Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 828/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

Số hiệu: 828/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Đàm Văn Eng
Ngày ban hành: 20/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 828/QĐ-UBND

 Cao Bằng, ngày 20 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2011 - 2015) HUYỆN QUẢNG UYÊN, TỈNH CAO BẰNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về Thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Uyên tại Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2013 và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 863/TTr-STNMT ngày 12 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Quảng Uyên với các chỉ tiêu như sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Hiện trạng

Diện tích Cấp tỉnh phân bổ (ha)

Diện tích Cấp huyện xác định (ha)

Tổng số

Diện tích (ha)

Cơ cấu

(%)

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

38.587,84

100

38.587,84

 

38.587,84

100

1

Đất nông nghiệp

34.964,01

90,61

35.073,82

- 2,87

35.070,95

90,89

 

Trong đó:

-

 

-

 

-

 

1.1

Đất trồng lúa

 3.384,87

 9,68

3.361,99

- 0,05

 3.361,94

 9,59

1.1.1

Đất trồng lúa nước

 3.384,87

 9,68

3.361,99

- 0,05

 3.361,94

9,59

1.1.1.1

Đất chuyên trồng lúa nước

 

 

 

 

 

 

1.1.1.2

Đất trồng lúa nước còn lại

 3.384,87

 9,68

3.361,99

- 0,05

 3.361,94

9,59

1.2

Đất trồng cây lâu năm

130,05

0,37

123,90

 

123,90

0,35

1.3

Đất rừng phòng hộ

25.386,07

72,61

24.351,79

0,19

24.351,98

69,44

1.4

Đất rừng đặc dụng

-

-

 

 

-

-

1.5

Đất rừng sản xuất

 2.253,73

 6,45

 3.560,00

2,70

3.562,70

10,16

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản

44,49

0,13

44,49

4,90

49,39

0,14

1.7

Đất nông nghiệp còn lại

3.764,80

10,77

 

 

3.621,04

10,32

2

Đất phi nông nghiệp

 1.873,19

4,85

2.102,52

- 0,08

2.102,44

5,45

 

Trong đó:

-

 

 

 

-

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

5,50

0,29

7,05

1,08

8,13

0,39

2.2

Đất quốc phòng

122,40

6,53

112,40

 

112,40

5,35

2.3

Đất an ninh

0,51

0,03

5,51

0,11

5,62

0,27

2.4

Đất khu công nghiệp

-

-

6,50

 

6,50

0,31

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

 1,43

 0,08

 

 

 6,35

0,30

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

 7,48

 0,40

 

 

 26,48

1,26

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

 5,78

 0,31

 5,78

 

 5,78

0,27

2.8

Đất di tích danh thắng

 0,02

 

0,02

 

 0,02

 

2.9

Đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại

 -

 -

 7,75

 

 7,75

0,37

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

 2,44

0,13

2,44

 

2,44

0,12

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

 74,50

3,98

79,00

0,09

 79,09

3,76

2.12

Đất có mặt nước chuyên dùng

 0,41

0,02

 

 

 0,41

0,02

2.13

Đất phát triển hạ tầng

 881,62

47,07

1.141,61

- 57,24

1.084,37

51,58

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.13.1

Đất cơ sở văn hóa

5,87

0,67

9,37

6,41

15,78

 

2.13.2

Đất cơ sở y tế

2,57

0,29

7,46

 

7,46

1,46

2.13.3

Đất cơ sở giáo dục đào tạo

21,87

2,48

27,48

 

27,48

0,69

2.13.4

Đất cơ sở thể dục thể thao

2,63

0,30

11,73

0,07

11,80

2,53

2.14

Đất phi nông nghiệp còn lại

 771,10

41,17

 

 

757,10

36,01

3

Đất đô thị

 651,61

1,69

651,62

 - 0,01

651,61

1,69

4

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

 

 

 

 

 

 -

5

Đất khu du lịch

 

 

 

 

 

 -

6

Đất khu dân cư nông thôn

1.554,88

4,03

 

 

1,598,88

4,14

7

Đất chưa sử dụng

1.750,64

 4,54

 1.411,50

 2,95

1.414,45

 3,67

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

 Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích (ha)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

223,91

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

21,76

1.1.1

Đất trồng lúa nước

DLN/PNN

21,76

1.1.1.1

Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

 

1.1.1.2

Đất trồng lúa nước còn lại

LUK/PNN

21,76

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

49,73

1.3

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

38,52

1.4

Đất rừng đặc dụng

RDDPNN

 

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

7.25

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS/PNN

 0.10

1.7

Đất nông nghiệp còn lại

LMU/PNN

 106.55

 2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

1.086,40

2.1

Đất trồng lúa nước còn lại chuyển sang đất cỏ dùng vào chăn nuôi

LUK/COC

1,17

2.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại chuyển sang đất cỏ dùng vào chăn nuôi

HNC/COC

10,40

2.3

Đất trồng cây hàng năm còn lại chuyển sang đất trồng cây lâu năm

HNC/CLN

43,58

2.4

Đất trồng cây hàng năm còn lại chuyển sang nuôi trồng thủy sản

HNC/NTS

4,26

2.5

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất rừng sản xuất

RPH/RSX

1.022,44

2.6

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

RPH/NKR(a)

4,55

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

 Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Diện tích (ha)

1

Đất nông nghiệp

NNP

320,25

 

Trong đó:

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

 

1.1.1

Đất trồng lúa nước

DLN

 

1.1.1.1

Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

 

1.1.1.2

Đất trồng lúa nước còn lại

LUK

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

 

1.3

Đất rừng phòng hộ

RPH

31,23

1.4

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

281,78

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

0,14

1.7

Đất cỏ dùng vào chăn nuôi

COC

7,10

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

15,94

 

Trong đó:

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

 

2.2

Đất quốc phòng

CQP

 

2.3

Đất an ninh

CAN

 

2.4

Đất khu công nghiệp

SKK

 

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

SKC

 

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

SKX

11,37

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

2.8

Đất di tích danh thắng

DDT

 

2.9

Đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại

DRA

1,99

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

 

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

 

2.12

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

2.13

Đất phát triển hạ tầng

DHT

1,93

 

Trong đó:

 

 

2.13.1

Đất cơ sở văn hóa

DVH

0,10

2.13.2

Đất cơ sở y tế

DYT

 0,10

2.13.3

Đất cơ sở giáo dục đào tạo

DGD

 

2.13.4

Đất cơ sở thể dục thể thao

DTT

 

2.14

Đất phi nông nghiệp còn lại

 

0,65

3

Đất đô thị

DTD

 

4

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

DBT

 

5

Đất khu du lịch

DDL

 

6

Đất khu dân cư nông thôn

DNT

 

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Quảng Uyên với các chỉ tiêu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích năm hiện trạng

Diện tích đến các năm

Năm  2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp

34.964,01

 34.958,57

35.023,24

35.033,17

35.035,21

 

Trong đó:

 -

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

 3.384,87

 3.381,27

 3.380,55

 3.367,74

 3.364,72

1.1.1

Đất trồng lúa nước

 3.384,87

 3.381,27

 3.380,55

 3.367,74

 3.364,72

1.1.1.1

Đất chuyên trồng lúa nước

 

 

 

 

 

1.1.1.2

Đất trồng lúa nước còn lại

 3.384,87

 3.381,27

 3.380,55

 3.367,74

 3.364,72

1.2

Đất trồng cây lâu năm

 130,05

 129,85

 127,20

 121,16

 123,60

1.3

Đất rừng phòng hộ

25.386,07

 25.386,07

25.392,11

25.390,45

24.360,79

1.4

Đất rừng đặc dụng

 -

 

 

 

 

1.5

Đất rừng sản xuất

 2.253,73

 2.255,73

 2.356,49

 2.409,39

 3.454,29

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản

 44,49

 44,49

 44,49

 49,39

 49,39

1.7

Đất làm muối

 -

 

 

 

 

1.8

Đất nông nghiệp còn lại

 3.764,80

 3.761,16

 3.722,39

 3.695,04

 3.682,42

2

Đất phi nông nghiệp

1.873,19

1.880,79

1.940,12

1.992,94

2.007,87

 

Trong đó:

 -

 

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

 5,50

 5,50

 6,25

 8,02

 8,22

2.2

Đất quốc phòng

 122,40

 122,40

 122,40

 122,40

 112,40

2.3

Đất an ninh

 0,51

 0,51

 0,51

 4,62

 4,62

2.4

Đất khu công nghiệp

 -

 -

 -

 -

 6,50

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

 1,43

 1,50

 1,54

3,54

 3,95

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

 7,48

 7,99

12,48

13,48

 15,48

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

5,78

 5,78

 5,78

5,78

 5,78

2.8

Đất di tích danh thắng

0,02

 0,02

0,02

0,02

 0,02

2.9

Đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại

 -

 0,56

3,75 

3,75 

 7,75

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

2,44

 2,44

2,44

2,44

 2,44

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

74,50

 74,50

 74,50

74,50

 74,50

2.12

Đất có mặt nước chuyên dùng

 0,41

 0,41

 0,41

 0,41

 0,41

2.13

Đất phát triển hạ tầng

881,62

 885,86

 942,12

1.008,13

 1.018,18

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

2.13.1

Đất cơ sở văn hóa

5,87

5,91

9,10

12,90

13,80

2.13.2

Đất cơ sở y tế

2,57

2,57

4,57

5,87

6,47

2.13.3

Đất cơ sở giáo dục đào tạo

21,87

21,87

23,62

26,02

26,65

2.13.4

Đất cơ sở thể dục thể thao

2,63

2,63

8,13

9,20

9,90

2.14

Đất phi nông nghiệp còn lại

771,10

 773,32

767,92

745,84

 747,62

3

Đất đô thị

 651,61

 651,61

651,61

651,61

 651,61

4

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

 -

 

 

 

 

5

Đất khu du lịch

 -

 

 

 

 

6

Đất khu dân cư nông thôn

 1.554,88

 1.557,88

 1.566,88

 1.571,88

 1.573,88

7

Đất chưa sử dụng

 1.750,64

 1.748,48

 1.624,48

 1.561,73

 1.544,76

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích

Phân theo các năm

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

 133,41

6,32

52,29

52,22

22,58

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

 18,98

 2,43

0,72

 12,81

 3,02

1.1.1

Đất trồng lúa nước

DLN/PNN

18,98

2,43

0,72

12,81

3,02

1.1.1.1

Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

 

 

 

 

 

1.1.1.2

Đất trồng lúa nước còn lại

LUK/PNN

 18,98

 2,43

0,72

 12,81

 3,02

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

30,15

1,24

13,98

11,70

3,22

1.3

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

24,52

1,06

6,45

8,22

8,78

1.4

Đất rừng đặc dụng

RDDPNN

 -

 

 -

 

 

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

6,26

 

3,70

 1,95

 0,60

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS/PNN

0,10

-

-

0,10

-

1.7

Các loại đất nông nghiệp còn lại

LMU/PNN

53,40

1,58

27,43

17,43

6,95

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 1.061,63

12,27

11,33

9,93

1.028,11

2.1

Đất trồng lúa nước còn lại chuyển sang đất cỏ dùng vào chăn nuôi

LUK/COC

 1,17

1,17

 

 

 

2.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại chuyển sang đất cỏ dùng vào chăn nuôi

HNC/COC

10,06

10,06

 

 

 

2.3

Đất chuyên trồng cây hàng năm còn lại chuyển sang đất trồng cây lâu năm

HNC/CLN

 23,70

1,04

11,33

5,67

5,67

2.4

Đất trồng cây hàng năm còn lại chuyển sang nuôi trồng thủy sản

HNC/NTS

4,26

 

 

4,26

 

2.5

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất rừng sản xuất

RPH/RSX

1.022,44

 

 

 

1.022,44

2.6

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

RPH/NKR(a)

 

 

 

 

 

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

 Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Diện tích

Phân theo theo các năm

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp

NNP

194,01

0,88

116,96

61,55

14,62

 

Trong đó:

 

 -

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

 -

 

 

 

 

1.1.1

Đất trồng lúa nước

DLN

 

 

 

 

 

1.1.1.1

Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

 

 

 

 

 

1.1.1.2

Đất trồng lúa nước còn lại

LUK

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

 -

 

 

 

 

1.3

Đất rừng phòng hộ

RPH

21,49

0,88

12,49

6,56

1,56

1.4

Đất rừng đặc dụng

RDD

 -

 

 

 

 

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

172,38

 

104,47

54,85

13,06

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

0,14

 

 

0,14

 

1.7

Đất cỏ dùng vào chăn nuôi

COC

 -

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

11,87

1,28

 7,04

1,20

2,35

 

Trong đó:

 

 -

 

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

 -

 

 

 

 

2.2

Đất quốc phòng

CQP

 -

 

 

 

 

2.3

Đất an ninh

CAN

 -

 

 

 

 

2.4

Đất khu công nghiệp

SKK

 -

 

 

 

 

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

SKC

 -

 

 

 

 

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

SKX

 8,00

0,51

4,49

1,00

2,00

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

SKS

 -

 -

 

 -

 -

2.8

Đất di tích danh thắng

DDT

 -

 

 

 

 

2.9

Đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại

DRA

 1.99

 -

1.99

 -

 -

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

 -

 

 

 

 

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

 -

 -

 

 -

 -

2.12

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 -

 

 

 

 

2.13

Đất phát triển hạ tầng

DHT

1.83

0.77

0.56

0.20

 0.30

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.13.1

Đất cơ sở văn hóa

DVH

 -

 

 

 

 -

2.13.2

Đất cơ sở y tế

DYT

 0,10

 

 

 

 0,10

2.13.3

Đất cơ sở giáo dục đào tạo

DGD

 -

 

 

 

 -

2.13.4

Đất cơ sở thể dục thể thao

DTT

 -

 

 

 

 -

2.14

Đất phi nông nghiệp còn lại

 

 0.05

 -

 -

 -

0.05

3

Đất đô thị

DTD

 

 

 

 

 

4

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

DBT

 

 

 

 

 

5

Đất khu du lịch

DDL

 

 

 

 

 

6

Đất khu dân cư nông thôn

DNT

 

 

 

 

 

Điều 3. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân huyện Quảng Uyên:

1. Công bố công khai quy hoạch, diện tích quy hoạch các loại đất đến năm 2020 bằng các hình thức phù hợp, tăng cường công tác tuyên truyền văn bản pháp luật đất đai để các nhà đầu tư, nhân dân biết nhằm thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

2. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất để thống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực để đảm bảo thực hiện triệt để phương án quy hoạch sử dụng đất của huyện.

3. Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất theo đúng thẩm quyền và quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch.

4. Định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Uyên và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đàm Văn Eng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 828/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.240
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41