Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 701/QĐ-UBND năm 2009 duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường Bình An, quận 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 701/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 23/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 701/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯỜNG BÌNH AN, QUẬN 2

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 2 tại Tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 509/TTr-TNMT-KH ngày 19 tháng 01 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của phường Bình An, quận 2 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nôi dung phương an quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010:

a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

CHỈ TIÊU

Hiện trạng năm 2005

Quy hoạch đến năm 2010

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

Tổng diện tích đất tự nhiên

 

187,02

100,00

187,02

100,00

1

Đất nông nghiệp

NNP

4,64

2,48

-

-

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

SXN

4,24

91,38

-

-

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

CHN

3,56

83,96

-

-

1.1.1.1

Đất trồng lúa

LUA

3,56

100,00

-

-

1.1.1.1.2

Đất trồng lúa nước còn lại

LUK

3,56

100,00

-

-

1.1.1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

HNC

-

-

-

-

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

0,68

16,04

-

-

1.2

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,40

8,62

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

182,38

97,52

187,02

100,00

2.1

Đất ở

OTC

105,40

57,79

101,10

54,06

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

ONT

-

-

-

-

2.1.2

Đất ở tại đô thị

ODT

105,40

100,00

101,10

100,00

2.2

Đất chuyên dùng

CDG

43,64

23,93

52,58

28,11

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình SN

CTS

1,58

3,62

1,72

3,27

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

CQA

3,46

7,93

3,49

6,64

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh PNN

CSK

13,42

30,75

15,16

28,83

2.2.3.1

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

2.2.3.2

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

SKC

13,42

100,00

15,16

100,00

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

CCC

25,18

57,70

32,21

61,26

2.2.4.1

Đất giao thông

DGT

22,19

88,13

24,96

77,49

2.2.4.2

Đất thủy lợi

DTL

0,02

0,08

0,02

0,06

2.2.4.3

Đất để chuyển dẫn năng lượng, TT

DNT

-

-

-

-

2.2.4.4

Đất cơ sở văn hóa

DVH

0,19

0,75

3,04

9,44

2.2.4.5

Đất cơ sở y tế

DYT

0,08

0,32

0,08

0,25

2.2.4.6

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

2,70

10,72

4,11

12,76

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

1,20

0,66

1,20

0,64

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

0,33

0,18

-

-

2.5

Đất sông suối và mặt nước CD

SMN

31,81

17,44

31,81

17,01

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

-

0,33

0,18

b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

4,64

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

SXN/PNN

4,24

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

CHN/PNN

3,56

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

0,68

1.2

Đất lâm nghiệp

LNP/PNN

-

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

0,40

c) Diện tích đất phải thu hồi:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Loại đất phải thu hồi

Diện tích

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Đất nông nghiệp

NNP

4,64

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

SXN

4,24

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

CHN

3,56

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

LUC

-

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

0,68

1.2

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,40

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6,56

2.1

Đất ở

OTC

6,23

2.1.1

Đất ở tại đô thị

ODT

6,23

2.2

Đất chuyên dùng

CDG

-

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

-

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

0,33

2.5

Đất sông suối và mặt nước CD

SMN

-

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

 

Tổng

 

11,20

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, các khu vực đất phải thu hồi và diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 (tỷ lệ 1/2.000) do Ủy ban nhân dân quận 2 lập và báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường Bình An, quận 2 do Ủy ban nhân dân quận 2 lập ngày 20 tháng 12 năm 2008.

Điều 2. Duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường Bình An, quận 2 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

CHỈ TIÊU

Diện tích (ha)

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Tổng diện tích đất tự nhiên

 

187,02

187,02

187,02

187,02

187,02

1

Đất nông nghiệp

NNP

4,09

3,84

2,51

0,36

-

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

SXN

3,69

3,44

2,51

0,36

-

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

CHN

3,01

2,76

2,33

0,30

-

1.1.1.1

Đất trồng lúa

LUA

3,01

2,76

2,33

0,30

-

1.1.1.1.1

Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

-

-

-

-

-

1.1.1.1.2

Đất trồng lúa nước còn lại

LUK

3,01

2,76

2,33

0,30

-

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

0,68

0,68

0,18

0,06

-

1.2

Đất lâm nghiệp

LNP

-

-

-

-

-

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,40

0,40

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

182,93

183,18

184,51

186,66

187,02

2.1

Đất ở

OTC

105,91

104,70

103,22

102,93

101,10

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

ONT

-

-

-

-

-

2.1.2

Đất ở tại đô thị

ODT

105,91

104,70

103,22

102,93

101,10

2.2

Đất chuyên dùng

CDG

43,68

45,14

47,95

50,39

52,58

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, CTSN

CTS

1,58

1,58

1,72

1,72

1,72

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

CQA

3,46

3,46

3,46

3,49

3,49

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh PNN

CSK

13,46

13,46

13,46

15,16

15,16

2.2.3.1

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

2.2.3.2

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

SKC

13,46

13,46

13,46

15,16

15,16

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

CCC

25,18

26,64

29,31

30,02

32,21

2.2.4.1

Đất giao thông

DGT

22,19

22,95

24,96

24,96

24,96

2.2.4.2

Đất thủy lợi

DTL

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

2.2.4.3

Đất để chuyển dẫn năng lượng, TT

DNT

-

-

-

-

0,60

2.2.4.4

Đất cơ sở văn hóa

DVH

0,19

0,19

0,85

0,85

3,04

2.2.4.5

Đất cơ sở y tế

DYT

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

2.2.4.6

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

2,70

3,40

3,40

4,11

4,11

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

0,33

0,33

0,33

0,33

-

2.5

Đất sông suối và MNCD

SMN

31,81

31,81

31,81

31,81

31,81

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

-

-

-

0,33

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch

Phân theo từng năm

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang PNN

NNP/PNN

4,64

0,55

0,25

1,33

2,15

0,36

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

SXN/PNN

4,24

0,55

0,25

0,93

2,15

0,36

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

CHN/PNN

3,56

0,55

0,25

0,43

2,03

0,30

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

0,68

-

-

0,50

0,12

0,06

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

0,40

-

-

0,40

-

-

3. Kế hoạch thu hồi đất:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Loại đất phải thu hồi

Diện tích cần thu hồi trong kỳ kế hoạch

Phân theo từng năm

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất nông nghiệp

NNP

4,64

0,55

0,25

1,33

2,15

0,36

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

SXN

4,24

0,55

0,25

0,93

2,15

0,36

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

CHN

3,56

0,55

0,25

0,43

2,03

0,30

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

0,68

-

-

0,50

0,12

0,06

1.2

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,40

-

-

0,40

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6,56

0,04

1,21

2,21

0,94

2,16

2.1

Đất ở

OTC

6,23

0,04

1,21

2,21

0,94

1,83

2.1.1

Đất ở tại đô thị

ODT

6,23

0,04

1,21

2,21

0,94

1,83

2.2

Đất chuyên dùng

CDG

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

0,33

-

-

-

-

0,33

2.5

Đất sông suối và mặt nước CD

SMN

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

-

-

-

-

-

 

Tổng

 

11,20

0,59

1,46

3,54

3,09

2,52

Điều 3. Căn cứ các chỉ tiêu đã được xét duyệt trong Quyết định này, Ủy ban nhân dân quận 2 có trach nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình An, quận 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 701/QĐ-UBND năm 2009 duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường Bình An, quận 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.263
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127