Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 720/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Tăng Bính
Ngày ban hành: 22/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 720/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN LÝ SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 10/06/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Lý Sơn;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn tại Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 10/8/2018 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Lý Sơn và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3733/TTr-STNMT ngày 15/8/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Lý Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Lý Sơn, với các nội dung sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch (chi tiết Biểu 01 kèm theo).

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2018 (chi tiết Biểu 02 kèm theo).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 (chi tiết Biểu 03 kèm theo).

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2018 (chi tiết Biểu 04 kèm theo).

5. Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất.

Tổng danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm kế hoạch sử dụng đất 2018 là 12 công trình, dự án với tổng diện tích 6,26 ha. Trong đó:

- Có 08 công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, với tổng diện tích 0,55 ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 (Có Phụ biểu 01 kèm theo).

- Có 04 công trình, dự án không thuộc quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, với tổng diện tích là 5,71 ha (Có Phụ biểu 02 kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

3. Chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân: Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt; vị trí chuyển mục đích sử dụng đất phải nằm tiếp giáp với khu dân cư hiện hữu không làm ảnh hưởng đến việc phát triển quỹ đất của các dự án của tỉnh, huyện.

4. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; trường hợp có phát sinh mới công trình, dự án trong năm kế hoạch sử dụng đất đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để được điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan; Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), các P. N/cứu, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak725

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tăng Bính

 

Biểu 01

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN LÝ SƠN

(Kèm theo Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã An Bình

Xã An Hải

Xã An Vĩnh

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) + (6) + (7)

(5)

(6)

(7)

1

Đất nông nghiệp

NNP

592,89

45,31

310,68

236,90

1.1

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

425,09

26,86

231,25

166,98

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

8,45

2,56

5,36

0,53

1.3

Đất rừng phòng hộ

RPH

6,02

 

2,10

3,92

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX

153,33

15,89

71,97

65,47

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

287,11

6,53

138,55

142,03

2.1

Đất quốc phòng

CQP

37,67

0,73

29,73

7,21

2.2

Đất an ninh

CAN

0,90

 

0,25

0,65

2.3

Đất thương mại dịch vụ

TMD

6,70

 

4,54

2,16

2.4

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

3,41

 

3,41

 

2.5

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

119,56

3,00

58,89

57,67

-

Đất giao thông

DGT

81,98

2,12

35,03

44,83

-

Đất thủy lợi

DTL

19,79

 

16,22

3,57

-

Đất công trình năng lượng

DNL

3,06

0,30

2,64

0,12

-

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

0,15

0,03

0,02

0,10

-

Đất cơ sở văn hóa

DVH

3,04

 

1,40

1,64

-

Đất cơ sở y tế

DYT

1,25

0,10

0,07

1,08

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

7,99

0,24

2,46

5,29

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

0,98

0,05

0,50

0,43

-

Đất công trình công cộng khác

DCK

0,16

0,16

 

 

-

Đất chợ

DCH

1,16

 

0,55

0,61

2.6

Đất di tích lịch sử - văn hóa

DDT

1,50

 

0,95

0,55

2.7

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

4,76

 

1,54

3,22

2.8

Đất ở tại nông thôn

ONT

79,93

1,82

31,19

46,92

2.9

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

3,25

0,20

0,23

2,82

2.10

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

1,02

 

0,37

0,65

2.11

Đất cơ sở tôn giáo

TON

2,58

 

1,90

0,68

2.12

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

22,04

0,65

4,12

17,27

2.13

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,39

0,05

0,28

0,06

2.14

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0,27

 

 

0,27

2.15

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

3,09

0,08

1,14

1,87

2.16

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

0,04

 

0,01

0,03

3

Đất chưa sử dụng

CSD

159,85

17,20

62,02

80,63

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

 

 

 

 

6

Đất đô thị*

KDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

 

Biểu 02

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN LÝ SƠN

(Kèm theo Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã An Bình

Xã An Hải

Xã An Vĩnh

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) + (6) + (7)

(5)

(6)

(7)

1

Đất nông nghiệp

NNP

16,76

0,40

2,98

13,38

1.1

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

15,12

0,40

2,37

12,35

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

0,64

 

0,61

0,03

1.3

Đất rừng sản xuất

RSX

1,00

 

 

1,00

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2,34

0,02

0,89

1,43

2.1

Đất quốc phòng

CQP

0,04

 

0,02

0,02

2.2

Đất thương mại dịch vụ

TMD

0,05

 

0,05

 

2.3

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0,85

 

0,49

0,36

-

Đất giao thông

DGT

0,34

 

0,01

0,33

-

Đất thủy lợi

DTL

0,46

 

0,44

0,02

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

0,02

 

0,01

0,01

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

0,01

 

0,01

 

-

Đất chợ

DCH

0,02

 

0,02

 

2.4

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,02

0,02

0,33

0,67

2.5

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,08

 

 

0,08

2.6

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,11

 

 

0,11

2.7

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

0,19

 

 

0,19

 

Biểu 03

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN LÝ SƠN

(Kèm theo Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Mã SDĐ

Diện tích (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã An Bình

Xã An Hải

Xã An Vĩnh

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) + (6) + (7)

(5)

(6)

(7)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

16,76

0,40

2,98

13,38

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

15,12

0,40

2,37

12,35

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

0,64

 

0,61

0,03

1.3

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

1,00

 

 

1,00

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

 

 

 

 

2.2

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

RPH/NKR(a)

 

 

 

 

2.3

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

RSX/NKR(a)

 

 

 

 

3

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp

 

0,15

 

 

0,15

3.1

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

0,15

 

 

0,15

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông

- PKO là đất phi nông nghiệp không phải đất ở.

 

Biểu 04

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2018 CỦA HUYỆN LÝ SƠN

(Kèm theo Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã An Bình

Xã An Hải

Xã An Vĩnh

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) + (6) + (7)

(5)

(6)

(7)

1

Đất nông nghiệp

NNP

 

 

 

 

1.1

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

 

 

 

 

1.3

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

16,93

0,01

11,64

5,28

2.1

Đất thương mại dịch vụ

TMD

3,77

 

3,72

0,05

2.2

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

3,00

 

3,00

 

2.3

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

10,09

0,01

4,92

5,16

-

Đất giao thông

DGT

10,08

 

4,92

5,16

-

Đất công trình công cộng khác

DCK

0,01

0,01

 

 

2.4

Đất ở tại nông thôn

ONT

 

 

 

 

2.5

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

 

 

 

 

 

Phụ biểu 1

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN LÝ SƠN

(Kèm theo Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Chủ trương, quyết định, ghi vốn

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ghi chú

Tổng (triệu đồng)

Trong đó

Ngân sách Trung ương

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

Vốn khác (Doanh nghiệp, hỗ trợ…)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) = (8) + (9) + (10) + (11) + (12)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

Nhà vệ sinh công cộng

0,01

Xã An Bình

TBĐ số 1

TB số 315/TB-UBND ngày 22/9/2017 của UBND huyện về kết luận của Đồng chí Phạm Thị Hương Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã An Bình về nguồn vốn đa dạng hóa sinh kế, nguồn vốn chương trình bãi ngang ven biển và một số nội dung khác liên quan

200

 

 

200

 

 

 

2

Tuyến đường từ cầu Cảng đến trung tâm xã

0,02

Xã An Bình

TBĐ số 6

QĐ số 101/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 - QĐ số 623/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND huyện Lý Sơn về việc giao kế hoạch vốn thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016

120

120

 

 

 

 

 

3

Mở rộng trường tiểu học xã An Hải

0,10

Xã An Hải

TBĐ số 27

QĐ số 24/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018

600

600

 

 

 

 

 

4

Nhà văn hóa thôn Tây xã An Hải

0,09

Xã An Hải

TBĐ số 30

QĐ số 2778/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014

400

 

 

 

400

 

 

5

Nhà văn hóa thôn Đông xã An Hải

0,09

Xã An Hải

TBĐ số 21

QĐ số 2778/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014

400

 

 

 

400

 

 

6

Nhà văn hóa thôn Đông Hộ xã An Hải

0,09

Xã An Hải

TBĐ số 05

QĐ số 2778/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014

 

 

 

 

 

 

 

7

Trạm y tế xã An Hải

0,07

Xã An Hải

TBĐ số 26

QĐ số 2778/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và CV số 1616/CV-MTTQTTT ngày 17/6/2013 về việc hỗ trợ thực hiện chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2013

200

 

 

 

200

 

 

8

Nhà văn hóa thôn Đông

0,08

Xã An Vĩnh

Tờ bản đồ số 21

QĐ số 2626/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 của huyện Lý Sơn

480

 

 

480

 

 

 

 

Tổng cộng

0,55

 

 

 

2,400

720

 

080

1,000

 

 

 

Phụ biểu 2

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 KHÔNG THUỘC KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA HUYỆN LÝ SƠN

(Kèm theo Quyết định số 722/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Chủ trương, quyết định, ghi vốn

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(13)

1

Công trình phòng thủ

0,40

Xã An Vĩnh

 

QĐ số 12/QĐ-LĐ ngày 03/02/2015 của Lữ Đoàn Công bình 270 về việc giao nhiệm vụ thi công công trình HP85+PĐBB đảo Lý Sơn tại xã An Vĩnh huyện Lý Sơn

 

2

Nhà trưng bày đặc sản Lý Sơn

0,01

Xã An Vĩnh

Tờ bản đồ số 21

QĐ số 482/QĐ-UBND ngày 5/6/2018 của UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư

 

3

Chế biến sản phẩm giá trị gia tăng từ hành - tỏi  và du lịch sinh thái thiên đường Tỏi Lý Sơn

3,00

Xã An Hải

TBĐ số 16

QĐ số 789/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư

 

4

Đất ở (chuyển mục đích của hộ gia đình cá nhân)

2,30

Xã An Bình 0,40 ha; xã An Hải 0,80ha; xã An Vĩnh 1,10 ha

xã An Bình (TBĐ số 4: 664, 733, 634, 652, 653, 655, 725, 729; TBĐ số 5: 348; 268, 270, 279; TBĐ số 6: 45, 71, 47, 42, 39, 38, 79) xã An Hải (TBĐ số 2: 14, 18, 19, 20; TBĐ số 4: 94, 99, 814, 118; TBĐ số 15: 358; 395; TBĐ số 16: 429, 439, 535, 394, 424, 423, 478, 537, 383; TBĐ số 20: 173, 249, 250, 255; TBĐ số 21: 70; TBĐ số 22: 187, 162, 275, 372, 441, 779; TBĐ số 23: 19, 106; TBĐ Số 26: 232, 177, 201, 385, 615, 675, 438, 437, 489, 679, 707, 727, 334, 667, 66, 71, 414, 514, 501, 710; TBĐ số 27: 205, 206, 211; TBĐ số 29: 316, 549, 818, 820, 464, 791, 810, 337, 809, 685, 551, 669, 712, 808; TBĐ số 30: 51, 118, 126, 188; TBĐ số 106: 23) xã An Vĩnh (TBĐ số 8: 135, 265, 284, 333, 362, 370, 418; TBĐ số 9: 450, 362, 415, 378, 608; TBĐ số 13: 18; TBĐ số 14: 1036, 949, 701, 258, 956, 1039, 1045, 1049, 1181; TBĐ số 15: 949; TBĐ số 19: 89, 266, 404, 443, 446; TBĐ số 20: 368, 369, 437, 366, 69, 378, 251, 340, 354, 377, 357, 448, 475; TBĐ số 21: 350, 267, 101, 117, 290, 700, 416, 855, 867, 887, 642, 169, 324, 542, 545, 516; TBĐ số 22: 426, 499, 370, 389, 645; 647; 447, 662, 380, 438, 578, 691, 733, 648, 640, 548, 655, 425, 566, 492; TBĐ số 26: 13; TBĐ số 27: 58, 21, 22, 251, 319); Loại đất: HNK

 

 

 

Tổng cộng

5,71

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 720/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất ngày 22/08/2018 của huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


706

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106