Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 898/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đam Rông tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 898/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 29/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 898/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của UBND huyện Đam Rông tại Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 31/12/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 252/TTr-STNMT ngày 26/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đam Rông với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch theo Phụ lục 1.

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất theo Phụ lục 2.

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất theo Phụ lục 3.

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng theo Phụ lục 4.

(Chi tiết theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp và bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đam Rông đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đam Rông và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- TTHU, TTHĐND huyện Đam Rông;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng TN&MT huyện Đam Rông;
- Phân viện QH&TKNN Miền Trung;
- Lưu: VT, ĐC, XD2, LN, TKCT.

TM. Y BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Việt

 

PHỤ LỤC 1

CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2016

Đơn vị tính: ha

Số thứ  tự

Chỉ tiêu

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Đạ K'Nàng

Xã Phi Liêng

Xã Liêng S'Rônh

Xã Đạ Long

Xã Đạ Tông

Xã Đạ M'Rông

Xã Rô Men

Xã Đạ Rsal

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+...+(12)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

87.213,76

6.254,08

10.909,64

23.674,27

4.742,06

14.539,75

5.712,86

12.839,31

8.541,79

1

Đất nông nghiệp

NNP

81.410,11

5.670,80

9.989,74

22.159,89

4.618,06

13.505,08

5.411,64

12.184,25

7.870,65

1.1

Đất trồng lúa

LUA

1.354,78

86,89

34,47

142,02

87,15

388,46

423,53

124,33

67,93

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

LUC

493,53

28,23

0,88

5,09

87,25

20,58

265,34

36,52

49,64

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

2.550,92

350,82

192,63

495,12

25,53

1.025,94

67,31

176,51

217,06

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

21.342,68

3.621,77

3.073,57

3.822,80

936,79

1.890,42

1.552,75

3.111,39

3.333,19

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

23.049,98

119,45

1.284,43

6.845,52

3.175,94

6.332,78

1.769,21

3.522,65

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

1.095,35

8,27

 

 

 

1.087,08

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

31.949,36

1.483,60

5.381,35

10.853,02

391,80

2.780,40

1.598,44

5.238,93

4.221,82

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

67,04

 

23,29

1,41

0,85

 

0,40

10,44

30,65

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.625,17

524,93

378,76

318,05

81,57

394,35

178,86

323,86

424,79

2.1

Đất quốc phòng

CQP

300,97

251,62

14,48

 

 

16,29

15,44

3,14

 

2.2

Đất an ninh

CAN

7,04

0,15

1,50

0,93

 

0,88

 

3,48

0,10

2.3

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

6,28

1,65

 

 

4,63

 

 

 

 

2.4

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

15,52

2,35

8,73

 

0,19

2,41

 

 

1,84

2.5

Đất cho hoạt động khoáng sản

SKS

8,77

 

 

8,77

 

 

 

 

 

2.6

Đất phát triển hạ tầng các cấp

DHT

661,75

81,99

77,48

57,04

49,82

178,39

24,77

86,94

105,32

2.7

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

3,62

 

 

 

 

 

 

3,62

 

2.8

Đất ở tại nông thôn

ONT

792,36

88,77

123,40

95,27

14,92

127,83

82,72

113,62

145,83

2.9

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

8,37

0,88

0,62

0,69

0,48

1,41

0,26

3,09

0,94

2.10

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

15,44

0,61

0,85

1,74

0,16

0,81

1,10

10,09

0,08

2.11

Đất cơ sở tôn giáo

TON

3,98

0,19

0,71

0,22

 

2,07

 

 

0,79

2.12

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ

NTD

18,85

2,51

2,17

 

1,27

6,00

2,73

2,06

2,11

2.13

Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm

SKX

2,70

 

 

1,30

 

1,40

 

 

 

2.14

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

5,51

0,76

1,45

0,98

0,12

0,93

0,18

0,42

0,67

2.15

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

13,18

 

 

 

 

 

 

13,18

 

2.16

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

1,30

0,43

0,30

 

0,37

0,20

 

 

 

2.17

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

544,80

37,88

52,64

148,62

7,46

40,07

44,08

80,75

133,30

2.18

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

211,28

55,14

93,07

2,49

0,06

15,66

7,58

3,47

33,81

2.19

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

3,45

 

1,36

 

2,09

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

3.178,48

58,35

541,14

1.196,33

42,43

640,32

122,36

331,20

246,35

 

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2016

Đơn vị tính: ha

Số thứ tự

Chỉ tiêu

Tng din tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Đạ K'Nàng

Xã Phi Liêng

Xã Liêng S'Rônh

Xã Đạ Long

Xã Đạ Tông

Xã Đạ M'Rông

Xã Rô Men

Xã Đạ Rsal

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+...+(12)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Đất nông nghiệp

NNP

1.391,06

308,16

87,15

442,06

64,27

168,99

100,77

89,08

130,58

1.1

Đất trồng lúa

LUA

0,48

 

 

 

 

 

0,15

0,03

0,30

 

Trong đó: đt chuyên trồng lúa nước

LUC

0,17

 

 

 

 

 

 

 

0,17

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

24,17

0,64

0,06

0,68

 

22,00

 

0,15

0,64

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

100,55

13,52

1,99

15,79

22,27

6,61

0,62

18,54

21,21

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

12,80

 

 

 

 

12,80

 

 

 

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

1.252,95

294,00

85,08

425,59

42,00

127,58

100,00

70,34

108,36

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,11

 

0,02

 

 

 

 

0,02

0,07

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

40,04

1,63

0,09

0,22

 

35,09

0,09

1,47

1,45

2.1

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

0,32

0,32

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,05

0,05

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất phát triển hạ tầng các cấp

DHT

0,62

0,11

0,05

0,22

 

 

 

0,07

0,17

2.4

Đất ở tại nông thôn

ONT

3,41

0,65

0,04

 

 

 

0,09

1,37

1,26

2.5

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

0,04

 

 

 

 

 

 

0,02

0,02

2.6

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,33

0,32

 

 

 

 

 

0,01

 

2.7

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

35,09

 

 

 

 

35,09

 

 

 

2.8

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

0,18

0,18

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

54,96

 

0,40

17,70

 

12,33

 

0,34

24,19

 

PHỤ LỤC 3

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Đạ K'Nàng

Xã Phi Liêng

Xã Liêng S'Rônh

Xã Đạ Long

Xã Đạ Tông

Xã Đạ M'Rông

Xã Rô Men

Xã Đạ Rsal

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+...+(12)

(5)

(6)

ơ)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

185,99

14,66

17,65

17,26

24,81

64,49

1,27

19,83

26,02

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

0,83

 

 

 

0,10

 

0,15

0,03

0,55

 

Tr. đó: đất chuyên lúa nước

LUC/PNN

0,17

 

 

 

 

 

 

 

0,17

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

24,17

0,64

0,06

0,68

 

22,00

 

0,15

0,64

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

107,20

14,02

2,49

16,29

24,71

7,11

1,12

19,29

22,17

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

12,80

 

 

 

 

12,80

 

 

 

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

40,88

 

15,08

0,29

 

22,58

 

0,34

2,59

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

0,11

 

0,02

 

 

 

 

0,02

0,07

2

Chuyển đi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

1.212,07

294,00

70,00

425,30

42,00

105,00

100,00

70,00

105,77

2.1

Đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp; đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/CLN

1.212,07

294,00

70,00

425,30

42,00

105,00

100,00

70,00

105,77

 

PHỤ LỤC 4

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2016

Đơn vị tính: ha

Số thứ tự

Mục đích sử dụng

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Phi Liêng

Xã Liêng S'Rônh

Xã Đạ Long

Xã Đạ Tông

Xã Rô Men

Xã Đạ Rsal

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+...+(10)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

A

Tổng cộng (A=1+2)

 

56,68

0,40

18,67

0,75

12,33

0,34

24,19

1

Đất nông nghiệp

NNP

39,52

 

17,70

 

 

 

21,82

1.1

Đất trồng cây lâu năm

CLN

39,52

 

17,70

 

 

 

21,82

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

17,16

0,40

0,97

0,75

12,33

0,34

2,37

2.1

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

0,75

 

 

0,75

 

 

 

2.2

Đất phát triển hạ tầng các cấp

DHT

14,88

0,40

 

 

12,33

0,34

1,81

2.3

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,53

 

0,97

 

 

 

0,56

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 898/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đam Rông tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.548

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171