cấp ngân sách huyện năm 2016

 

 

 

 

 

 

Hiến đất

8

Nghĩa trang nhân dân xã Sơn Dung

0,60

xã Sơn Dung

tờ ĐCCS 659536

Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển phân cấp ngân sách huyện năm 2016

100,0

 

 

100,0

 

 

Hiến đất

9

Trường mầm non Sông Rin- KDC Tu Mít

0,02

xã Sơn Liên

t 13 BĐĐCLN

Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển phân cấp ngân sách huyện năm 2016

 

 

 

 

 

 

Hiến đất

10

Trường mm non Sông Rin- tập đoàn 15

0,02

xã Sơn Liên

 

Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển phân cấp ngân sách huyện năm 2016

 

 

 

 

 

 

Hiến đất

11

Trường mầm non Bãi Màu - tập đoàn 17

0,02

xã Sơn Màu

tờ 9 BĐĐCLN

Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc phân bvốn và danh mục công trình thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2016 tại Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

 

 

 

 

 

 

Hiến đất

12

Trường mầm non Sơn Tân - thôn Đăk Be

0,02

xã Sơn Tân

tờ 7 BĐĐCLN

Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển phân cấp ngân sách huyện năm 2016

 

 

 

 

 

 

Hiến đất

13

Trường mầm non Sơn Tân - tập đoàn 7

0,02

xã Sơn Tân

tờ 7 BĐĐCLN

Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển phân cấp ngân sách huyện năm 2016

 

 

 

 

 

 

Hiến đất

14

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn A Xin

0,04

xã Sơn Tinh

tờ 5 BĐĐCLN

Quyết định số 258a/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình nhà sinh hoạt cộng đng thôn A Xin

 

 

 

 

 

 

Chương trình NTM

15

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Nước Kỉa

0,04

xã Sơn Tinh

tờ 6 BĐĐCLN

Quyết định số 217a/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Nước Ka

 

 

 

 

 

 

Chương trình 135

16

Điểm trường tiểu học Sơn Liên

0,07

xã Sơn Liên

 

Quyết định số 122a/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trường tiểu học Sơn Liên, thôn Đăk Doa

 

 

 

 

 

 

Chương trình NTM

17

Đường đô thị DT 02 (Quảng trường - DDT 05)

2,80

xã Sơn Mùa

tờ 10 BĐĐCLN

Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Đường đô thị DT 02 (Qung trường -DDT 05), địa đim xây dựng xã Sơn Mùa - huyện Sơn Tây

1.871,0

 

 

1.871,0

 

 

 

18

San lấp mặt bằng trung tâm hành chính huyện (giai đoạn 2)

2,50

xã Sơn Mùa

tờ 10 BĐĐCLN

Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc ban hành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 - 2020 nguồn vốn đầu tư phát triển phân cấp ngân sách huyện

2.100,0

 

 

2.100,0

 

 

 

19

San lấp mặt bằng trường tiu học và trường mm non Sơn Tân

2,00

xã Sơn Tân

tờ số 6 BĐĐCLN

Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc ban hành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 - 2020 nguồn vốn đầu tư phát triển phân cấp ngân sách huyện

500,0

 

 

500,0

 

 

 

20

Điểm định canh định cư tập trung thôn Nước Ram, thôn Tà Dô

5,28

xã Sơn Tân

tờ số 6 BĐLN

Công văn s1093/UBND-ĐNMN ngày 15/03/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi v/v thực hiện đầu tư xây dựng các dự án thuộc chương trình định canh, định cư theo Quyết định 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

1.900,0

 

1.900,0

 

 

 

 

21

Bản trực quan tuyên truyền PCCCR thôn Bãi Màu

0,01

xã Sơn Tân

tờ số 7 BĐLN

Tờ trình số 203/TTRHKR-HKL ngày 18/8/2016 của Hạt kim lâm Sơn Tây về việc xin chủ trương thu hi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thanh lý trạm kiểm tra liên ngành cũ của chi cục thuế để xây dựng nhà kho chứa dụng cụ PCCCR hạt kim lâm Sơn Tây

 

 

 

 

 

 

 

22

Nhà kho chứa dụng cụ PCCCR thôn Bãi Màu

0,05

xã Sơn Tân

tờ số 7 BĐLN

Tờ trình số 203/TTRHKR-HKL ngày 18/8/2016 của Hạt kim lâm Sơn Tây về việc xin chủ trương thu hi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thanh lý trạm kiểm tra liên ngành cũ của chi cục thuế để xây dựng nhà kho chứa dụng cụ PCCCR hạt kim lâm Sơn Tây

 

 

 

 

 

 

 

23

Dự án đường Sơn Liên- Cầu Tà Meo

32,50

xã Sơn Liên

 

Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh Qung Ngãi về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư năm 2016 đthực hiện đầu tư năm 2017

2.000,0

 

2.000,0

 

 

 

 

24

Điểm định canh, định cư tập trung xóm Bà Nót, thôn Mang Trẫy, xã Sơn Lập

1,95

xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây

Tờ số 5

QĐ số 1871/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

1.648,00

 

1.648,00

 

 

 

 

 

Tng cộng

48,61

 

 

 

10.119,00

 

5.548,00

4.571,00

 

 

 

 

PHỤ BIỂU 04

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2015 CHUYỂN SANG NĂM 2016 VÀ CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2017 CỦA HUYỆN SƠN TÂY
(Kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Stt

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Trong đó

Địa điểm
ến cấp)

Vị trí trên bản đđịa chính (tờ bản đồ số, tha số) hoặc vị trí trên bn đồ hiện trạng sử dụng đt cp

Ghi chú

Diện tích đất LUA (ha)

Diện tích đất RPH (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Thủy điện Sơn Tây

51,64

1,29

 

Xã Sơn Tân, Sơn Mùa, Sơn Dung

 

 

2

Tuyến đường từ TT xã Sơn Tinh đi Sơn Thượng

6,50

0,42

 

Xã Sơn Tinh

tờ 6 BĐĐCLN

 

3

Khu dân Đng Bà Cầu

3,57

2,33

 

Xã Sơn Dung, Sơn Tây

 

 

4

Khu dân cư B19

1,82

1,82

 

Xã Sơn Dung, Sơn Tây

 

 

 

Tổng cộng

63,53

5,86

 

 

 

 

 

PHỤ BIỂU 06

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2017 CỦA HUYỆN SƠN TÂY
(Kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Stt

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Trong đó

Địa điểm
ến cấp )

Vị trí trên bản đđịa chính (tờ bản đồ số, tha số) hoặc vị trí trên bn đồ hiện trạng sử dụng đt cp

Ghi chú

Diện tích đất