Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 775/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) và Chương trình viện trợ New Zealand (NZAP) hỗ trợ triển khai Dự án VLAP, tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 775/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Trương Văn Sáu
Ngày ban hành: 09/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 775/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 CỦA DỰ ÁN HOÀN THIỆN VÀ HIỆN ĐẠI HOÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VIỆT NAM (VLAP) VÀ CHƯƠNG TRÌNH VIỆN TRỢ NEW ZEALAND (NZAP) HỖ TRỢ TRIỂN KHAI DỰ ÁN VLAP, TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Hiệp định Tài trợ giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển quốc tế đã được ký kết ngày 16/6/2008;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-BTNMT, ngày 05/02/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam;

Căn cứ Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-BTNMT ngày 11/9/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-BTNMT ngày 19/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Dự án “Chương trình viện trợ New Zealand (NZAP) hỗ trợ triển khai Dự án hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam do Ngân hàng thế giới tài trợ”;

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-BTNMT, ngày 12/12/2012 của Bộ TNMT về việc phê duyệt nội dung tái cấu trúc Dự án hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2039/QĐ-BTNMT, ngày 26/11/2012 của Bộ TNMT về việc điều chỉnh, bổ sung Dự án chương trình viện trợ New Zealand hỗ trợ triển khai Dự án hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam do Ngân hàng thế giới tài trợ;

Căn cứ Thư không phản đối ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Ngân hàng thế giới về việc huy động tổ chức quần chúng địa phương làm đơn vị hỗ trợ địa phương;

Theo Công văn số 108/CPMU, ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Ban Quản lý dự án VLAP cấp trung ương về việc góp ý thẩm định kế hoạch hoạt động Dự án VLAP năm 2013 của Dự án VLAP tỉnh Vĩnh Long;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 538/TTr-STNMT, ngày 17 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2013 của Dự án “Hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP)” và “Chương trình viện trợ New Zealand (NZAP) hỗ trợ triển khai Dự án hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam” tỉnh Vĩnh Long với tổng kinh phí hoạt động năm 2013 là: 193.466.750.000 đồng (một trăm chín mươi ba tỷ, bốn trăm sáu mươi sáu triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng), tương đương với 9.288.782 USD (chín triệu, hai trăm tám mươi tám nghìn, bảy trăm tám mươi hai USD), bao gồm:

Hạng mục

Đơn vị tính

Vốn ODA

Vốn đối ứng

Tổng cộng

1. Tổng kinh phí tính theo tiền đồng

triệu đồng

140.201,48

53.265,27

193.466,75

 - Dự án VLAP

triệu đồng

134.713,70

52.148,95

186.862,65

 - Chương trình NZAP

triệu đồng

5.487,78

1.116,32

6.604,10

2. Tổng kinh phí tính theo tiền USD

nghìn USD

6.731,39

2.557,39

9.288,78

 - Dự án VLAP

nghìn USD

6.467,91

2.503,79

8.971,70

 - Chương trình NZAP

nghìn USD

263,48

53,60

317,08

Trong 193.466.750.000 đồng (tương đương với 9.288.782 USD) có 10.243.781.000 đồng (tương đương với 491.827 nghìn USD) giải ngân từ tài khoản của Ban Quản lý dự án VLAP cấp trung ương.

Chi tiết các hoạt động được nêu tại bản thuyết minh và các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho các sở, ngành như sau:

1. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) tổ chức thực hiện các hoạt động dự án theo kế hoạch vốn năm 2013 đã được phê duyệt tại Quyết định này; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục bổ sung kinh phí hoạt động năm 2013 (phần vốn đối ứng của tỉnh) theo dự toán đã duyệt trong kế hoạch, thông qua các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện đạt kết quả.

2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh căn cứ nội dung phê duyệt tại Quyết định này cũng như các quy định về thanh toán, giải ngân được quy định tại Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án và hướng dẫn của CPMU để thực hiện theo dõi, thanh toán và giải ngân cho các hạng mục được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án VLAP tỉnh và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 775/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) và Chương trình viện trợ New Zealand (NZAP) hỗ trợ triển khai Dự án VLAP, tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.597
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127