Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 79/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh, TP.HCM Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 19/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 79/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2005 


QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

VỀ THẨM QUYỀN ĐỊA HẠT GIỮA CÁC PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐỐI VỚI VIỆC
CHỨNG NHẬN HỢP ĐỒNG, GIẤY TỜ GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004 ;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;

Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực ;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1661/STP-BTTP ngày 11 tháng 5 năm
2005 ;

QUYẾT  ĐỊNH

Điều 1. Nay quy định về thẩm quyền địa hạt của các Phòng Công chứng đối với việc chứng nhận hợp đồng, giấy tờ giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất tại các huyện trên địa bàn thành phố theo quy định tại Điều 119 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai như sau :

1. Phòng Công chứng số 1 : huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ ;

2. Phòng Công chứng số 2 : huyện Bình Chánh ;

3. Phòng Công chứng số 4 : huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Thẩm quyền địa hạt công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại các huyện (trừ thẩm quyền được quy định tại Điều 1 Quyết định  này) vẫn do Ủy ban nhân dân huyện thực hiện theo quy định tại Điểm 2 Chỉ thị số 03/2001/CT-UB ngày 03 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08   tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Trưởng Phòng Công chứng số 1,   Trưởng Phòng Công chứng số 2, Trưởng Phòng Công chứng số 4 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

- Như điều 3
- Bộ Tư pháp
- Cục Kiểm tra văn bản
- Bộ Tài nguyên và Môi trường 
- Bộ Xây dựng
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
   và các Đoàn thể thành phố
- Công an thành phố
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
- Sở Nội vụ
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Các Tổ NCTH, NC (2b)
- Lưu (NC/K)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
  
 
 
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 79/2005/QĐ-UB ngày 19/05/2005 về thẩm quyền địa hạt giữa các Phòng Công chứng đối với việc chứng nhận hợp đồng, giấy tờ giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất tại các huyện trên địa bàn thành phố do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.288

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.41
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!