Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 76/QĐ-UBND năm 2010 ban hành Kế hoạch triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 tại 3 cấp tỉnh, huyện, xã do chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Số hiệu: 76/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Đỗ Thế Nhữ
Ngày ban hành: 19/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 76/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 19 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM 2011 - 2015 TẠI 3 CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 22/TNMT- KHGĐ ngày 06 tháng 01 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 tại 3 cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch ghi tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thế Nhữ

 

KẾ HOẠCH

LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM 2011 - 2015 TẠI 3 CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ
(Kèm theo Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2010 của UBND tỉnh Đăk Nông)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ.

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-TNMT, ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI.

1. Lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp tỉnh.

Bước 1. Trong tháng 01 năm 2010 Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực về cán bộ kỹ thuật, thiết bị - công nghệ và kinh nghiệm để triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị tư vấn lập phương án, xây dựng dự toán lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời tiến hành thu thập tài liệu về hiện trạng sử dụng đất, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, số liệu về nhu cầu sử dụng đất từ các cơ quan, ban ngành có liên quan,...

Bước 2. Từ tháng 2 năm 2010 đến tháng 5 năm 2010: Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng đơn vị tư vấn tiến hành xây dựng dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 gửi UBND các huyện, thị xã và các Sở, ngành có liên quan đóng góp ý kiến. Đến tháng 11 năm 2010, UBND tỉnh trình Dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định.

Bước 3. Từ tháng 11 năm 2010 đến tháng 02 năm 2011: Sở Tài nguyên và Môi trường cùng đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn chỉnh Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ I năm 2011.

Bước 4. Tháng 3 năm 2011: UBND tỉnh trình Chính phủ thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 cấp tỉnh.

2. Lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 cấp huyện.

2.1. Giai đọan 1: Triển khai lập quy hoạch sử dụng đất vào năm 2010, lập quy hoạch sử dụng đất 02 huyện gồm huyện Đăk Glong và huyện Đăk Mil. Kế hoạch triển khai như sau:

Bước 1. Trong tháng 01 năm 2010 Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực về cán bộ kỹ thuật, thiết bị - công nghệ và kinh nghiệm để triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đồng thời UBND các huyện được chọn để lập quy hoạch phối hợp với đơn vị tư vấn lập phương án, xây dựng dự toán lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời tiến hành thu thập tài liệu về hiện trạng sử dụng đất, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, số liệu về nhu cầu sử dụng đất từ các cơ quan, ban ngành có liên quan,...

Bước 2. Từ tháng 02 năm 2010 đến tháng 5 năm 2010: UBND các huyện phối hợp cùng đơn vị tư vấn tiến hành xây dựng dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 gửi các Sở, ngành, các phòng ban chuyên môn có liên quan đóng góp ý kiến. Đến tháng 6 năm 2010, UBND các huyện trình Dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định.

Bước 3. Từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 11 năm 2010: UBND các huyện cùng đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn chỉnh Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua.

Bước 4. Tháng 12 năm 2010: UBND huyện trình UBND tỉnh thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp huyện.

2.2. Giai đọan 2: Triển khai lập quy hoạch sử dụng đất vào năm 2011, lập quy hoạch sử dụng đất của 05 huyện còn lại và thị xã Gia Nghĩa. Kế hoạch triển khai như sau:

Bước 1. Trong tháng 9 năm 2010 Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực về cán bộ kỹ thuật, thiết bị - công nghệ và kinh nghiệm để triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Bước 2. Từ tháng 10 năm 2010 đến hết tháng 12 năm 2010: UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa phối hợp với đơn vị tư vấn lập phương án, xây dựng dự toán lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời tiến hành thu thập tài liệu về hiện trạng sử dụng đất, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, số liệu về nhu cầu sử dụng đất từ các cơ quan, ban ngành có liên quan, ...

Bước 3. Từ tháng 01 năm 2011 đến tháng 5 năm 2011: UBND các huyện, thị xã phối hợp cùng đơn vị tư vấn tiến hành xây dựng dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 gửi các Sở, ngành, các phòng ban chuyên môn có liên quan đóng góp ý kiến. Đến tháng 6 năm 2011, UBND các huyện, thị xã trình Dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định.

Bước 4. Từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 11 năm 2011: UBND các huyện, thị xã cùng đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn chỉnh Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua.

Bước 5. Tháng 12 năm 2010: UBND huyện trình UBND tỉnh thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 cấp huyện.

3. Lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp xã nằm trong khu vực quy hoạch phát triển đô thị.

3.1. Giai đọan 1: Triển khai lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã nằm trong khu vực quy hoạch phát triển đô thị vào năm 2010, lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã tại các huyện: Đăk Glong và Đăk Mil. Kế hoạch triển khai như sau:

Bước 1. Trong tháng 01 năm 2010 UBND các huyện lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực về cán bộ kỹ thuật, thiết bị - công nghệ và kinh nghiệm để triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đồng thời UBND các xã phối hợp với đơn vị tư vấn lập phương án, xây dựng dự toán lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời tiến hành thu thập tài liệu về hiện trạng sử dụng đất, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, số liệu về nhu cầu sử dụng đất từ các cơ quan, ban ngành có liên quan,...

Bước 2. Từ tháng 02 năm 2010 đến tháng 5 năm 2010: UBND các huyện phối hợp cùng đơn vị tư vấn tiến hành xây dựng dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 gửi các Sở, ngành, các phòng ban chuyên môn có liên quan đóng góp ý kiến. Đến tháng 6 năm 2010, UBND các huyện trình Dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định.

Bước 3. Từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 11 năm 2010: UBND các huyện cùng đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn chỉnh Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua.

Bước 4. Tháng 12 năm 2010: UBND huyện trình UBND tỉnh thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 cấp xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị.

3.2. Giai đọan 2: Triển khai lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị vào năm 2011, lập quy hoạch sử dụng đất của các xã tại 05 huyện còn lại và thị xã Gia Nghĩa. Kế hoạch triển khai như sau:

Bước 1. Trong tháng 9 năm 2010 Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực về cán bộ kỹ thuật, thiết bị - công nghệ và kinh nghiệm để triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Bước 2. Từ tháng 10 năm 2010 đến hết tháng 12 năm 2010: UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa phối hợp với đơn vị tư vấn lập phương án, xây dựng dự toán lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời tiến hành thu thập tài liệu về hiện trạng sử dụng đất, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, số liệu về nhu cầu sử dụng đất từ các cơ quan, ban ngành có liên quan,...

Bước 3. Từ tháng 01 năm 2011 đến tháng 5 năm 2011: UBND các huyện, thị xã phối hợp cùng đơn vị tư vấn tiến hành xây dựng dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 gửi các Sở, ngành, các phòng ban chuyên môn có liên quan đóng góp ý kiến. Đến tháng 6 năm 2011, UBND các huyện, thị xã trình Dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định.

Bước 4. Từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 11 năm 2011: UBND các huyện, thị xã cùng đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn chỉnh Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua.

Bước 5. Tháng 12 năm 2010: UBND huyện trình UBND tỉnh thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 cấp xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị.

4. Lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp xã nằm ngoài khu vực quy hoạch phát triển đô thị.

4.1. Giai đọan 1: Triển khai lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã nằm ngoài khu vực quy hoạch phát triển đô thị vào năm 2010, lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã tại các huyện: Đăk Glong và Đăk Mil. Kế hoạch triển khai như sau:

Bước 1. Trong tháng 01 năm 2010 UBND các huyện lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực về cán bộ kỹ thuật, thiết bị - công nghệ và kinh nghiệm để triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đồng thời UBND các xã phối hợp với đơn vị tư vấn lập phương án, xây dựng dự toán lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời tiến hành thu thập tài liệu về hiện trạng sử dụng đất, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, số liệu về nhu cầu sử dụng đất từ các cơ quan, ban, ngành có liên quan,...

Bước 2. Từ tháng 02 năm 2010 đến tháng 5 năm 2010: UBND các xã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành xây dựng dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 gửi các cơ quan có liên quan cấp huyện đóng góp ý kiến. Đến tháng 6 năm 2010, UBND các xã trình Dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để thẩm định.

Bước 3. Từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 11 năm 2010: UBND các xã cùng đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn chỉnh Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 trình Hội đồng nhân dân xã thông qua.

Bước 4. Tháng 12 năm 2010: UBND xã trình UBND huyện thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 đối với các xã nằm ngoài khu vực quy hoạch phát triển đô thị.

4.2. Giai đọan 2: Triển khai lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã nằm ngoài khu vực quy hoạch phát triển đô thị vào năm 2011, lập quy hoạch sử dụng đất của các xã tại 05 huyện còn lại và thị xã Gia Nghĩa. Kế hoạch triển khai như sau:

Bước 1. Trong tháng 9 năm 2010 UBND cấp huyện lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực về cán bộ kỹ thuật, thiết bị - công nghệ và kinh nghiệm để triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Bước 2. Từ tháng 10 năm 2010 đến hết tháng 12 năm 2010: UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với đơn vị tư vấn lập phương án, xây dựng dự toán lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời tiến hành thu thập tài liệu về hiện trạng sử dụng đất, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, số liệu về nhu cầu sử dụng đất từ các cơ quan, ban ngành có liên quan, ...

Bước 3. Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 5 năm 2010: UBND các xã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành xây dựng dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 gửi các cơ quan có liên quan cấp huyện đóng góp ý kiến. Đến tháng 6 năm 2010, UBND các xã trình Dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để thẩm định.

Bước 4. Từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 11 năm 2010: UBND các xã cùng đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn chỉnh Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 trình Hội đồng nhân dân xã thông qua.

Bước 5. Tháng 12 năm 2010: UBND xã trình UBND huyện thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 đối với các xã nằm ngoài khu vực quy hoạch phát triển đô thị.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN VIỆC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

- Đối với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện: Sở Tài chính sẽ thẩm định dự toán do đơn vị tư vấn lập và cấp kinh phí để thực hiện.

- Đối với quy hoạch sử dụng đất cấp xã: UBND các huyện sẽ bố trí kinh phí thực hiện theo dự toán được phê duyệt./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 76/QĐ-UBND năm 2010 ban hành Kế hoạch triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 tại 3 cấp tỉnh, huyện, xã do chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.985
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37