Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 68/QĐ-UBND năm 2017 về công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Tân Đông tại xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Số hiệu: 68/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Phạm Văn Cảnh
Ngày ban hành: 09/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/QĐ-UBND

Long An, ngày 09 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO UBND XÃ TÂN ĐÔNG TẠI XÃ TÂN ĐÔNG, HUYỆN THẠNH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định s 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Xét Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gn liền với đất của UBND xã Tân Đông ngày 30/9/2016;

Xét Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 18/10/2016 của UBND huyện Thạnh Hóa;

Xét Tờ trình số 1293/TTr-STNMT ngày 29/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận quyền sử dụng đất cho UBND xã Tân Đông với nội dung sau:

- Diện tích 13.258 m2 (Mười ba ngàn hai trăm năm mươi tám mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 1992 m2).

- Vị trí, ranh giới khu đất: Tại các thửa đất số 306, 307, 308, 399, 400, 401 và phần đất thủy lợi (diện tích 665 m2) được hp nhất thành thửa đất số 306, tờ bản đồ số 6, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 95-2016 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Thạnh Hóa lập được Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 13/6/2016.

- Ngun gc đt: Đt đã được UBND xã Tân Đông xây dựng trụ sở và sử dụng từ năm 1995.

- Mục đích sử dụng đất: xây dựng trụ sở cơ quan.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức sdụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm:

- Thông báo cho UBND xã Tân Đông nộp phí, lệ phí theo quy định;

- Cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho UBND xã Tân Đông;

- Chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa, Chủ tịch UBND xã Tân Đông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đăng tải quyết định này trên Cng thông tin điện tử của tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnhSX;
- Trung tâm tin học;
- Phòng NC-KT;
- Lưu: VT, STNMT (Tài).
CONGNHAN-UBNDXATANDONG

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 68/QĐ-UBND năm 2017 về công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Tân Đông tại xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


745

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87