Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 784/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Thái Bình
Ngày ban hành: 31/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 784/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN “HOÀN THIỆN, HIỆN ĐẠI HÓA HỒ SƠ, BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH”.

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (sau đây viết tắt là Dự án 513) gồm nhũng ông, bà có tên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Phó Trưởng ban.

Các Ủy viên:

3. Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

4. Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

6. Ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

7. Ông Trần Văn Thành, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh II, Bộ Công an.

8. Ông Đỗ Văn Tắc, Phó Cục trưởng, Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng.

9. Ông Nguyễn Anh Dũng, Vụ trưởng, Bộ Ngoại giao.

10. Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

11. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ.

12. Ông Nguyễn Xuân Bình, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ.

13. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ.

14. Ông Nguyễn Hữu Đức, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ.

15. Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Thư ký.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 513 phù hợp theo yêu cầu, nhiệm vụ hằng năm quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 513 của Bộ Nội vụ.

2. Tổ chức phối hợp các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Dự án 513; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Dự án 513 tại các Bộ, ngành, địa phương.

3. Lập kế hoạch, dự toán kinh phí đảm bảo nhiệm vụ triển khai thực hiện Dự án 513, báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

4. Tổ chức thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Dự toán các hạng mục công việc thực hiện Dự án 513 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Tổ chức thẩm định, nghiệm thu các sản phẩm của Dự án 513, trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

6. Tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Nội vụ theo định kỳ sáu tháng, một năm và báo cáo đột xuất về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Dự án 513.

7. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Nội vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được trích từ nguồn kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện Dự án 513.

Điều 4. Điều Khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

2. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Quản lý Dự án 513 và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- TT Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, Vụ CQĐP (2b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thái Bình

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 784/QĐ-BNV ngày 31/08/2012 về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


778

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!